Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 11. maj 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger

(Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)

[af kulturministeren (Bertel Haarder)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2016 og var til 1. behandling den 18. marts 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 11. februar 2016 dette udkast til udvalget, jf. KUU alm. del – bilag 102. Den 26. februar 2016 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Boxer TV A/S,

Canal Digital Danmark,

Andreas Røpke, Frederiksberg, og

Lars Vestergaard, Københavns N.

Kulturministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Canal Digital Danmark mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 8 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf ministeren har besvaret de 7. Spørgsmål 8 forventes besvaret inden 2. behandling.

2. Indstillinger

Udvaglet indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Alex Ahrendtsen (DF) Morten Marinus (DF) Karin Nødgaard (DF) nfmd. Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Pernille Bendixen (DF) Britt Bager (V) Jan E. Jørgensen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Eva Kjer Hansen (V) Hans Andersen (V) Anni Matthiesen (V) Mette Bock (LA) Leif Mikkelsen (LA) Naser Khader (KF) Annette Lind (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Mogens Jensen (S) Orla Hav (S) fmd. Søren Søndergaard (EL) Pernille Skipper (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Zenia Stampe (RV) Marianne Jelved (RV) Ida Auken (RV) Holger K. Nielsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 138

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra kulturministeren
2
Henvendelse af 28/2-16 fra Lars Vestergaard, Københavns N
3
Henvendelse af 2/3-16 fra Canal Digital Danmark
4
Henvendelse af 8/3-16 fra Andreas Røpke, Frederiksberg
5
Henvendelse af 11/3-16 fra Boxer TV A/S
6
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Henvendelse af 4/4-16 fra Canal Digital Danmark
8
Henvendelse af 4/4-16 fra Lars Vestergaard, København N
9
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
10
Udkast til betænkning
11
Notat om lighederne mellem det danske og norske tv-marked

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 138

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 28/2-16 fra Lars Vestergaard, Københavns N, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-16 fra Canal Digital Danmark, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 8/3-16 fra Andreas Røpke, Frederiksberg, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelse af 11/3-16 fra Boxer TV A/S, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om det er teknisk muligt at kryptere signalet i et sløjfeanlæg, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelse af 4/4-16 fra Canal Digital Danmark, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om kommentar til henvendelse af 4/4-16 fra Lars Vestergaard, København N, til kulturminiateren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om kommenter til notat om lighederne mellem det danske og norske tv-marked, til kulturministeren