Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1888 af 29. december 2015 og senest ved lov nr. 134 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes som nr. 30:

»30) Godtgørelse fra den danske stat til andenhåndseksponerede asbestofre, der er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), når diagnosen er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve, og til deres arveberettigede efterladte, hvis de andenhåndseksponerede asbestofre er afgået ved døden under Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af sagen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning fra og med indkomståret 2016.

Givet på Amalienborg, den 18. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen