Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

"Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EF-Tidende nr. L374, s. 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende nr. L142, s. 12, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende nr. L 390, s. 38 samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34 af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, s. 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014, om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, s. 1."

2. § 27 affattes således:

»§ 27. Under hovedpost 3 »Pensionsafkastskat« opføres den pensionsafkastsskat, der skal betales for regnskabsåret med tillæg af ændring i udskudt pensionsafkastskat for den del, der vedrører egenkapitalens investeringsafkast i virksomheder, der ikke er selskabsskattepligtige.«

3. § 35, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Under underpost 1.4, Ændring i fortjenstmargen og risikomargen, opføres forskellen mellem fortjenstmargenen og forskellen i den del af risikomargenen, der kan henføres til præmiehensættelserne, ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. § 20.«

4. I § 37 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Under underpost 3.4, Ændring i risikomargen, opføres forskellen mellem den del af risikomargenen, der kan henføres til erstatningshensættelserne, ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. § 21.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

5. I § 65 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheden kan i stedet for at anvende den rentekurve, der er nævnt i stk. 1, anvende en rentekurve, der er udarbejdet efter principper og på basis af et datagrundlag, der må antages at føre til en kurve, der så vidt muligt ikke afviger fra rentekurven nævnt i stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. § 67, stk. 1, ophæves og i stedet indsættes:

»§ 67. For forsikringer og investeringskontrakter med bonusret kan værdien af bonus opgøres indirekte som værdien af de aktiver, der er til rådighed for opfyldelsen af bonusretten, efter hensyntagen til:

1) nutidsværdien af de garanterede ydelser, jf. bilag 1, nr. 43, inklusive eventuelle forhøjelser efter stk. 4, 2. pkt.,

2) risikomargen og

3) nutidsværdien af den forventede fremtidige fortjeneste på forsikringerne opgjort ud fra de regler for fordeling af overskud, der gælder for forsikringerne og investeringskontrakterne.

Stk. 2. Værdien af de forsikredes bonusret kan for den del, der er kollektivt bonuspotentiale, jf. bilag 1, nr. 48, ikke være mindre end nul. Den del, der er individuelle bonuspotentialer, jf. bilag 1, nr. 46, kan for den enkelte forsikring eller investeringskontrakt ikke være mindre end nul. For tegningsgrundlag, hvor der er indregnet gennemsnitlige margener på de enkelte elementer, gælder denne begrænsning ikke for den enkelte forsikring eller investeringskontrakt, men for det aggregeringsniveau af forsikringer eller investeringskontrakter, hvorpå de gennemsnitlige margener er fastsat.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. Efter § 132 a indsættes:

»§ 132 b. Virksomheder, som på balancetidspunktet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, og modervirksomheder, hvor koncernen som helhed har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende, jf. dog stk. 3-5:

1) Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.

2) Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

3) For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

6) Der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.

Stk. 5. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3.

Stk. 6. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder.

Stk. 7. § 132, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for redegørelsen efter stk. 1-3.

Stk. 8. § 132, stk. 1-3 og stk. 6-8, finder ikke anvendelse på virksomheder, der omfattes af anvendelsesområdet nævnt i stk. 1.

§ 132 c. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, som i koncernen har aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskov, skal supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder i overensstemmelse med reglerne i § 99 c, stk. 1-7, i årsregnskabsloven og regler udstedt af Erhvervsstyrelsen i medfør af § 99 c, stk. 8 og 9, i årsregnskabsloven.«

8. I § 145, stk. 7, ændres »31. august« til: »30. september«.

9. I bilag 1, nr. 33, 2. pkt., nr. 53, 2. pkt., og nr. 54, 2. pkt., udgår »og tillægges periodens ændring i fortjenstmargen og i risikomargen«.

10. I bilag 4 og bilag 5 ændres »1.4. Ændring i fortjenstmargen« til: »1.4. Ændring i fortjenstmargen og risikomargen«.

11. I bilag 4 og bilag 5 ophæves nr. 4.

12. I bilag 4 og bilag 5 indsættes efter nr. 3.3. som nyt nummer: »3.4. Ændring i risikomargen«.

Nr. 3.4. bliver herefter nr. 3.5.

13. I bilag 7, pkt. 1, 6. afsnit, udgår »inden for en tidshorisont på 6 måneder« og »I særlige tilfælde, eksempelvis når der er tale om større domicilejendomme med kun én lejer, kan der opereres med en længere (gen)udlejningshorisont på indtil 12 måneder.«

14. I bilag 7, pkt. 2, 1. afsnit, udgår »Forrentningskravet fastsættes, så ejendommen kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed.«

15. I bilag 8, 3. afsnit, ændres »Bonusgrad = KB/H« til: »Bonusgrad = (IB + KB)/H«.

16 I bilag 8, 6. afsnit, ændres »H: De retrospektive hensættelser for rentegruppen ved udgangen af regnskabsåret« til:

»H: De retrospektive hensættelser for rentegruppen ved udgangen af regnskabsåret.

IB: Samlet individuelt bonuspotentiale for rentegruppen ved udgangen af regnskabsåret«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2016.

Stk. 2. § 132 b som indsat ved § 1, nr. 7, finder dog først anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2017.

Finanstilsynet, den 1. juni 2016

Jesper Berg

/ Flemming Petersen