Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1633 af 14. december 2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§ 3, stk. 2« til: »§ 3, stk. 4 og 5«.

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, § 4 og § 15, stk. 8, ændres »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 1-3«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lovens § 3, stk. 2, finder ikke anvendelse for studerede, der har bopæl i kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for studerende, der er begyndt på en videregående uddannelse før den 1. juli 2016. For disse studerende finder de hidtil gældende regler anvendelse. For studerende, der påbegynder en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, finder bekendtgørelsen dog anvendelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 1. juni 2016

UllaTørnæs

/ Marianne Gjevert Petersen