Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer1)

I medfør af § 7 i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere, som tilbyder betalingskonti, hvorpå en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner til og fra tredjemand.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås i overensstemmelse med § 2 i lov om betalingskonti, ved:

1) Forbruger: En fysisk person, der optræder med et formål, der ligger uden for den pågældendes erhverv.

2) Betalingskonto: En konto oprettet i en eller flere forbrugeres navne med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.

3) Betalingstjenesteudbyder: En betalingstjenesteudbyder som defineret i § 6, nr. 17, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

4) Betalingsinstrument: Et personligt instrument eller sæt af procedurer, der er aftalt mellem brugeren og udbyderen af betalingstjenester, og som brugeren benytter til at iværksætte en betalingsordre.

5) Direkte debitering: En national eller grænseoverskridende betalingstjeneste til debitering af en betalers betalingskonto, når betalingsmodtageren på grundlag af samtykke fra betaleren har initieret en betalingstransaktion.

6) Kredittransaktion: En national eller grænseoverskridende betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto med en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner fra en betalers betalingskonto foretaget af den betalingstjenesteudbyder, der forvalter betalerens betalingskonto, på grundlag af en instruks fra betaleren.

7) Stående ordre: En instruks fra en betaler til den betalingstjenesteudbyder, hvor betaleren har sin betalingskonto, om med regelmæssige mellemrum eller på forudbestemte datoer at udføre kredittransaktioner.

8) Betalingsordre: En instruktion fra en betaler eller betalingsmodtager til en betalingstjenesteudbyder om at gennemføre en betalingstransaktion.

9) Varigt medium: Et middel, som sætter en forbruger i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Stk. 2. Endvidere forstås i denne bekendtgørelse ved:

1) Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer: En overførsel fra en betalingstjenesteudbyder til en anden betalingstjenesteudbyder af oplysninger om alle eller nogle af de stående ordrer, tilbagevendende direkte debiteringer og tilbagevendende indgående kredittransaktioner, der udføres på en betalingskonto eller overførsel af en positiv saldo fra en betalingskonto til en anden med eller uden lukning af den tidligere betalingskonto, på en forbrugers anmodning.

2) Overførende betalingstjenesteudbyder: En betalingstjenesteudbyder, som overfører de oplysninger, der er nødvendige for at foretage flytning af en betalingskonto eller betalingsordre.

3) Modtagende betalingstjenesteudbyder: En betalingstjenesteudbyder, som modtager de oplysninger, der er nødvendige for at foretage flytning af en betalingskonto eller betalingsordre.

Gennemførelse af flytning af betalingskonti eller betalingsordrer

§ 3. En betalingstjenesteudbyder skal tilbyde flytning af betalingskonti eller betalingsordrer til betalingstjenesteudbydere i Danmark, hvis disse føres i samme valuta.

Stk. 2. Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer iværksættes af den modtagende betalingstjenesteudbyder med samtykke fra forbrugeren, jf. § 4. Et samtykke skal gives i papirform eller på andet varigt medium på dansk eller et andet sprog, som er aftalt med forbrugeren. Hvis der er flere indehavere af en betalingskonto, skal betalingstjenesteudbyderen indhente samtykke fra samtlige indehavere.

§ 4. Et samtykke skal indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilke af de opgaver, jf. i § 5, stk. 1, den overførende betalingstjenesteudbyder må udføre.

2) Hvilke af de opgaver, jf. § 6, stk. 1, den modtagende betalingstjenesteudbyder må udføre.

3) Hvilke indgående kredittransaktioner, stående ordrer og mandater til direkte debiteringer, der skal flyttes.

4) Fra hvilken dato stående ordrer og direkte debiteringer senest skal foretages fra den betalingskonto, som forbrugeren åbner eller har hos den modtagende betalingstjenesteudbyder.

Stk. 2. Betalingstjenesteudbyderen kan som tillæg til et samtykke vælge at udarbejde en overførselsanmodning, der indeholder de i stk. 1, nævnte oplysninger. Et samtykke skal i så fald henvise til overførselsanmodningen.

Stk. 3. Den modtagende betalingstjenesteudbyder kan indhente og opbevare samtykket på vegne af den overførende betalingstjenesteudbyder.

Stk. 4. Datoen i henhold til stk. 1, nr. 4, skal være mindst 6 arbejdsdage efter den dato, hvor den modtagende betalingstjenesteudbyder skal modtage den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte liste.

Stk. 5. Ligger den dato, som forbrugeren har anført, jf. stk. 1, nr. 4, mere end 6 arbejdsdage efter den dato, hvor den modtagende betalingstjenesteudbyder modtager den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte liste, skal fristen, efter § 5, stk. 1, for den modtagende betalingstjenesteudbyder til at anmode den overførende betalingstjenesteudbyder om at udføre de i § 5, stk. 1, nævnte opgaver rykkes med et tilsvarende antal dage.

§ 5. Den modtagende betalingstjenesteudbyder skal i det omfang det fremgår af forbrugerens samtykke eller overførselsanmodning, jf. § 4, stk. 1, senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af forbrugerens samtykke eller overførselsanmodning, jf. § 4, anmode den overførende betalingstjenesteudbyder om at gennemføre følgende opgaver:

1) Sende en liste til den modtagende betalingstjenesteudbyder og til forbrugeren, såfremt denne anmoder herom, over de eksisterende stående ordrer og tilgængelige oplysninger om mandater til direkte debiteringer, der skal flyttes. Listen skal sendes senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen fra den modtagende betalingstjenesteudbyder.

2) Ophøre med at acceptere direkte debiteringer og indgående kredittransaktioner senest med virkning fra den dato, der er anført i samtykket eller overførelsesanmodningen og oplyse betaleren eller betalingsmodtageren om årsagen til, at betalingstransaktionen ikke accepteres.

3) Annullere stående ordrer senest med virkning fra den dato, der er anført i samtykket eller overførelsesanmodningen.

4) Overføre en eventuel resterende positiv saldo til den betalingskonto, som forbrugeren åbner eller har hos den modtagende betalingstjenesteudbyder ved anvendelse af straksclearing, senest med virkning fra den dato, der er anført i samtykket eller overførselsanmodningen.

5) Lukke betalingskontoen senest med virkning fra den dato, der er anført i samtykket eller overførselsanmodningen.

Stk. 2. Den modtagende betalingstjenesteudbyder sikrer, at forbrugeren har adgang til eventuelle betalingsinstrumenter ved igangsætning af flytningen så leveringen af betalingstjenester til forbrugeren ikke afbrydes under flytning af betalingskontoen. Dette gælder dog ikke, såfremt den modtagende betalingstjenesteudbyder har adgang til at spærre et betalingsinstrument i henhold til en rammeaftale grundet sikkerhed eller uberettiget brug heraf, jf. § 58, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Stk. 3. Den modtagende betalingstjenesteudbyder gennemgår efter anmodning fra forbrugeren de transaktioner, der er foretaget i løbet af de seneste 13 måneder med henblik på at identificere tilbagevendende indgående kredittransaktioner og direkte debiteringer.

Stk. 4. Efter modtagelse af anmodning fra den modtagende betalingstjenesteudbyder udfører den overførende betalingstjenesteudbyder de i stk. 1, nævnte opgaver. Den overførende betalingstjenesteudbyder kan dog kun foretage lukning af forbrugerens betalingskonto, jf. stk. 1, nr. 5, såfremt opgaverne, nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, er gennemført. Dette gælder dog ikke såfremt, der er aftalt en opsigelsesfrist, jf. § 51, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Endvidere kan den overførende betalingstjenesteudbyder heller ikke foretage lukning af kontoen, såfremt udestående forpligtelser er til hinder herfor. Er udestående forpligtelser til hinder for en lukning af kontoen, underretter den overførende betalingstjenesteudbyder straks forbrugeren herom.

Stk. 5. Den overførende betalingstjenesteudbyder orienterer forbrugeren om overførsel af saldoen senest samtidig med overførslen af denne, jf. stk. 1, nr. 4.

§ 6. Den modtagende betalingstjenesteudbyder skal i det omfang det fremgår af samtykket eller overførselsanmodningen senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte liste fra den overførende betalingstjenesteudbyder udføre følgende opgaver i det omfang, det ifølge oplysningerne fra den overførende betalingstjenesteudbyder eller forbrugeren er muligt:

1) Oprette de af forbrugeren ønskede stående ordrer og udføre dem senest med virkning fra den i samtykket eller overførselsanmodningen anførte dato, jf. § 4, stk. 1, nr. 4.

2) Foretage nødvendige foranstaltninger for at kunne acceptere direkte debiteringer senest med virkning fra den i samtykket eller overførselsanmodningen anførte dato, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, medmindre forbrugeren selv ønsker at oprette disse.

3) Oplyse forbrugeren om de rettigheder, som denne har, jf. artikel 5, stk. 3, litra d, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro.

4) Oplyse de betalere, der er anført i samtykket eller overførselsanmodningen, og som foretager tilbagevendende indgående kredittransaktioner til forbrugerens betalingskonto, om forbrugerens betalingskonto hos den modtagende betalingstjenesteudbyder.

5) Flytte forbrugerens NemKonto.

6) Om nødvendigt oplyse de betalingsmodtagere, der er anført i samtykket eller overførselsanmodningen, som foretager direkte debiteringer fra forbrugerens betalingskonto, om forbrugerens betalingskonto hos den modtagende betalingstjenesteudbyder, og fra hvilken dato der kan foretages direkte debiteringer fra denne betalingskonto samt sende en kopi af forbrugerens samtykke eller overførselsanmodning til betalingsmodtagerne.

Stk. 2. Er den modtagende betalingstjenesteudbyder ikke i besiddelse af de oplysninger, der skal meddeles betaleren, jf. stk. 1, nr. 4, eller de oplysninger, der skal meddeles betalingsmodtagerne, jf. stk. 1, nr. 6, anmoder denne forbrugeren eller den overførende betalingstjenesteudbyder om at stille de manglende oplysninger til rådighed.

Stk. 3. Vælger forbrugeren selv at udføre de i stk. 1, nr. 4 og 6, nævnte opgaver, skal den modtagende betalingstjenesteudbyder sende standardbreve med betalingskontooplysningerne til forbrugeren inden for den i stk. 1 nævnte frist.

Stk. 4. Overfører den overførende betalingstjenesteudbyder saldoen fra forbrugerens konto inden udløbet af fristen, jf. stk. 1, skal den modtagende betalingstjenesteudbyder udføre opgaverne, umiddelbart efter modtagelsen af saldoen. Gennemfører den modtagende betalingstjenesteudbyder de i stk. 1, nævnte opgaver før modtagelsen af saldoen fra den overførende betalingstjenesteudbyder, skal den modtagende betalingstjenesteudbyder godtgøre forbrugeren de eventuelle omkostninger, som forbrugeren måtte have haft som følge af, at saldoen ikke er overført.

Gebyrer for flytning

§ 7. Et gebyr for flytning af betalingskonti eller betalingsordrer skal stå i rimeligt forhold til de hermed forbundne omkostninger, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Den overførende og modtagende betalingstjenesteudbyder skal vederlagsfrit give en forbruger adgang til oplysninger vedrørende eksisterende stående ordrer og direkte debiteringer.

Stk. 3. Den overførende betalingstjenesteudbyder må ikke afkræve forbrugeren eller den modtagende betalingstjenesteudbyder et gebyr eller anden modydelse for at levere den liste, som den modtagende betalingstjenesteudbyder anmoder om i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. I det omfang den overførende betalingstjenesteudbyder opkræver gebyrer fra forbrugeren for opsigelse af betalingskontoen, skal gebyret være i overensstemmelse med § 51, stk. 3 og 5, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge om henholdsvis opkrævning af gebyrer for opsigelse af rammeaftaler og opkrævning af løbende gebyrer for betalingstjenester i forbindelse med opsigelse.

Rådgivning og oplysninger om flytning

§ 8. Den modtagende betalingstjenesteudbyder skal inden iværksættelse af flytning af betalingskonti eller betalingsordrer yde tilstrækkelig rådgivning til forbrugeren. Som led i rådgivningen skal forbrugeren have følgende oplysninger:

1) Hvilke opgaver den overførende og den modtagende betalingstjenesteudbyder udfører i forbindelse med flytningen, jf. §§ 3-6.

2) Hvor lang tid der er afsat til gennemførelse af de forskellige opgaver i forbindelse med flytningen.

3) Hvilke eventuelle gebyrer der opkræves for flytningen.

4) Hvilke oplysninger forbrugeren eventuelt vil blive anmodet om at stille til rådighed.

5) Adgangen til at indbringe klager for et klagenævn.

Stk. 2. En betalingstjenesteudbyder skal stille de i stk. 1, nævnte oplysninger vederlagsfrit til rådighed for forbrugerne i papirform eller på andet varigt medium i betalingstjenesteudbyderens forretningslokale. Oplysningerne skal endvidere være tilgængelige på betalingstjenesteudbyderens eventuelle hjemmeside.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 1. juni 2016

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 214.