Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj 2009 og bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 24. maj 2016

Søren Pind

/ Mette Johansen


Bilag 1

»Bilag 1

Udenretlig inddrivelse ved en anden (fremmedinkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring sker ved en anden (f.eks. et inkassobureau eller en advokat), kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 – 1.000 kr.
400 kr.
1.001 – 2.500 kr.
700 kr.
2.501 – 5.000 kr.
1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr.
1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr.
2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr.
2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr.
6.400 kr.
500.001 kr. -
6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.«


Bilag 2

»Bilag 2

Udenretlig inddrivelse ved fordringshaveren selv (egeninkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring forestås af fordringshaveren selv, kan fordringshaveren kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (inkl. moms)
0 – 1.000 kr.
300 kr.
1.001 – 2.500 kr.
500 kr.
2.501 – 5.000 kr.
650 kr.
5.001 – 10.000 kr.
850 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr.
1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr.
1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr.
4.250 kr.
500.001 kr. -
4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Inkassobeløbene omfatter eventuel moms.«