Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Overenskomst for speciallæger mv. i staten
Bilag 1 Protokollat om speciallægekonsulenter mv.
Bilag 2 Protokollat om sessionslæger
Bilag 3 Protokollat om lægekonsulenter i Trafikstyrelsen
Bilag 4 Protokollat om en række speciallægehonorarer
Bilag 5 Lønskalaer
Bilag A Generelle aftaler
Den fulde tekst

Cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger har indgået vedlagte overenskomst af 17. maj. 2016 for Speciallæger mv. i staten.

Overenskomsten afløser overenskomst af 30. april 2012 for Speciallæger mv. i staten.

Overenskomsten dækker følgende grupper af læger:

1. Speciallægekonsulenter mv.

2. Sessionslæger

3. Lægekonsulenter i Trafikstyrelsen inden for Statens Luftfartsvæsens tidligere område.

Et særligt protokollat indeholder honorarsatser for speciallæger i henhold til en række speciallægeordninger jf. bilag 4.

Overenskomsten er sprogligt og indholdsmæssigt opdateret. Henvisninger til andre regelsæt er opdateret.

2. Af væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige overenskomst kan nævnes, at

a. Bestemmelserne vedrørende forhandlingsprocedure ved afskedigelse, indbringelse for faglig voldgift og bortvisning i Overenskomst for akademikere i staten gælder også for speciallæger, jf. §§ 12 -14.

b. I § 16 Kurser er præciseret, at sessionslæger kun kan deltage i kurser mv. i de sessionsfrie perioder, medmindre andet aftales med den ansættende myndighed.

3. Overenskomsten består af en generel del og en række protokollater. Den generelle del indeholder bestemmelser, som vedrører alle nævnte grupper af læger. I protokollaterne er anført de særbestemmelser, der gælder for de enkelte grupper af læger.

4. Lønninger, honorarer og tillæg i overenskomsten og bilagene er anført i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet fremgår.

5. Vedrørende opslag af stillinger henvises til kapitel 15 i Personaleadministrativ Vejledning (PAV).

6. Det henstilles til institutionen, at der i forbindelse med en ansættelse i henhold til overenskomsten gives hurtig meddelelse herom til Foreningen af Speciallæger.

7. Det henstilles til institutionen, at ansatte, der er blevet afskediget på grund af sygdom, genansættes, når de pågældende på ny er blevet tjenstdygtige og forholdene i øvrigt tillader det.

8. I tilfælde en ansat er fraværende enkelte dage fra tjenesten under omstændigheder, hvor der efter gældende regler skal foretages lønfradrag, beregnes fradraget pr. fraværstime på grundlag af vedkommendes årlige løn divideret med det årlige timetal.

9. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

10. De ansatte er omfattet af en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag A. Dette udelukker dog ikke, at de ansatte kan være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 17. maj 2016. Samtidig ophæves Finansministeriet cirkulære af 21. maj 2012 vedrørende overenskomst af 30. april 2012 for Speciallæger mv. i staten (Modst. nr. 019-12).

Moderniseringsstyrelsen, den 17. maj 2016

Rasmus Vilain


Bilag

Overenskomst for speciallæger mv. i staten

-

§ 1. Overenskomstens område

Overenskomsten omfatter følgende læger, der ansættes i statens tjeneste:

a) Speciallægekonsulenter mv.

b) Sessionslæger

c) Lægekonsulenter i Trafikstyrelsen inden for Statens Luftfartsvæsens tidligere område.

Stk. 2. Ved overenskomstfornyelsen i 2008 udgik følgende protokollater med tilhørende cirkulærebemærkninger mv.:

a) Protokollat om kasernelæger

b) Protokollat om læger for civile værnepligtige

c) Protokollat om civile læger i Forsvaret

d) Protokollat om vikarer for embedslæger

Stk. 3. Allerede ansatte pr. 31. marts 2009 på de i stk. 2 nævnte protokollater fortsætter på disse som personlig ordning med den undtagelse, at fremmødetillægget bortfaldt pr. 1. april 2009. Nyansættelse og genansættelse vil herefter ske efter bestemmelserne i stk. 1. Dette gælder dog ikke kasernelæger omfattet af det i stk. 2 anførte protokollat om kasernelæger, idet allerede ansatte kasernelæger pr. 31. marts 2009 overgik til protokollat om speciallægekonsulenter i denne overenskomst den 1. april 2009.

Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke:

1) tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i:

a) staten, folkeskolen, folkekirken,

b) kommuner

c) Grønlands hjemmestyre og de grønlandske kommuner

d) statsfinansierede virksomheder

e) tilskudsområder

f) koncessionerede virksomheder

g) aktieselskaber

2) pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder, der er nævnt i nr. 1,

3) personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under 1) nævnte områder, og

4) andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til.

§ 2. Ansættelse

Ansættelse sker efter offentligt opslag, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Ved opslag af stillinger henvises til kapitel 15 i Personaleadministrativ Vejledning (PAV). Det henstilles til ansættelsesmyndigheden, at der ved ansættelse gives hurtig meddelelse herom til vedkommende organisation og evt. pensionsinstitut.

Institutionen har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets cirkulære af 14. juni 2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Perst. nr. 029-02).

§ 3. Lokale, instrumentarium, hjælpepersonale og sekretærbistand

Ansættelsesmyndigheden stiller fornødent lokale, instrumentarium, tjenestedragt, hjælpepersonale og sekretærbistand til rådighed for lægen.

§ 4. Lønudbetaling

Lønudbetaling og indbetaling af eventuelle pensionsbidrag finder sted månedsvis bagud.

Stk. 2. Medarbejderne følger de til enhver tid gældende regler, der gælder for tjenestemænd om lønfradrag/lønberegning, for tiden cirkulære af 1. september 2015 (Modst. nr. 041-15) om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd.

Stk. 3. Der indbetales dog sædvanlige pensionsbidrag af årslønnen, hvor en ansat afholder ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller afholder ferie uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der indbetales således pensionsbidrag, som om der afholdes ferie med løn.

§ 5. Procentregulering

Den samlede faste løn i henhold til denne overenskomst med tilhørende protokollater reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

§ 6. Attestudstedelse

Det påhviler lægen uden særligt vederlag at udfærdige eller medvirke ved udfærdigelsen af attester om de foretagne lægelige undersøgelser og behandlinger samt om disses resultat og om patienternes tilstand, for så vidt den pågældende attest vedrører den sygdom, som patienten behandles eller har været behandlet for på institutionen, eller attesten vedrører sådanne oplysninger, som institutionen måtte ligge inde med, og som i øvrigt ikke eller ikke uden særlig vanskelighed vil kunne tilvejebringes.

Uden særligt vederlag påhviler det herefter lægen at udstede:

Dødsattester, herunder kopier, indstillings- og optagelsesattester til helbredelsesinstitutioner, plejehjem, alderdomshjem o.l., simple syge- og raskmeldinger samt udtalelser der kan ligestilles med lægebreve og journaludskrifter.

Cirkulærebemærkninger til § 6:

Opmærksomheden henledes på, at det - ud fra retssikkerhedsbetragtninger - ikke bør pålægges læger, der virker som sagsbehandlere, at udstede attester om patienter/klienter, hvis sager behandles af de pågældende læger.

Stk. 2. Lægen kan kræve særskilt honorar for udstedelse af følgende attester, for så vidt honorar ikke følger af andre aftaler eller bestemmelser:

a) forsikringsattester til syge-, ulykkes- og livsforsikringsselskaber, samt attester til de sociale nævn og Ankestyrelsen

b) attester til Beskæftigelsesministeriet vedrørende ulykkesforsikring, sygesikring og dagpenge i det omfang, hvor taksten er fastsat af Beskæftigelsesministeriet i henhold til gældende lov

c) speciallægeerklæringer og sådanne erklæringer, der efter deres form og indhold må sidestilles hermed, samt

d) politierklæringer og erklæringer til retsligt brug indeholdende nærmere motiveret skøn, og sådanne politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn.

Den tid, der medgår til udfærdigelsen af de attester, for hvilke særskilt honorar kan kræves, kan ikke medregnes i arbejdstiden.

Stk. 3. For sessionslæger, civile læger i forsvaret og vikarer for embedslæger gælder hidtidig praksis vedrørende attestudstedelse fortsat.

§ 7. Ferie

De ansatte er omfattet af ferieloven, jf. dog § 4, stk. 8 i protokollatet for speciallægekonsulenter. For sessionslæger gælder, at ferien afholdes på dage, hvor der ikke er sessioner.

Stk. 2. Ansatte, der holder ferie med løn, er berettiget til særlig feriegodtgørelse i stedet for ferietillæg efter ferielovens § 23, stk. 2.

Stk. 3. Den særlige feriegodtgørelse beregnes som 1½ pct. af:

a) den ansattes skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret

b) arbejdsmarkedsbidrag

c) den ansattes egetbidrag til ATP.

Stk. 4. I det beløb, der er beregnet efter stk. 3, fradrages:

a) udbetalt særlig feriegodtgørelse

b) betaling for ekstra tilkald som er honoreret efter regning (omfatter speciallægekonsulenter og kasernelæger)

c) for sessionslæger og lægekonsulenter i Trafikstyrelsen: løn for merarbejde af den art, som er beskrevet i stk. 6 samt

d) feriegodtgørelse (12 ½ pct.) af løn for sådant merarbejde.

Pensionsbidrag, der ikke er skattepligtig indkomst, indgår ikke i beregningsgrundlaget. (Vedrører sessionslæger og lægekonsulenter i Trafikstyrelsen).

Stk. 5. Såfremt en læge i sin hovedstilling opnår yderligere frihed herudover, har lægen i tilsvarende omfang ret til frihed uden løn, dog maksimalt i 6 (7) uger i alt inden for et ferieår.

Dette gælder dog ikke for sessionslæger, civile læger i forsvaret, vikarer for embedslæger og lægekonsulenter i Trafikstyrelsen.

Stk. 6. Til deltidsansatte sessionslæger og lægekonsulenter i Trafikstyrelsen, der i optjeningsåret har udført tjeneste ud over den faste nedsatte arbejdstid, men inden for den normale 37 timers arbejdsuge, ydes for sådan tjeneste feriegodtgørelse med 12 1/2 pct.

Stk. 7. De ansatte er omfattet af kapitel 5 om særlige feriedage i aftale om ferie (pt. aftale af 11. november 2005 med senere ændringer).

§ 8. Løn under sygdom

Speciallægekonsulenter, kasernelæger og læger for civile værnepligtige får løn under sygdom, dog maksimalt i alt 3 måneder i løbet af 12 på hinanden følgende måneder. Ved fravær på grund af sygdom herudover bortfalder lønnen, medmindre andet følger af funktionærloven.

Stk. 2. For sessionslæger og lægekonsulenter i Trafikstyrelsen gælder, at funktionærlovens regler om løn under fravær på grund af sygdom finder anvendelse.

§ 9. Graviditet, barsel og adoption

De ansatte er omfattet af barselsaftalen, for tiden aftale af 12. august 2015 (Modst. nr. 036-15).

§ 10. Tjenestefrihed

Den ansatte har ret til tjenestefrihed uden løn til de formål og af den varighed, der er nævnt i Finansministeriets bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, jf. Finansministeriets cirkulære af 3. juli 1991.

§ 11. Opsigelse

Funktionærlovens regler om opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse finder anvendelse, jf. dog stk. 5 for så vidt angår sessionslæger.

Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelse ydes også i tilfælde, hvor den ansatte på fratrædelsestidspunktet vil oppebære alderspension fra arbejdsgiver.

Cirkulærebemærkninger til § 11, stk. 2:

Bestemmelsen hjemler ret til fratrædelsesgodtgørelse også i de tilfælde, hvor den pågældende i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 3 ikke her ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden skal meddele enhver opsigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for opsigelsen. Samtidig gives der skriftlig meddelelse om opsigelsen til organisationen.

Cirkulærebemærkninger til § 11, stk. 3:

Den meddelelse om afskedigelsen, henholdsvis bortvisningen, som ansættelsesmyndigheden skal give til organisationen, kan ske enten ved særskilt brev eller ved, at ansættelsesmyndigheden fremsender kopi af opsigelsesbrevet, hvis dette ikke er i strid med den tavshedspligt, der følger af forvaltningsloven og straffeloven, herunder tavshedspligten med hensyn til personlige forhold.

Skriftlig meddelelse om afskedigelse/bortvisning til organisationen kan ske til såvel den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling som hovedkontor. Det er ikke tilstrækkeligt alene at orientere den lokale tillidsrepræsentant.

Stk. 4. Skønner Foreningen af Speciallæger, at en opsigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i pågældendes eller institutionens forhold, kan foreningen inden for en frist af en måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med institutionen.

Stk. 5. For en sessionslæge kan ansættelsesforholdet fra sessionslægens side bringes til ophør med et varsel på 2 måneder til udgangen af et sessionshalvår, dog maksimalt 4 måneder. Fra ansættelsesmyndighedens side kan sessionslægens ansættelsesforhold bringes til ophør med et varsel på minimum 6 måneder med fratræden til udgangen af et sessionshalvår.

§ 12. Forhandlingsprocedure ved afskedigelse (fælles regelsæt)

For ansættelsesforholdet gælder bestemmelsen om forhandlingsprocedure ved afskedigelse i overenskomst for akademikere i staten.

§ 13. Indbringelse for faglig voldgift

For ansættelsesforholdet gælder bestemmelsen om indbringelse for faglig voldgift i overenskomst for akademikere i staten.

§ 14. Bortvisning

For ansættelsesforholdet gælder bestemmelsen om bortvisning i overenskomst for akademikere i staten.

§ 15. Befordringsgodtgørelse mv.

Til de af overenskomsten omfattede læger ydes befordringsgodtgørelse efter de for tjenestemænd gældende regler og satser for kørsel mellem lægens hovedarbejdssted og pågældendes tjenestested ifølge overenskomsten og tilhørende protokollater.

Cirkulærebemærkninger til § 15, stk. 1:

Opmærksomheden henledes på, at befordringsgodtgørelse til speciallægekonsulenter ydes med højeste sats.

Stk. 2. Såfremt afstanden mellem lægens hjem og pågældendes tjenestested ifølge overenskomsten og tilhørende protokollater er kortere end den i stk. 1 nævnte afstand, ydes dog kun befordringsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested.

Stk. 3. For tjenesterejser gælder de til enhver tid gældende regler om tjenesterejser i staten, for tiden Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 (Perst. nr. 057-00).

§ 16. Kurser

Lægen har ret til 2 ugers tjenestefrihed uden løn om året til deltagelse i videnskabelige møder, kurser samt anden efter- og videreuddannelsesvirksomhed. Deltagelse meddeles den ansættende myndighed i god tid. For sessionslæger gælder dog, at deltagelse kun kan finde sted i de sessionsfri perioder, med mindre andet aftales med den ansættende myndighed.

Stk. 2. Såfremt deltagelsen i den i stk. 1 nævnte virksomhed er relevant for den pågældendes funktion ifølge overenskomsten, kan der af ansættelsesmyndigheden efter ansøgning meddeles tjenestefrihed med løn. Deltagelsen meddeles institutionen i god tid.

Cirkulærebemærkninger til § 16:

Bestemmelser om tjenestefrihed for deltagelse i kursus eller anden form for efteruddannelse findes i Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulære af 23. juni 1971, (se PAV, kap. 26).

§ 17. Vikarer

Vikariater for indtil 3 måneder kan besættes uden opslag. Vikariater ud over 3 måneder opslås og besættes i henhold til § 2.

Stk. 2. Til vikarer ydes feriegodtgørelse i henhold til bestemmelsen i ferielovens § 24.

Stk. 3. Vikariatet ophører ved udgangen af den på forhånd aftalte periode. Herudover kan opsigelse finde sted efter funktionærlovens regler herom.

Stk. 4. Der henvises i øvrigt til protokollatet for sessionslæger for så vidt angår vikarer for disse.

§ 18. Opsigelse af overenskomsten mv.

Overenskomsten med tilhørende protokollater har virkning fra 1. april 2015 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2018. Samtidig ophæves overenskomst af 30. april 2012 for Speciallæger mv. i staten (Modst. nr. 019-12).

København, den 17. maj 2016
 
Foreningen af Speciallæger
Anja Matchell
Kasper Axel Nielsen
Finansministeriet
/Moderniseringsstyrelsen
Mogens Esmarch


Bilag 1

Protokollat om speciallægekonsulenter mv.

-

§ 1. Protokollatets område

Som speciallægekonsulent kan ansættes læger, som i henhold til lovgivningen herom har fået meddelt tilladelse til at betegne sig som speciallæge.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Det er en forudsætning for ansættelse efter protokollatet, at den pågældende læge har fået meddelt tilladelse til at betegne sig som speciallæge, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger.

Det forudsættes, at der mellem institutionen og den enkelte speciallægekonsulent træffes aftale om den nærmere placering (tid og sted) for speciallægekonsulentens arbejde. Endvidere henledes opmærksomheden på, at protokollatet ikke omfatter akutte tilkald til institutionen. Eventuelle enkeltstående tilkald vil være at honorere efter regning pr. ydelse i det enkelte tilfælde.

Såfremt en institution ønsker ansættelse af en speciallægekonsulent inden for ekspertområder i eksisterende specialer, f.eks. neuropatologi, neuroradiologi, cytogenetik, ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, blodkoagulation eller såfremt man ønsker ansat en læge, der har en med speciallægeuddannelsen ligestillet uddannelseslængde og erfaring eller speciel viden inden for områder, hvor der ikke findes autoriserede speciallægeuddannelser, f.eks. revalidering, optages forhandlinger mellem overenskomstens parter om, hvorvidt den pågældende vil være omfattet af nærværende protokollat.

Såfremt der efter opslag ikke er modtaget ansøgning fra læger med speciallægeautorisation, og den ansættende myndighed undtagelsesvis derfor ønsker at ansætte en given læge uden speciallægeautorisation, eller såfremt der ved protokollatets ikrafttræden er ansat deltidsbeskæftigede lægekonsulenter uden speciallægeautorisation kan der optages forhandling mellem protokollatets parter om aflønning af de(n) pågældende.

Stk. 2. Der kan ikke på institutioner ansættes speciallægekonsulenter inden for de(t) speciale, som institutionens overlæge(r) dækker.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 2:

Bestemmelsens forbud mod ansættelse af speciallæger inden for de specialer, der dækkes af institutionens overlæge(r) skal ses som udtryk for, at speciallægekonsulenter ikke er tænkt som erstatning for fastansatte speciallæger (overlæger). Foreningen af Speciallæger har dog erklæret sig indforstået med at ville indgå i drøftelser med Finansministeriet om etablering af sådanne ordninger på forsøgsbasis, herunder vedrørende andet timetal end det i § 4 nævnte.

Stk. 3. Overenskomsten omfatter også nyansættelse og genansættelse af læger i stillinger, der indtil 1. april 2009 var omfattet af protokollat IV, V og VI i overenskomst af 29. juli 1994 for Speciallæger mv. i staten (APD.nr. 87/94), jf. stk. 4-7. Stillingsbetegnelserne efter de nævnte protokollater opretholdes, medmindre ansættelsesmyndigheden og Foreningen af Speciallæger aftaler andet.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 3:

Allerede ansatte læger pr. 31. marts 2009 efter protokollaterne fortsætter på hidtidige vilkår som personlig ordning, jf. overenskomstens § 1, stk. 3. Dette gælder dog ikke kasernelæger, der var ansat pr. 31. marts 2009, idet disse overgik til aflønning efter bestemmelserne i dette protokollat.

Hvor der i dette protokollat er anført ”speciallægekonsulenter mv.” omfatter begrebet samtlige lægestillinger omfattet af protokollatet, medmindre andet fremgår.

Stk. 4. Som kasernelæge under Beredskabsstyrelsen ansættes læger, der har autorisation til virksomhed som almen praktiserende læge eller har en speciallægeautorisation, og som har en alsidig, for stillingen hensigtsmæssig hospitalsuddannelse.

Stk. 5. Protokollatet omfatter læger for civile værnepligtige.

Stk. 6. Protokollatet gælder for civile lægers deltagelse i kassationer samt for midlertidig overtagelse af militærlægers tjeneste i forsvaret.

Stk. 7. Protokollatet gælder for timelønnede vikarer for varetagelse af akutte opgaver for embedslæger.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 7:

Såfremt de almindelige betingelser i de for statens tjenestemænd gældende regler vedrørende konstitution er opfyldt, kan Sundhedsstyrelsen konstituere en læge i en embedslægestilling.

Een læge, der konstitueres i en embedslægestilling, aflønnes efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Foreningen af yngre Læger. Protokollat om læger på Sundhedsministeriets område. Herudover ydes der den pågældende et ikke-pensionsgivende tillæg, der beregnes som forskellen mellem den løn inklusive generelt og særligt tillæg, han ville opnå ved udnævnelse i embedslægestillingen og skalalønnen i henhold til nævnte overenskomst, men med fradrag af eget ordinært pensionsbidrag.

§ 2. Arbejdsområder

En speciallægekonsulent er inden for sit speciale forpligtet til at udføre de opgaver, som det under hensyntagen til de faciliteter, der stilles til rådighed, er muligt at udføre.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 1:

Opslag og ansættelsesbrev skal angive det speciale, hvori en speciallægekonsulent ønskes ansat, samt arbejdsområdet for den pågældende konsulent. Det henstilles til den ansættende myndighed at sikre sig, at der tilrettelægges en procedure til en lægelig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer.

Arbejdsområdet kan være:

1) Rådgivning for læger

2) Rådgivning for medicinalpersonale i øvrigt

3) Rådgivning for administrative og sociale myndigheder mv.

4) Speciallægeundersøgelse

5) Speciallægebehandling

Opmærksomheden henledes på, at arbejde, der er defineret i andre lægelige overenskomster, falder uden for denne overenskomsts område, f.eks. overenskomster mellem RLTN og Foreningen af Speciallæger. Det under c) nævnte personale kan f.eks. være: socialrådgivere, psykologer, pædagoger, administratorer og sociale sagsbehandlere i øvrigt.

Speciallæger mv. kan inden for den fastlagte arbejdstid pålægges at udføre relevant undervisning af øvrigt lægeligt og ikke-lægeligt personale.

Stk. 2. Kasernelægers hovedfunktion er:

1) at varetage det daglige, lægelige tilsyn i kasernens lægeværelse for den del af afdelingens værnepligtige mandskab, som er berettiget til fri lægehjælp,

2) at varetage det lægelige arbejde ved infirmeriet, når dette er belagt,

3) at foretage gennemgribende lægeundersøgelse af hver enkelt fremmødt umiddelbart efter indkaldelsen i overensstemmelse med de helbredskort, som skal udfyldes, samt

4) at foretage øvrigt lægearbejde påbudt af Beredskabsstyrelsen, herunder vaccinationer, udtagelse af blodprøver, at føre journal på helbredskort mv. og uden særskilt honorar at udstede sådanne attester, som tjenesten kræver, f.eks. til kørekort, ulykkesforsikring og i forbindelse med særlig uddannelse,

5) at holde foredrag for hvert indkaldelseshold om misbrug af nydelsesmidler som spiritus og narkotika samt kønssygdomme og

6) at varetage almindeligt hygiejnisk tilsyn på kaserneområdet og med personellet.

Stk. 3. Læger for civile værnepligtige skal varetage lægetjenesten for tjenstgørende civile værnepligtige. Tjenestestedet fastsættes efter aftale med ansættelsesmyndigheden. Lægens hovedarbejdsområder er:

a) Umiddelbart efter indkaldelsen til tjenestestedet at foretage lægeundersøgelse af samtlige værnepligtige, herunder at varetage lægetjenesten for syge værnepligtige, der måtte befinde sig på tjenestestedet.

b) Modtage telefoniske henvendelser fra værnepligtige, der måtte have behov for lægehjælp eller som i øvrigt måtte påberåbe sig sygdom som begrundelse for udeblivelse fra tjenesten. De pågældende værnepligtige tages om fornødent i behandling i overensstemmelse med sædvanlig lægepraksis og efter den af administrationen for civil værnepligt fastsatte instruks.

§ 3. Arbejdstid

Speciallægekonsulenter mv. kan ansættes til en gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse som nævnt i § 4.

Stk. 2. Arbejdstiden fastsættes indtil videre og kan ændres efter aftale mellem den ansættende myndighed og speciallægen mv. Ved nedgang i arbejdstiden har speciallægen mv. krav på varsel som ved opsigelse, jf. overenskomstens § 11.

Stk. 3. For kasernelæger placeres arbejdstiden mandag-fredag i tidsrummet 8-16. Ved en ugentlig beskæftigelsesgrad på 10 timer og derover kan beskæftigelsen deles mellem 2 kasernelæger, såfremt der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere til stillingen på det samlede timeantal.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

Aftale om ændret timetal skal foreligge skriftligt og kopi heraf tilsendes Foreningen af Speciallæger.

Såfremt institutionen ønsker at ansætte en speciallægekonsulent mv. med større timetal end anført i § 4, kan der optages forhandling mellem overenskomstens parter om aflønningen.

§ 4. Aflønning

Aflønning af speciallægekonsulenter mv. sker efter de i stk. 8-11 anførte satser, medmindre andet fremgår.

Stk. 2. For den del af arbejdstiden for speciallægekonsulenter, der efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse ligger i tidsrummet hverdage kl. 16-20 samt lørdage kl. 8-14, ydes et tillæg til lønnen på 25 pct.

Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 2:

Bestemmelsen i stk. 2 gælder alene speciallægekonsulenter, dvs. læger ansat til at varetage konsulentopgaver mv., jf. cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1 i protokollatet.

Stk. 3. Til kasernelæger ydes ud over de i stk. 5 og 6 anførte satser et generelt tillæg på kr. 5.266 (grundbeløb, niveau 31. marts 2012).

Såfremt beskæftigelsen i henhold til protokollatets § 3, stk. 3 er delt mellem 2 kasernelæger, ydes der generelt tillæg til begge læger.

For tilkald og telefonkonsultationer i perioden mandag-fredag kl. 08-16 ydes ingen særskilt honorering.

For tilkald og telefonkonsultationer i perioden mandag-fredag kl. 16-08 samt på lørdage, søn- og helligdage honoreres kasernelægen efter sin sædvanlige takst.

Stk. 4. Det påhviler læger for civile værnepligtige uden særligt vederlag at udstede indstilling/attest til den personelforvaltende myndighed om forelæggelse af spørgsmålet om en civil værnepligtiges tjenstdygtighed.

Stk. 5. Civile lægers midlertidige overtagelse af militærlægetjeneste honoreres med følgende sats pr. tilkald - uanset timeforbrug: kr. 843,00 (grundbeløb, niveau 31.marts 2012).

Stk. 6. For vikarer for embedslæger gælder følgende:

For at kunne komme til stede inden for kort varsel og for besvarelse af telefonopkald ydes der vikaren pr. døgn et honorar, der udgør kr. 387,00 (grundbeløb, niveau 31.marts 2012).

Arbejde, der indebærer fremmøde, honoreres pr. påbegyndt arbejdstime med timeløn i henhold til stk. 8.

Det kan aftales mellem embedslægeinstitutionen og vikaren, at arbejdet kan udføres i vikarens egne lokaler.

Stk. 7. Lønnen udbetales månedsvis bagud med 1/12 af årslønnen.

Stk. 8. Læger med 3 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse og derunder

Der ydes pr. påbegyndt time et beløb, der udgør: kr. 594,11 (grundbeløb, niveau 31.marts 2012). Lønnen ydes som betaling for det faktisk præsterede timetal efter en månedlig timeopgørelse, hvortil kommer feriegodtgørelse efter ferielovens bestemmelser. I stedet kan der mellem speciallægen mv. og den ansættende myndighed aftales et gennemsnitligt ugentligt timetal efter hvilken lønnen beregnes og således, at der holdes ferie med løn.

Stk. 9. Læger med mellem 4-15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse

Læger med mellem 4-15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse aflønnes efter følgende skala:

 
Grundbeløb, niveau 31.marts 2012
Gennemsnitligt ugentligt timetal
Årsløn
4
83.734
5
104.799
6
125.688
7
146.579
8
167.644
9
188.533
10
218.803
11
240.683
12
262.565
13
284.445
14
306.325
15
328.205

Stk. 10. Speciallægekonsulenter ved statsforvaltningernes sociale nævn

Speciallægekonsulenter, der er ansat ved statsforvaltningernes sociale nævn af-lønnes svarende til stk. 8, uanset om de pågældende konsulenter har mere end 3 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse.


Bilag 2

Protokollat om sessionslæger

-

§ 1. Protokollatets område

Ansættelse som sessionslæge forudsætter autorisation til selvstændig lægegerning og en yderligere uddannelse af mindst samme størrelse som svarende til nedsættelse i almen praksis. Der lægges ved ansættelsen vægt på en langvarig bred klinisk erfaring.

Stk. 2. Sessionslægens ansættelsesområde er værnepligtsadministrationen under Forsvarsministeriet (Forsvarets Dag). Sessionslægen er pligtig at forrette tjeneste over hele landet efter Forsvarsministeriets nærmere bestemmelse.

§ 2. Arbejdsområde

Sessionslægen står til rådighed for Forsvaret og virker som lægelig konsulent for Forsvaret i værnepligtsspørgsmål. Lægen giver på grundlag af en lægelig bedømmelse en indstilling om de værnepligtiges egnethed til værnepligtstjeneste. Endvidere afgiver sessionslægen udtalelse over indkomne lægeerklæringer og medvirker ved gennemgang af indkomne helbredsspørgehæfter. Sessionslægen bestemmer, hvilke attester og udtalelser der bør indhentes på grundlag af spørgehæfterne. Sessionslægen udfører nødvendige helbredsundersøgelser af værnepligtige eller foranlediger undersøgelser gennemført, som sessionslægen ikke selv kan foretage.

Sessionslægen kan efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse udføre andre opgaver som speciallæge, herunder vurderinger i forbindelse med efterkassationssager og lægeundersøgelser af ansøgere til Forsvarets øvrige uddannelser.

§ 3. Arbejdstid mv.

Lønnen i § 4 forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til normalt 37 timer ugentlig.

Stk. 2. Hvis der lokalt er enighed herom, kan arbejdstidsnedsættelsen fra 40 timer ugentlig opspares til hele fridage til senere afvikling. Opsparing kan ikke finde sted under afholdelse af ferie.

§ 4. Løn

Basislønnen til sessionslæger udgør kr. 570.866 årligt (grundbeløb, niveau 31.marts 2012).

Stk. 2. Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte tjenestetid.

Stk. 3. Der kan lokalt ydes kvalifikationstillæg og funktionstillæg samt engangsvederlag.

Stk. 4. Fastsættelse af engangsvederlag samt forhandling og indgåelse af aftaler om midlertidige og varige tillæg følger reglerne herom i aftalen om chefløn, for tiden § 5-7 i Modst. nr. 017-14.

§ 5. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 17,9 % af basislønnen og faste tillæg efter § 4. Egetbidraget udgør en 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 1:

Der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn, hvis dette konkret aftales mellem sessionslægen og ansættelsesmyndigheden, jf. reglerne herom i aftale om chefløn.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Lægernes Pensionskasse.

Stk. 3. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan alene ske i henhold til reglerne herom i Finansministeriets cirkulære af 5. august 2009 om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., Perst. nr. 053-09. For bidrag, der er indbetalt før 1. april 1993 gælder de før denne dato gældende regler.

Stk. 4. Efter aftale mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger kan pensionsbidragene indbetales til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af parterne.

Stk. 5. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablerede overgangsordning for ydelse af supplementsunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse.

Stk. 6. Til ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed.

Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis pensionsbidraget ikke ønskes udbetalt som løn, men i stedet ønskes indbetalt til en pensionsordning eller til køb af frihed. Hvis den ansatte senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionskasse eller anvendt til køb af frihed, retter den ansatte på ny henvendelse til ansættelsesmyndigheden.

Ved udbetaling som løn gælder følgende:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet

2) Beløbet er ikke pensionsgivende

3) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling

For så vidt angår betaling og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage, således som disse er aftalt i bilag 2 A til aftale af 25. august 2011 om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Finansministeriets cirkulære af 29. august 2011 (Perst nr. 043-11).

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 6:

Hvis en ansat ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning, jf. stk. 6, kan det ske til en pensionsordning efter den ansattes eget valg. Der er ikke krav om, at pensionsordningen skal opfylde bestemmelserne i Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte), (Perst. nr. 053-09).

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle pensionskasser modtager bidrag fra/optager medlemmer, der er fyldt 70 år.

§ 6. Praksisret

Sessionslægen har ret til konsultation og konsiliær praksis uden for den daglige arbejdstid, men må ikke selvstændigt drive almen praksis for den offentlige sygesikring med tilmeldte gruppe 1-sikrede.

§ 7. Indkaldelse til militærtjeneste mv.

Funktionærlovens regler om indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse.

§ 8. Særligt tillæg til en sessionslægestilling med administrative opgaver

Til den sessionslæge, der har særlige administrative funktioner ved at rådgive Forsvarsministeriet, ydes et særligt årligt tillæg på kr. 32.100 (grundbeløb, niveau 31. marts 2012).

Vikarer for sessionslæger

§ 9. Almindelige ansættelsesforhold

Overenskomstens § 1 og protokollatets § 1 gælder for vikarer for sessionslæger, idet der dog undtagelsesvis vil kunne ske beskæftigelse af pensionerede på overenskomstens og protokollatets vilkår, hvis det ved opslag eller på anden måde har vist sig, at det ikke er muligt at fremskaffe andre vikarer.

§ 10. Løn og pension

Ved vikariater for 4 uger og derudover udgør lønnen pr. arbejdsdag for fuldtidsbeskæftigelse, hvorved forstås en arbejdstid svarende til 37 timer ugentlig, 7,4/1924 af den i protokollatets § 4 fastsatte løn. For sådanne vikariater gælder endvidere protokollatets § 5 om pension mv.

Stk. 2. Ved vikariater for indtil 4 uger udgør timelønnen: kr. 387 (grundbeløb, niveau 31.marts 2012).

Sådanne vikariater omfatter mindst 4 timer pr. dags funktion som vikar. Såfremt vikarens arbejde strækker sig ud over 4 timer, betales yderligere 1 timeløn pr. påbegyndt time.


Bilag 3

Protokollat om lægekonsulenter i Trafikstyrelsen

-

§ 1. Arbejds- og ansvarsområde

Lægekonsulenten ansættes som rådgiver på generelt medicinsk grundlag over for Trafikstyrelsen. Det er herunder bl.a. lægekonsulentens opgave:

1) At behandle flyvemedicinske certifikatsager, herunder tage stilling til foreliggende lægelige oplysninger og resultater af psykologiske egnethedsundersøgelser. Endvidere at tage stilling til behovet for supplerende lægelige oplysninger

2) At udarbejde helbredskrav til certifikatindehavere (ansøgere)

3) At rådgive certifikatindehavere (ansøgere) i flyvemedicinske spørgsmål

4) At forberede ankesagers behandling i Transportministeriet

5) At lede samrådsmøder med andre læger og speciallæger

6) At behandle flyvemedicinske spørgsmål i samarbejde med danske myndigheder og med skandinaviske og andre udenlandske myndigheder

7) At føre tilsyn med, rådgive og videreuddanne godkendte flyvelæger

8) At føre tilsyn med godkendte flyvemedicinske centre

9) At indsamle relevante flyvemedicinske informationer

10) At besigtige ambulancefly og andre fly til lignende formål

11) At deltage i katastrofemæssige opgaver i forbindelse med flyvning, herunder rådgivning vedrørende lufthavnes og luftfartøjers forsyning med nødhjælpspersonale og -materiel.

§ 2. Arbejdstid

Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstidens tilrettelæggelse aftales direkte mellem lægen og styrelsen.

Stk. 2. Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte tjenestetid.

Stk. 3. Der ydes ikke særskilt honorering for arbejde ud over den normerede arbejdstid. Såfremt aftalt overarbejde i et kvartal dog i alt overstiger 35 timer, honoreres de overskydende timer med 1:1,50 pr. time.

Stk. 4. Ved særlige arbejdsopgaver, som ikke forekommer normalt, kan der mellem ansættelsesmyndigheden og lægen træffes aftale om ekstra honorering.

§ 3. Løn

Lægen aflønnes efter en lønskala på 10 trin. Højeste løntrin svarer til den til enhver tid gældende løn til en tjenestemandsansat overlæge i lønramme 37. Hertil kommer et særligt tillæg på 103.000 kr. (grundbeløb, niveau 31.marts 2012), jf. aftale af 21. december 1972 mellem Økonomi- og budgetministeren og Akademikernes Centralorganisation (Tjenestemandsudvalget).

Lønnen på 1. - 9. trin beregnes ved at fratrække lønnen på 10. trin henholdsvis kr.196.608, kr. 175.543, kr. 154.478, kr. 122.878, kr. 101.815, kr. 80.750, kr. 59.685, kr. 36.864 og kr. 14.044. Beløbene er angivet i grundbeløb niveau 31. marts 2012.

Stk. 2. Læger med mindre end 1 års anciennitet i en slutstilling placeres på 1. løntrin ved ansættelsen.

Stk. 3. Læger med 1 eller 2 års anciennitet i en slutstilling placeres på 2. løntrin ved ansættelsen.

Stk. 4. Læger med 3 eller 4 års anciennitet i en slutstilling placeres på 3. løntrin ved ansættelsen. Læger, der ved ansættelsen har haft 4 års ansættelse i slutstilling og indplaceres på 3. løntrin, rykker, efter 1 års ansættelse som læge i henhold til dette protokollat, op på 5. løntrin.

Stk. 5. Læger med 5 års anciennitet eller mere i en slutstilling placeres på 5. løntrin ved ansættelsen.

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 2-5:

Ved læger i slutstillinger forstås læger med hovedbeskæftigelse i ikke tidsbegrænsede lægelige funktioner – f.eks. alment praktiserende læger og overlæger.

Stk. 6. Såfremt en læge ved ansættelsen har særlige faglige kvalifikationer i relation til den pågældende stilling, kan vedkommende lønindplaceres på et højere anciennitetstrin end overenskomsten i øvrigt berettiger til, såfremt overenskomstens parter er enige herom.

Stk. 7. For hvert års ansættelse som læge rykkes 1 trin op i lønskalaen. Læger, der ansættes i stillinger, hvortil der i stillingsopslaget har været stillet særlige uddannelses- og autorisationsmæssige krav, indplaceres fra ansættelsen på 10. løntrin.

§ 4. Uddannelsesforhold

Lægen forpligter sig til og har ret til at erhverve sig den i øvrigt for stillingen nødvendige uddannelse. I forbindelse med sådan uddannelse betaler styrelsen rejseomkostninger samt eventuelle kursusafgifter.

Deltagelse i denne uddannelse kan normalt ikke overstige 2 uger årligt, men kan efter aftale forlænges til 3 uger.

Stk. 2. Lægen får sædvanlig løn og har ikke pligt til at stille vikar i de under stk. 1 omtalte uddannelsesperioder.

Stk. 3. Bestemmelserne i overenskomstens § 13 om kurser finder ikke anvendelse for lægekonsulenter i Trafikstyrelsen.

§ 5. Pension

Som bidrag til lægens pensionering betaler styrelsen 17 pct. af den i § 3 nævnte løn og procentregulering af det nævnte særlige tillæg.

Stk. 2. Styrelsen indbetaler pensionsbidragene til Lægernes Pensionskasse.

Stk. 3. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan alene ske i henhold til reglerne herom i Finansministeriets cirkulære af 5. august 2009 om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., Perst. nr. 053-09. For bidrag, der er indbetalt før 1. april 1993, gælder de hidtidige regler.

Stk. 4. Efter aftale mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger kan pensionsbidragene indbetales til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af parterne.

Stk. 5. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablerede overgangsordning for ydelse af supplementsunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse.

Stk. 6. Til ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed.

Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis pensionsbidraget ikke ønskes udbetalt som løn, men i stedet ønskes indbetalt til en pensionsordning eller til køb af frihed. Hvis den ansatte senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionskasse eller anvendt til køb af frihed, retter den ansatte på ny henvendelse til ansættelsesmyndigheden.

Ved udbetaling som løn gælder følgende:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet

2) Beløbet er ikke pensionsgivende

3) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling

For så vidt angår betaling og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage, således som disse er aftalt i bilag 2 A til aftale af 25. august 2011 om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Finansministeriets cirkulære af 29. august 2011 (Perst nr. 043-11).

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 6:

Hvis en ansat ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning, jf. stk. 6, kan det ske til en pensionsordning efter den ansattes eget valg. Der er ikke krav om, at pensionsordningen skal opfylde bestemmelserne i Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte), (Perst. nr. 053-09).

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle pensionskasser modtager bidrag fra/optager medlemmer, der er fyldt 70 år.

§ 6. Opsigelse

Ud over bestemmelserne i overenskomstens § 11 om opsigelse, gælder følgende opsigelsesregler for lægekonsulenter i Trafikstyrelsen:

Varsel fra arbejdsgiverside
Varsel fra læge side
Afgivet inden udløbet af flg. ansættelsesperioder
1 måned
1 måned
5 måneder
3 måneder
1 måned
1 år 9 måneder
4 måneder
2 måneder
2 år 8 måneder
5 måneder
2 måneder
5 år 7 måneder
7 måneder
2 måneder
8 år 5 måneder
9 måneder
2 måneder
Herefter

Stk. 2. Såfremt opsigelse af en lægekonsulent ikke kan anses for rimeligt begrundet i lægekonsulentens eller styrelsens forhold, skal styrelsen udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til lægens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige lægens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende.

Stk. 3. Sager, rejst på baggrund af stk. 2, forhandles mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger.


Bilag 4

Protokollat om en række speciallægehonorarer

-

Nedenstående beløb er angivet i grundbeløb, niveau 31. marts 2012.

§ 1. Honorarer

1. Arbejdstilsynet, deltidsansatte arbejdslæger:

Årligt beløb
35.109 kr.
Årligt beløb
87.771 kr.
Årligt beløb
149.212 kr.

2. Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Speciallægekonsulenter ansat i henhold til aftale mellem Dansk Forsorgsselskab og Den almindelige Danske Lægeforening:

Læger, der ikke har anerkendelse som speciallæge

Timer pr. uge
Årligt beløb
1
19.486 kr.
2
41.429 kr.
3
58.807 kr.
4
78.316 kr.
5
97.602 kr.
6
117.613 kr.
7
137.099 kr.
8
156.760 kr.
9
176.421 kr.

3. Sundhedsstyrelsen, de regionale samråd om svangerskabsafbrydelse og forsterreduktion:

Årlig fast honorar:
12.113 kr.
Honorar pr. sag:
498 kr.

§ 2. Procentregulering

De i protokollatet anførte honorarer procentreguleres i overensstemmelse med overenskomstens § 5.


Bilag 5

Lønskalaer

-

De nedenfor anførte beløb er angivet i grundbeløb, niveau 31.marts 2012.

For så vidt angår lønskalaer for de protokollater, jf. overenskomstens § 1, der bortfaldt den 1. april 2009, henvises til overenskomst af 29. juli 1994 for Speciallæger mv. i staten (APD. nr. 87/94).

Speciallægekonsulenter mv.

3 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse og derunder:

Pr. påbegyndt time:

Grundbeløb, niveau 31. marts 2012
kr. 594,11

4 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse og derover:

Pr. påbegyndt time ved gennemsnitligt ugentligt timetal:
Årsløn kr.
4
83.734
5
104.799
6
125.688
7
146.579
8
167.644
9
188.533
10
218.803
11
240.683
12
262.565
13
284.445
14
306.325
15
328.205

Sessionslæger

Basisløn: kr. 570.866 årligt.

Lægekonsulenter ved Trafikstyrelsen

Lønrammelønnen er den til enhver gældende for statens tjenestemænd i lønramme 37 med eventuelle fradrag som anført i protokollatet.

Der henvises i øvrigt til protokollatet.


Bilag A

Generelle aftaler

-

De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i pkt. 1-22:

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er der indgået ny aftale eller aftalt ændringer i de aftaler, der er markeret med *.

1) Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, for tiden Fmst. cirk. 14/6 2002 (Perst. nr. 029-02).

2) Chefløn, for tiden Fmst. cirk. 9/4 2014 (Modst. nr. 017-14).

3) Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte), for tiden Fmst. cirk. 5/8 2009 (Perst. nr. 053-09).

4) Decentrale arbejdstidsaftaler, for tiden Fmst. cirk. 6/10 1999 (Fmst. nr. 064-99).

5) Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg, for tiden Fmst. cirk. 26/1 1996 (Fmst. nr. 13/96).

6) Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for tiden Fmst. cirk. 18/7 2003 (Perst. nr. 055-03).

7) Tjenesterejser, for tiden Fmst. cirk. 30/6 2000 (Perst. nr. 057-00).

8) *Barsel, adoption og omsorgsdage, for tiden Fmst. cirk 12. august 2015 (Modst. nr. 036-15).

9) Orlov til børnepasning, for tiden Fmst. cirk. 30/5 2001 (Perst. nr. 020-01).

10) Opsparing af frihed, for tiden Fmst. cirk. 17/6 2002 (Perst. nr. 011-02).

11) Tjenestefrihed af familiemæssige årsager, for tiden Fmst. cirk. 10/6 2008(Perst.nr. 015-08)

12) Tillidsrepræsentanter, for tiden Fmst. cirk. 30/9 2008 (Perst. nr. 058-08).

13) Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel), for tiden Fmst. cirk. 14/6 1997 (Perst.nr. 033-97).

14) Senior- og fratrædelsesordninger, for tiden Fmst. cirk. 29/8 2011 (Perst.nr. 043-11).

15) Rammeaftale om distancearbejde, for tiden Fmst. cirk. 6/7 2005 (Perst.nr. 039-05).

16) Implementering af deltidsdirektivet, for tiden Fmst. cirk. 2/9 1999 (Fmst.nr. 051-99).

17) Kontrolforanstaltninger, for tiden Fmst. cirk. 1/11 2010 (Perst.nr 031-10).

18) *Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, for tiden Fmst. cirk. 15/6 2015 (Modst. nr. 022-15).

19) *Kompetencefonden, for tiden Fmst. cirk. 15/2015 (Modst. nr. 023-15).

20) *Kompetenceudvikling, for tiden Fmst. cirk. 15/6 2015 (Modst. nr. 020-15).

21) Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, for tiden Fmst. cirk. 27/8 2013 (Modst. nr. 031-13).

22) Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger), for tiden Fmst. cirk. 29/6-2005 (Perst.nr. 036-05).

Cirkulærebemærkninger:

Ad nr. 1. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet:

Som det fremgår af Fmst. cirkulære af 22. august 2002 om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten, bør ansættelsesområdet fremgå af ansættelsesbrevet. Dette er særligt vigtigt, hvis ansættelsesområdet omfatter andre institutioner end den institution, der er ansættelsesmyndighed. Det kan fx. være et ministerområde, som det har været tilfældet for fuldmægtige, der tidligere var omfattet af Finansministeriets turnusordning for fuldmægtige i staten, som bortfalder pr. 1. april 2011.

Ophævelse af turnusaftalen ændrer ikke ved muligheden for at definere brede ansættelsesområder eller ved muligheden for, at de enkelte ministerier etablerer turnusordninger.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 024-16