Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

(Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Digital Post fra offentlige afsendere«.

2. Overalt i loven ændres »Offentlig Digital Post« til: »Digital Post«.

3. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 9«: »og regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1«.

4. I § 8 indsættes efter »§ 9«: »og regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1«.

5. § 11, stk. 1, affattes således:

»Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af Digital Post, herunder om anvendelse af særlige formater og programmer samt om størrelsen og antallet af filer, der kan sendes pr. meddelelse til og fra en offentlig afsender.«

6. To steder i § 12, stk. 5, ændres »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 2«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen