Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1147 af 28. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»De i første punktum nævnte VA-godkendelser er gældende indtil den 1. juli 2017.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 23. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard