Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.

I medfør af § 21 d i lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005, som ændret ved lov nr. 377 af 27. april 2016, § 54, stk. 7, i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 22. februar 2013, som ændret ved lov nr. 377 af 27. april 2016, og § 12 b i lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 377 af 27. april 2016, fastsættes:

Udlevering af lovovertrædere

§ 1. Beføjelser, der er tillagt justitsministeren i medfør af lov om udlevering af lovovertrædere, udøves af rigsadvokaten.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af rigsadvokaten i medfør af stk. 1, kan ikke påklages til justitsministeren.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af politidirektørerne i medfør af udleveringslovens § 18 h, stk. 4, 1. pkt., kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union

§ 2. Beføjelser, der er tillagt justitsministeren i medfør af § 14, § 29 k, stk. 1, 1. pkt., § 29 z, stk. 2, 4 og 5, § 29 æ, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 46, § 49, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., § 54, stk. 1, § 54 a, stk. 1, 2. pkt., § 54 d, stk. 1, 2. pkt., § 56, stk. 2, 2. pkt., § 57, stk. 1 og 2, og § 60 c, stk. 1 og 2, i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, udøves af rigsadvokaten.

Stk. 2. Attester, der i medfør af § 59, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union fremsendes til en anden medlemsstat med henblik på fuldbyrdelse af afgørelser om bødestraffe og konfiskation og med henblik på fuldbyrdelse af foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling, skal attesteres af rigsadvokaten.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af rigsadvokaten i medfør af stk. 1, kan ikke påklages til justitsministeren.

International fuldbyrdelse af straf

§ 3. Beføjelser, der er tillagt justitsministeren i medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 3, 1. pkt., § 6, 2. pkt., og § 10, stk. 1, 3 og 4, i lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., udøves af rigsadvokaten.

Stk. 2. Afgørelser om samtykke i medfør af § 2, stk. 2, i lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. til, at en udenlandsk afgørelse fuldbyrdes i Danmark, træffes af rigsadvokaten.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af rigsadvokaten i medfør af stk. 1 og 2, kan ikke påklages til justitsministeren.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

Stk. 2. Medmindre justitsministeren bestemmer andet, færdigbehandles sager, der er modtaget i Justitsministeriets departement før den 1. juni 2016, og hvori der skal træffes afgørelse i medfør af de beføjelser, som er omfattet af §§ 1-3, i Justitsministeriet, således at ministeren træffer afgørelse.

Justitsministeriet, den 24. maj 2016

Søren Pind

/ Ane Røddik Christensen