Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 131
Bilag 2 Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. maj 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om maritim fysisk planlægning

[af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens, Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. Socialdemokratiets og Radikale Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2-4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2016 og var til 1. behandling den 15. marts 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 3. december 2015 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 72. Den 24. februar 2016 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 8 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 2-4 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det under nr. 1 stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (EL, ALT og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (EL, ALT og SF):

1) I stk. 2 indsættes efter »Loven har«: »ligeværdigt«, og nr. 2, affattes således: »2) bidrage til at opnå de mål for havplanlægningen, der er fastsat i denne lovs kapitel 3, herunder § 5, og til at opfylde de mål om at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer, som følger af lov om havstrategi.«

[Præcisering af lovens formål]

Til § 10

Af et mindretal (S og RV), tiltrådt af et mindretal (EL, ALT og SF):

2) Stk. 3 udgår.

[Fjernelse af adgang til at undlade høring]

Til § 11

3) Stk. 4 udgår.

[Fjernelse af adgang til at undlade høring]

Til § 21

4) Stk. 3 udgår.

[Fjernelse af adgang til at afskære klageadgang]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der lægges med ændringsforslaget op til at præcisere lovforslagets § 1 således, at der indsættes en henvisning til lovforslagets § 5, som indeholder den egentlige implementering af direktivets artikel 5 om målene for maritim fysisk planlægning, deriblandt sigtet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet samt modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Ændringsforslaget tilsigter endvidere at tydeliggøre den sammenhæng med målene i lov om havstrategi om at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer, som bl.a. er omtalt i de almindelige bemærkningers afsnit 6 om forslagets miljømæssige konsekvenser. Heraf fremgår det, at havplanlægning vurderes at kunne bidrage til at realisere målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) ved, at maritim fysisk planlægning giver mulighed for at sikre, at der ikke planlægges aktiviteter, der hindrer målopfyldelse i havmiljøet, og at sikre, at anlæg på havet ikke placeres i områder, hvor det er i strid med målene i havstrategierne.

Endelig tilsigter den foreslåede indsættelse af ordet »ligeværdigt« i indledningen til stk. 2 at klargøre, at bestemmelsens nummeropstilling ikke indebærer en prioritering, men derimod en sideordning af de elementer, som indgår i bestemmelsen.

Til nr. 2

Ændringsforslaget tilsigter at sikre, at der i alle tilfælde vil være en 6-måneders afsluttende høringsfase før udstedelse af selve havplanen.

Til nr. 3

Ændringsforslaget tilsigter at sikre, at der i alle tilfælde vil være en 8-ugers afsluttende høringsfase før udstedelse af ændringer til havplanen.

Til nr. 4

Ændringsforslaget tilsigter at fjerne muligheden for at fastsætte regler om, hvornår en afgørelse kan henholdsvis påklages og ikke kan påklages. Der vil med ændringsforslaget ikke længere være adgang til at beslutte, at afgørelser, som træffes af Søfartsstyrelsen eller andre statslige myndigheder, på de områder, som erhvervs- og vækstministeren eventuelt delegerer efter den foreslåede § 21, stk. 1, ikke skal kunne påklages.

Det bemærkes dog, at dette ikke omfatter afgørelser efter §§ 6 og 8 i lov om sikkerhed til søs, som er omtalt i forslagets § 14, stk. 1. Afgørelseskompetencen i henhold til disse bestemmelser er således allerede i medfør af § 17, stk. 5, i lov om sikkerhed til søs delegeret til Søfartsstyrelsen, ligesom det i medfør af samme bestemmelses stk. 8 er fastsat, at Søfartsstyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. herved § 7 i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Lise Bech (DF) Ib Poulsen (DF) Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Eva Kjer Hansen (V) Jacob Jensen (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) Christina Egelund (LA) Joachim B. Olsen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Kirsten Brosbøl (S) Mette Reissmann (S) Morten Bødskov (S) fmd. Rasmus Horn Langhoff (S) Anne Paulin (S) Pelle Dragsted (EL) Henning Hyllested (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 131

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Udkast til tidsplan
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse den 21/4-16
5
1. udkast til betænkning
6
Udskydelse af betænkningsafgivelse
7
2. udkast til betænkning
8
Udskydelse af betænkningsafgivelse
9
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 131

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, i hvilke dele af lovforslaget der er taget mindre hensyn til miljø- og naturinteresser, end direktivet giver mulighed for, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag til formålsparagraffen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at ministeren i processen med udmøntning af havplanen ikke på egen hånd kan træffe beslutning om tiltag, der kan have konsekvenser for miljø og natur, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag, så det kommer til at fremgå af loven, hvilke minimuskrav der skal gælde til, hvordan og hvornår m.v. interessenter involveres i processen frem til vedtagelsen af havplanen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om begrundelsen for, at man med lovforslaget giver ministeren mulighed for at fastsætte regler for, hvornår en afgørelse kan henholdvis påklages og ikke kan påklages, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren vil give tilsagn om, at udkast til bekendtgørelse om udmøntning af havplanen til sin tid vil blive oversendt til udvalget sammen med en liste over høringsparter, og at udvalget får tilsendt høringssvarene og et notat herom, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der medfører, at de foreslåede beføjelser til ministeren til at bestemme høringsfrister eller til helt at undlade at sende en afgørelse i høring udgår af lovforslaget, og at høringsproceduren i stedet skrives ind i selve loven, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om en præcisering af ministerens svar på spm. 2 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål og svar er optrykt efter ønske fra udvalget:

Spørgsmål nr. 1:

I hvilke dele af lovforslaget er der taget mindre hensyn til miljø- og naturinteresser, end direktivet giver mulighed for?

Svar:

Hovedformålene bag EU-direktivet er at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv, en bæredygtig udvikling af havarealerne og en bæredygtig udnyttelse af havressourcerne.

Disse forhold er efter min opfattelse ligeværdigt tilgodeset i lovforslaget og vil på lignede vis indgå i det kommende egentlige havplanarbejde. Der er tilstræbt en direktivnær gennemførelse af EU-direktivet.

Målet med havplanlægningen er netop, at den skal fremme sameksistensen mellem de forskellige interesser og anvendelsesformer i det maritime rum.