Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

I medfør af § 83, § 118, stk. 8, og § 134 b, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler efter en afsluttende eksamen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed (eksamenskørsel).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler ved karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.l., samt ved personbefordring med sættevogn ved særlig lav hastighed som led i parader (optogskørsel).

Optogskørsel

§ 2. Optogskørsel, jf. § 1, stk. 2, må kun ske efter tilladelse fra politiet.

§ 3. Tilladelse til kørsel omfattet af § 2, som skal finde sted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds, meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Skal kørslen finde sted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds meddeles tilladelsen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi. Politiet kan bestemme, at der kun meddeles én tilladelse, der omfatter flere politikredse.

Stk. 2. En tilladelse meddeles for et eller flere køretøjer, hvis registreringsnummer eller stelnummer skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 3. En tilladelse meddeles for én kørsel.

§ 4. Politiet kan efter en konkret vurdering af de færdselsmæssige forhold, herunder hensynet til øvrige trafikanter og passagererne, meddele tilladelse til kørsel omfattet af § 2.

Stk. 2. Politiet fastsætter følgende vilkår for tilladelsen:

1) køretøjet skal senest 1 år før kørslen gennemføres være synet og godkendt af en synsvirksomhed,

2) køretøjets indretning skal senest 1 år før kørslen gennemføres være godkendt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.,

3) der må ikke på tidspunktet for optogskørslen være foretaget ændringer af køretøjets indretning eller udstyr i forhold til godkendelsen i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., jf. stk. 2, nr. 2,

4) ejeren af køretøjet skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under kørslen, og

5) optogskørslen må ikke foregå på motorvej eller motortrafikvej.

Stk. 3. Politiet fastsætter som vilkår for tilladelse til optogskørsel med traktorvogntog, at føreren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Stk. 4. Ved personbefordring med sættevogn fastsætter politiet vilkår om, at transporten alene gennemføres som led i en parade, at hastigheden ikke overstiger 5 km i timen (skridtgang), samt at paradevagter på begge sider skal følge vogntoget og tilse, at der under kørslen ikke stiger personer af eller på køretøjet.

Stk. 5. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse, herunder om køretøjets maksimale hastighed under kørslen og ruteanvisninger.

§ 5. Politiets tilladelse skal indeholde oplysninger om:

1) køretøjets mærke, registreringsnummer og stelnummer,

2) ejerens og brugerens navn og adresse,

3) i hvilke politikredse tilladelsen er gyldig,

4) tidspunktet for kørslen,

5) den form for kørsel, som tilladelsen omfatter, og

6) vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. Under kørslen skal føreren medbringe politiets tilladelse samt dokumentation for, at betingelserne i § 4, stk. 2, nr. 1-2, og nr. 4, er opfyldt.

§ 6. Politiet kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt vilkår for tilladelsen tilsidesættes.

Eksamenskørsel

§ 7. Eksamenskørsel, jf. § 1, stk. 1, må kun finde sted, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1) køretøjet skal senest 1 år før kørslen gennemføres være synet og godkendt af en synsvirksomhed,

2) køretøjets indretning skal senest 1 år før kørslen gennemføres være godkendt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.,

3) der må ikke på tidspunktet for eksamenskørslen være foretaget ændringer af køretøjets indretning eller udstyr i forhold til godkendelsen i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., jf. stk. 1, nr. 2,

4) ejeren af køretøjet skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under eksamenskørslen,

5) under kørslen må der ikke befordres flere passagerer, end køretøjet af en synsvirksomhed er godkendt til, og

6) eksamenskørslen må ikke foregå på motorvej eller motortrafikvej.

Stk. 2. Fører af traktorvogntog, som udfører eksamenskørsel, skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Stk. 3. De til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges. Ved kørsel på andre veje end motorveje og motortrafikveje må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen i tættere bebygget område og 60 km i timen uden for tættere bebygget område.

§ 8. Under kørslen skal føreren medbringe dokumentation for, at betingelserne i § 7, stk. 1, nr. 1-2, og nr. 4, er opfyldt.

Klageadgang

§ 9. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 5, stk. 2, og §§ 7-8.

Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilladelser, som er udstedt inden den 31. maj 2016 i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv., er fortsat gældende, og kørsel omfattet af tilladelsen kan foretages i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse tileksamenskørsel, som er indgivet til politiet senest den 31. maj 2016, men ikke færdigbehandlet, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Transport- og Bygningsministeriet, den 27. maj 2016

Hans Christian Schmidt

/ Michael Borring Andersen