Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v.

I medfør af § 7, stk. 7, § 14, stk. 3, og § 19 i lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved lov nr. 1893 af 29. december 2015, fastsættes:

§ 1. Hver enkelt kommune kan bestemme, at den afgiftspligtige mængde vand efter lovens § 7, stk. 4, for alle eller en del af de afgiftspligtiges vedkommende i stedet kan udgøres af vandforbruget på ejendommen opgjort efter måler. Opgørelsen finder sted for den del af forbruget på ejendommen, der vedrører ejendommens beboelse. Hvis flere boligenheder forsynes fra samme anlæg eller boring, skal de alle være omfattet af målerordningen.

§ 2. Kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, fører kontrol med opgørelsen af det afgiftspligtige vandforbrug efter § 1.

Stk. 2. Kommunen fastsætter regler om indretning, montering og kontrol af måler hos de afgiftspligtige og om, hvorledes de pågældende skal angive vandforbruget til kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven.

Stk. 3. Kommunen kan træffe afgørelse om, at muligheden for at betale afgift af det målte forbrug, jf. § 1, fremover bortfalder for et anlæg eller boring, såfremt det ved en kontrol konstateres, at en eller flere målere tilknyttet anlægget eller boringen ikke længere opfylder de krav, der er stillet af kommunen.

§ 3. Kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, kan opkræve et administrationsgebyr, der dog ikke må overstige udgifterne, herunder kontroludgifterne, ved ordningen.

§ 4. Kommunerne eller de, som på vegne af kommunerne varetager opgaven, afregner afgift opkrævet i kalenderåret til told- og skatteforvaltningen senest den 15. december i det samme kalenderår.

§ 5. Told- og skatteforvaltningen kontrollerer, at administration, opkrævning, kontrol og afregning af afgiften, sker i overensstemmelse med loven.

§ 6. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte krav til indretningen og monteringen af teknisk måleudstyr i virksomheder, der er registreret efter loven, herunder krav om, hvilken type måler der skal anvendes. Indtil der er fastsat sådanne krav, kan told- og skatteforvaltningen kontrollere, at en virksomheds måleudstyr er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i virksomhedens vandforsyningsregulativ.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 982 af 18. oktober 2005 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v. ophæves.

Stk. 3. § 5 gælder ligeledes for afgiftsperioder, der afsluttes før 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 29. maj 2016

Karsten Lauritzen

/ Lene Skov Henningsen