Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 548 af 24. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2, og § 13, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, og § 70, stk. 3, § 118, stk. 8, 1. pkt., og § 124 q, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer og § 134 a, stk. 1, i færdselsloven:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafikstyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen«.

3. I § 7, stk. 3, og § 74, stk. 4, ændres »Trafikstyrelsens« til: »Færdselsstyrelsens«.

4. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos en synsvirksomhed, eventuelt belastet. På tilsvarende måde kan dele af et køretøj kræves undersøgt af en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.«

5. I § 13, stk. 1, ændres »www.trafikstyrelsen.dk« til: »www.fstyr.dk«.

6. I § 29, stk. 2, nr. 1, ændres »påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt« til: »påhængskøretøjet har et samlet tilladt akseltryk«.

7. I § 32, stk. 2, ændres »et anerkendt prøvningslaboratorium« til: »en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område,«.

8. I § 38 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved manglende godkendelse på grund af, at den aftagelige del af kuglekobling ikke er medtaget til syn, kan genfremstilling hos en synsvirksomhed tillades, jf. stk. 1.«

9. I § 40, stk. 3, indsættes efter »§ 38,« : »stk. 1,«.

10. § 55, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering, dog for registreringspligtige påhængskøretøjer til bil, der er godkendt til Tempo 100, 2 år efter første registrering til Tempo 100, og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel,

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, og

3) registreringspligtige påhængskøretøjer til bil med et samlet tilladt akseltryk på over 750 kg og højst 3.500 kg, som er godkendt til Tempo 100, jf. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil, dog undtaget påhængskøretøjer til bil opbygget på sættevognschassis.«

11. I § 74, stk. 4, ændres »transportministeren« til: »transport- og bygningsministeren«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 26. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted