Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 17. maj 2016 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger

(Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)

[af kulturministeren (Bertel Haarder)]:

Til § 1

Af kulturministeren:

1) I den under nr. 3 foreslåede § 6 a udgår stk. 4.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

[Sløjfeanlæg bliver omfattet af lovforslaget]

Til § 4

2) Som stk. 3 indsættes:

»Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse den 1. januar 2018.«

[Senere ikrafttrædelsesdato for sløjfeanlæg]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at lade sløjfeanlæg være omfattet af lovforslaget, men af tekniske årsager med en senere ikrafttrædelse end de øvrige typer af anlæg. Ændringen betyder, at også de anslåede 130.000 husstande, der har en fælles programforsyning via et ældre såkaldt sløjfeanlæg, pr. 1. januar 2018 vil være omfattet af lovforslaget.

Til nr. 2

Det foreslås, at husstande, der programforsynes via et sløjfeanlæg, først omfattes af lovforslagets mulighed for at blive fritaget for fælles programforsyning pr. 1. januar 2018. Den udskudte ikrafttrædelse skyldes, at sløjfeanlæg på grund af deres tekniske indretning ikke umiddelbart kan sikre husstandene mulighed for at fravælge den fælles programforsyning, uden at der konkret for hvert anlæg træffes beslutning om, hvordan det skal sikres. Den udskudte ikrafttrædelse for disse anlæg giver anlægsejere, udlejere og foreninger med sløjfeanlæg tid til at finde den for dem mest hensigtsmæssige løsninger for at kunne sikre husstandene mulighed for fritagelse for programforsyningen.