Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

(Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 340 af 1. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »5« til: »4«.

2. I § 3 a, stk. 1, ændres »på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau« til: », jf. dog stk. 2«.

3. § 13, stk. 1, affattes således:

»SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til 80 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.«

4. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. SVU til videregående uddannelse, jf. § 8, udgør et beløb pr. uge svarende til 60 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

5. I § 13, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ulla Tørnæs