Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

(Målretning af befordringsrabatordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 10. oktober 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 749 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »gyldigt«: », jf. dog stk. 2«.

2. § 3, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For den del af udgiften til abonnementskort, der ligger over 69,99 kr. (2016-niveau) pr. dag, ydes en rabat på 50 pct.

Stk. 3. Ved beregningen af rabatten efter stk. 1 og 2 betragtes et månedskort som et abonnementskort på 30 dage.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

4. I § 3, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »Egenbetalingen efter stk. 1, jf. § 1,« til: »Satserne i stk. 1 og 2«.

5. I § 3 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 4, som stk. 5:

»Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse for studerende, der har bopæl i visse kommuner.«

6. I § 4, stk. 4, og § 5, nr. 4, ændres »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 1-3«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Loven gælder ikke for studerende, der er begyndt på en videregående uddannelse før den 1. juli 2016. For disse studerende finder de hidtil gældende regler anvendelse. For studerende, der påbegynder en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, finder loven dog anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ulla Tørnæs