Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet

I medfør af § 51 a, stk. 7, og § 75 a, stk. 2, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015, fastsættes:

§ 1. Meddelelse af en fusion i henhold til lovens § 51 a skal indgives til Erhvervsstyrelsen af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen.

Stk. 2. Meddelelse efter stk. 1 skal ske i elektronisk form efter den fremgangsmåde, der fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk og www.virk.dk.

§ 2. En anmeldelse af en fusion, jf. § 1, skal indeholde de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema, der offentliggøres af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. De oplysninger og dokumenter, der skal afgives i forbindelse med meddelelse af fusion, jf. stk. 1, er:

1) En beskrivelse af fusionen.

2) Oplysninger om fusionens parter, herunder stamdata, kontaktpersoner, repræsentanter, koncernforhold og en beskrivelse af parternes aktiviteter.

3) Oplysninger om evt. meddelelse eller anmeldelse af fusionen til andre myndigheder.

4) En opgørelse af omsætningen for hver af fusionens parter, opgjort i overensstemmelse med regler fastsat efter konkurrencelovens § 12, stk. 4.

§ 3. Erhvervsstyrelsen meddeler senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af en meddelelse om fusion, om meddelelsen er fuldstændig.

Stk. 2. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at en meddelelse er ufuldstændig, giver Erhvervsstyrelsen den eller de virksomheder, der har meddelt fusionen, meddelelse herom med angivelse af de oplysninger, der skal afgives.

Stk. 3. Meddeler Erhvervsstyrelsen ikke inden for fristen efter stk. 1, at en fusionsmeddelelse er ufuldstændig betragtes meddelelsen som fuldstændig.

§ 4. Erhvervsstyrelsen meddeler inden fem hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig meddelelse, om fusionen skal henvises til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 3, jf. § 51 a, stk. 3, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Meddeler Erhvervsstyrelsen ikke inden udløbet af fristen i stk. 1 at fusionen henvises til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan fusionen ikke henvises hertil.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 27. maj 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk