Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af oplysningspligt og undtagelser fra krav om højhastighedsforberedelse af bygninger m.v.1)

I medfør af § 9 g, stk. 5, § 9 h, stk. 4, og § 9 i, stk. 4, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 10. juli 2003, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af denne bekendtgørelse finder definitionerne i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester anvendelse.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bygning: En eller flere konstruktioner, som kræver en byggetilladelse, og er beregnet til personophold eller faste arbejdspladser, som ikke er af midlertidig eller transportabel karakter.

2) Flerfamiliehus: Bygning, hvor der indgår to eller flere separate boligenheder i samme bygning.

Begrænsning af adgang til oplysninger og anlægsopmåling

§ 2. En netoperatør er ikke forpligtet til at give adgang til oplysninger om sin eksisterende passive fysiske infrastruktur, jf. § 9 g, stk. 1-4, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., og skal ikke give adgang til anlægsopmåling af sin eksisterende passive fysiske infrastruktur, jf. § 9 h, stk. 1-3, i den nævnte lov, når det er nødvendigt at begrænse adgangen af hensyn til:

1) netsikkerhed og -integritet,

2) den nationale sikkerhed,

3) folkesundheden,

4) den offentlige sikkerhed,

5) fortrolighed, eller

6) drifts- og forretningshemmeligheder.

Stk. 2. Det er den netoperatør, der påberåber sig et eller flere hensyn som nævnt i stk. 1 som begrundelse for ikke at give adgang til oplysninger, jf. § 9 g, stk. 1-4, i den nævnte lov, eller for ikke at give adgang til anlægsopmåling, jf. § 9 h, stk. 1-3, i den nævnte lov, der skal sandsynliggøre, at der er tale om hensyn omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Er kun en del af oplysningerne om netoperatørens eksisterende passive fysiske infrastruktur omfattet af stk. 1, skal netoperatøren give adgang til den del af oplysningerne om sin eksisterende passive fysiske infrastruktur, som ikke er omfattet heraf.

Stk. 4. Er kun en del af netoperatørens eksisterende passive fysiske infrastruktur omfattet af stk. 1, skal netoperatøren give adgang til opmåling af den del af sin eksisterende passive fysiske infrastruktur, som ikke er omfattet heraf.

Undtagelse af bygningstyper

§ 3. Undtaget fra kravet i § 9 i, stk. 1, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., hvorefter nyopførte bygninger på en slutbrugers område skal være udstyret med højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk infrastruktur, der når frem til nettermineringspunkterne, er følgende typer af nyopførte bygninger:

1) Konstruktioner, der ikke udgør en bygning, jf. § 1, stk. 2, nr. 1.

2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, terrasser og lignende byggeri, jf. bygningsreglementet, uanset konstruktionens samlede areal.

3) Bygninger, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, der anvendes til militære eller nationale sikkerhedsformål.

§ 4. Undtaget fra kravet i § 9 i, stk. 2, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., hvorefter nyopførte flerfamiliehuse skal være udstyret med et adgangspunkt, er følgende typer af nyopførte flerfamiliehuse:

1) Bygninger, der ikke udgør flerfamilieshuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.

2) Flerfamiliehuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, der anvendes til militære eller nationale sikkerhedsformål.

Undtagelse af større renoveringsarbejder

§ 5. Undtaget fra kravet i § 9 i, stk. 1, jf. stk. 3, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., hvorefter bygninger på en slutbrugers område, der gennemgår større renoveringsarbejder, skal være udstyret med højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk infrastruktur, der når frem til nettermineringspunkterne, er følgende kategorier af større renoveringsarbejder af bygninger:

1) Renoveringsarbejder på konstruktioner, der ikke udgør en bygning, jf. § 1, stk. 2, nr. 1.

2) Renoveringsarbejder på garager, carporte, udhuse, drivhuse, terrasser og lignende byggeri, jf. bygningsreglementet, uanset konstruktionens samlede areal.

3) Renoveringsarbejder på bygninger, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, der anvendes til militære eller nationale sikkerhedsformål.

4) Renoveringsarbejder på bygninger, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, hvor kravet om etablering af højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk infrastruktur er urimeligt byrdefuldt som følge af en fredning, status som bevaringsværdig bygning eller tilsvarende offentligretlig servitut.

§ 6. Undtaget fra kravet i § 9 i, stk. 2, jf. stk. 3, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., hvorefter flerfamiliehuse, der gennemgår større renoveringsarbejder, skal være udstyret med et adgangspunkt, er følgende kategorier af større renoveringsarbejder af flerfamiliehuse;

1) Renoveringsarbejder på bygninger, der ikke udgør flerfamiliehuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.

2) Renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, hvor der alene er lodrette skel.

3) Renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, der anvendes til militære eller nationale sikkerhedsformål.

4) Renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, hvor kravet om etablering af adgangspunkt er urimeligt byrdefuldt som følge af en fredning, status som bevaringsværdig bygning eller tilsvarende offentligretlig servitut.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 26. maj 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, EU-Tidende 2014, nr. L 155, side 1.