Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 28. april 2015 og bekendtgørelse nr. 1408 af 23. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, 1. pkt., § 89, stk. 2, 2. pkt., og § 118, stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 1495 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:«

2. § 2, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) Bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der foreligger anvisning fra blokvognsfabrikanten eller en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område, om fastgørelse af godset.«

3. § 8, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensætningen. Sammensætningen skal ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger. Anvisningerne skal medbringes til synsvirksomheden ved første godkendelse af blokvognsmodulet. Betingelserne for sammensætningen, f.eks. i form af henvisning til identificerbare anvisninger, skal fremgå af blokvognsattesten. For blokvognsmoduler, der er godkendt før 1. februar 2005, kan alternativt accepteres anvisninger for sammensætningen foretaget af en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.«

4. I § 39, stk. 1, ændres »Trafikstyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen«.

5. I § 39, stk. 4, ændres »Trafikstyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 13. juni 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted