Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00920

Ikke kritik af udtalelse i direkte debatprogram

En forening har klaget over en udtalelse fremført af en person i et direkte radioprogram på DR P1. Personen fortalte om en episode, som angiveligt fandt sted for 25 år siden, hvor hun blev befamlet af personer med tilknytning til Hells Angels. Pressenævnet finder ikke, at radioværten burde have grebet ind under udsendelsen og udtaler ikke kritik. Under hensyn til, at personens udtalelse ikke anses at være egnet til at påføre den danske forening Hells Angels en skade af betydning, er foreningen heller ikke berettiget til et genmæle.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[Person A]s klageberettigelse

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Person A] har oplyst, at han var medlem af Hells Angels i Danmark i 1990 og på tidspunktet for den omtalte hændelse på Roskilde Festival. I de år deltog han jævnligt i festivalen. Der er ikke oplysninger om, at [Person A] skulle have deltaget i det beskrevne optrin, og under hensyn til, at der i radioprogrammet ikke henvises til konkrete medlemmer af Hells Angels, eller at motorcykelklubben på anden måde ikke nærmere er afgrænset end ”HA’ere”, finder nævnet, at [Person A] ikke kan anses for at have en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse i, at hans klage kan behandles.

Hells Angels’ partsevne

Hells Angels har fremlagt vedtægter af 14. februar 2015 for foreningen ”Hells Angels MC Denmark” for Pressenævnet. Heraf fremgår det, at klubben har et formål og en medlemsliste, og at formanden er tegningsberettiget. Pressenævnet finder, at klubben herefter må anses som en forening, der over for omverdenen kan handle på medlemmernes vegne dels i forhold til disse, dels i forhold udadtil. Pressenævnet finder herefter, at klagen efter omstændighederne kan realitetsbehandles, selv om foreningen er stiftet langt senere end den episode, der blev omtalt i programmet på DR, og uanset, at den påklagede udtalelse ikke specifikt angår den danske forening, men også kan angå Hells Angels fra andre lande, der ikke er medlemmer af ”Hells Angels MC Denmark”.

Sagen behandles således for så vidt angår Hells Angels Motorcycle Club Denmark.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

P1 Debat er et debatprogram og fremstår også efter sit indhold som et sådant. I debatprogrammer tillades – ligesom i lederartikler og debatindlæg – en højere grad af frisprog end i nyhedsprogrammer og reportager. Det er sædvanligt, at deltagerne fremkommer med udtalelser, hvormed de tilkendegiver deres vurderinger af og holdninger til et givent forløb. Programmet P1 Debat er endvidere en direkte udsendelse, hvor der deltager debattører, som er inviteret i studiet for et drøfte et nærmere fastlagt emne.

I disse tilfælde gælder medieansvarslovens § 20, hvorefter den, der fremsætter en udtalelse i en direkte udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler.

Pressenævnet finder, at [Person C]s udtalelser om en episode under en Roskilde Festival for 25 år siden, hvor personer med tilknytning til Hells Angels angiveligt skulle have befamlet hende, kan være krænkende for medlemmer af foreningen, selv om der er tale om en upræcis beskrivelse uden nævnelse af konkrete personer.

[Person C] har som deltager i et debatprogram gengivet en personlig oplevelse i et direkte program, hvor det ikke kan lægges til grund, at radioværten havde mulighed for at forudsige, at [Person C] ville komme med denne udtalelse. Pressenævnet finder endvidere, at programværten ved at henvise til [Person C]s eksempel under udsendelsen alene har inddraget et synspunkt i debatten, og at programværten derved ikke kan anses for at have taget stilling til rigtigheden af fortællingen.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik af DR for ikke at gribe ind over for udtalelsen under den direkte udsendelse.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

DR har tilkendegivet, at de ikke har dokumentation for ovennævnte udtalelse. Pressenævnet finder, at udtalelsen må anses for en beskyldning af faktisk karakter. Udtalelsen angår imidlertid en episode, der ligger mange år tilbage i tiden, som det ikke nu er muligt at tilvejebringe nærmere oplysninger om. Udtalelsen nævner endvidere ikke konkrete personer. Udtalelsen er heller ikke rettet direkte mod den danske forening Hells Angels eller medlemmer af foreningen. Hertil kommer, at Hells Angels bemærkninger allerede er indsat til radioudsendelsen på dr.dk og DRs Facebook-side.

Udtalelsen findes på denne baggrund ikke at være egnet til at påføre den danske forening Hells Angels en sådan skade af betydning, at foreningen er berettiget til at få bragt et genmæle.

Hells Angels Motorcycle Club Denmark (herefter Hells Angels) har ved talsmand [Person B] og i henhold til fuldmagt fra medlemmet [Person A] klaget over radioprogrammet ”Svigter venstrefløj og feminister kvindekampen? udsendt den 13. januar 2016 på DR P1, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

Hells Angels har klaget over, at en af gæsterne i DRs direkte radioprogram fremsatte krænkende udtalelser mod Hells Angels, uden at Hells Angels fik mulighed for at imødegå beskyldningerne i samme forum.

1 Sagsfremstilling

DR P1 udsendte den 13. januar 2016 kl. 12.25-13.00 debatprogram P1 Debat med emnet ”Svigter venstrefløj og feminister kvindekampen? Af udsendelsen fremgår blandt andet følgende:

”[…]

Radiovært (intro): Er seksuelle overgreb på kvinder i Köln nytårsnat og i Stockholm sidste sommer – er det udtryk for en sexistisk mandekultur, som kræver en ny kvindekamp? Og svigter feminister og venstrefløjen kvindekampen, når de afviser at diskutere voldtægtskultur blandt grupper af mandlige asylsøgere fra Mellemøsten og Afrika? Er der opstået sådan en akut berøringsangst over for en muslimsk mandekultur, som opfatter kvinder alene på gaden som et stort ”tag-selv-bord”? Det er, hvad vi diskuterer her i dagens P1 Debat. Du kan ringe med din erfaring. Har du selv været ude for seksuelle krænkelser af den ene eller anden art. Så ring på telefon: 80 20 80 00.

[…]

[Person C], antropolog og journalist, Weekendavisen:

Jo, den virkelighed kan antropologen forholde sig til, og kvinden kan også forholde sig til det. Altså, jeg kan huske. Det sjove er, at vi får det til at lyde som om, det er et nyt fænomen. Jeg har været på Roskilde Festival rigtig mange gange, da jeg var en helt ung teenager, og jeg kan huske fornemmelsen af at gå forbi en helt stor gruppe HA’ere, der ragede mig på brysterne, på røven, og ikke at kunne komme væk. Jeg har stået til en U2 koncert, mens en mand har onaneret op og ned ad mig. Og det er ikke for at relativisere, men det er for at sige, at fænomenet eksisterer i Danmark. Faktisk noget, der har været chokerende for mig selv i denne her debat, det var, at jeg pludselig gennemgik. Jeg troede, at jeg var sådan et menneske, der aldrig havde været ude for noget. Og da så denne her debat kørte, så begyndte jeg sådan at gennemgå, hvad der ligesom var sket mig. For eksempel har jeg siddet på Interrail og faldet i søvn i toget, hvor der pludselig var en italiensk mand, der puttede sine fødder ind i trusserne på mig, ikke? Det var fandeme også ubehageligt som 15-årig at blive raget på af en masse HA’ere.

Radiovært: Men det, at du har oplevet det, og at HA’erne har raget på dig, det betyder vel ikke, at arabiske mænd fra dele af Mellemøsten og Nordafrika har et forstokket middelalderligt kvindesyn? […]”

Hells Angels sendte ved mail af 13. januar 2016 kl. 13.07 følgende til P1 Debat:

”Hej. ¬Jeg har siddet og hørt jeres debat program der lige er slut. ¬Jeg må på det kraftigste tage afstand fra påstandene om at Hells Angels mc Denmark skulle have gramset og befølt jeres debatdeltager på en Roskilde festival. For det første kan vi ikke have vores veste på der. Det ligger mere end 10 år tilbage og sidst vi havde en camp udenfor pladsen ligger mere end 15 år tilbage. Har man ikke vest på vil jeg gerne vide hvordan hun tror det er Hells Angels medlemmer. Jeg kan kun sige at jeg synes det er utroligt man kan komme med sådanne påstande på live radio. Det hører simpelthen ingen steder hjemme. Jeg kan sige med sikkerhed at det ikke er os, og at det aldrig har fundet sted. ”¬

Teksten blev den 14. januar 2016 lagt på P1 Debats Facebook-side. Samme dag inviterede P1 Debat Hells Angels til at deltage i en udsendelse vedrørende Hells Angels’ rolle i samfundet. Hells Angels svarede samme dag:

”Hej [Person D].

Det vil jeg da gerne.

Her er hvad jeg gerne ville have haft læst op, men så kan [jeg] jo måske gøre det selv.

Hells Angels Motorcycle club Denmark tager på det kraftigste afstand fra udtalelserne i "Debatten" på P1 onsdag d.13/1 2015 hvor der blev sagt, at HA-medlemmer havde slået ring om en kvinde under en Roskilde Festival og udsat hende for seksuelle krænkelser. Episoden skulle angiveligt være foregået for omkring 25 år siden. Vi kan kun gætte på hvorfor denne [Person C] finder det nødvendigt at fremdrage påstanden her og nu. I den forbindelse vil vi godt frabede os at blive (mis)brugt som alibi for, at også etniske danskere kan finde på at lave "masse gramserier" og andre seksuelle krænkelser i flok. Sådanne handlinger ligger langt fra vores kvindesyn og måde at agere på, så jeg kan med sikkerhed sige at det aldrig har fundet sted. ”

Hells Angels anmodede igen den 17. januar 2016 P1 Debat om at læse teksten op under en radioudsendelse, hvilket P1 Debat afslog ved mail af 25. januar 2016. Pressenævnet modtog Hells Angels’ klage den 4. februar 2016.

Den 17. marts 2016 blev følgende tilføjet P1 Debats programomtale på dr.dk.

”[…]

Nedenstående tilføjet 17/3-2016, efter ønske fra Hells Angels

Hells Angels MC Denmark lægger på det kraftigste afstand til udtalelserne fremsagt i P1 debatten onsdag den 13. januar 2016, hvori det blev sagt, at en flok HAere havde slået ring om en ung pige på en Roskildefestival for cirka 25 år siden og udsat hende for seksuelle krænkelser i form af masse gramserier. Sådanne handlinger lå allerede den gang langt fra vores generelle opførsel, samt kvindesyn og vi kan med sikkerhed sige, at de aldrig har fundet sted. ”

Vedrørende partsevne

Af foreningsvedtægterne for Hells Angels MC Denmark af 14. februar 2015 fremgår det blandt andet, at foreningens formål er ”at agere talerør for - og at optræde på vegne af Hells Angels Motorcycle Club Denmark”. Der føres medlemslister over klubbens medlemmer. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ifølge § 30 i vedtægterne tegnes foreningen af formanden.

Ifølge ”Stiftende generalforsamlingsreferat for foreningen Hells Angels MC Denmark 14.02.2015” fremgår det, at [Person B] blev valgt som formand.

2 Parternes synspunkter

2.1 Hells Angels og [Person A]s synspunkter

Vedrørende [Person A]s klageberettigelse har Hells Angels anført, at [Person A] er medlem af Hells Angels, hvorfor han må anses for at være direkte omfattet af den begrænsede personkreds, der omtales i den påklagede udsendelse. [Person C] må på tidspunktet for den omtalte Roskilde Festival have været teenager, hvilket vil sige, at det var i begyndelsen af 1990erne. [Person A] var medlem af Hells Angels i 1990, og han er det stadig. Han er et af de få medlemmer, der deltog i adskillige Roskilde Festivaler i de tidlige år af klubbens liv, og han føler sig krænket af de meget grove beskyldninger.

Hells Angels har vedrørende god presseskik anført, at DR har tilsidesat god presseskik, idet DR var vidende om, at der blev fremsat grove og strafbare udtalelser mod en gruppe af medlemmer af Hells Angels. [Person C] påstod i udsendelsen, at en gruppe af medlemmer af Hells Angels havde omringet hende og krænket hende seksuelt på en Roskilde Festival. Denne påstand blev gentaget i programmet, ligesom den kort efter blev taget til indtægt af programlederen i forbindelse med den efterfølgende debat.

Hells Angels har flere gange været i kontakt med P1 Debat for at få bragt et genmæle, men det er ikke lykkedes at få mulighed for at imødegå beskyldningerne i radioen.

Hells Angels har anført, at det forhold, at DR har valgt at lægge Hells Angels’ udtalelse ud på Facebook-siden, må stå for deres egen regning. Hells Angels har på intet tidspunkt anmodet om at få lagt en udtalelse ud på DRs sociale medier. Hells Angels mener ikke, at udtalelsen har en værdi, når den placeres i en tråd på Facebook. Hells Angels fastholder, at de er forurettet i denne sag og ikke deltagere i en debat.

For Hells Angels er det ikke utvivlsomt, at oplysningerne er rigtige. Det faktum, at programværtinden har lagt [Person C]s postulat til grund for den videre diskussion bevirker, at Hells Angels i endnu højere grad har brug for et genmæle.

2.2 DRs synspunkter

DR har indledningsvis bemærket, at [Person A] efter DRs opfattelse ikke har retlig interesse, idet han ikke er identificerbar eller på anden måde personligt sat i sammenhæng med udtalelsen. Der er endvidere ikke fremlagt dokumentation herfor.

Udtalelsen er en erindret oplevelse med nogle personer, som omtales ”HA’ere”, men der oplyses hverken nationalitet, identitet eller andre kendetegn. Der er endvidere ikke oplyst et årstal for hændelsen. Det forhold, at [Person A] føler sig krænket af udtalelsen, er ikke tilstrækkeligt til at opnå retlig interesse.

DR har vedrørende god presseskik anført, at P1 Debat er en direkte udsendelse, og i programmet deltager debattører, som er inviteret i studiet for at drøfte et nærmere fastlagt emne. Debattørerne er selv ansvarlige for deres udtalelser, jf. medieansvarslovens § 20. I det konkrete tilfælde var værten på forhånd ikke vidende om, at [Person C] ville fremsætte den påklagede udtalelse.

[Person C]s udtalelse blev fremsat i en direkte udsendelse som led i en debat om et aktuelt emne af samfundsmæssig interesse, og fremstår tydeligt som en gengivelse af en personlig erindring om en ubehagelig episode med en gruppe unavngivne medlemmer af Hells Angels. [Person C] er efter DRs oplysninger født i 1976, hvorfor der må være tale om en episode, der udspillede sig på Roskilde Festival for ca. 25 år siden. Udtalelsen retter sig ikke mod navngivne personer, og det er ikke muligt at identificere individuelle medlemmer af Hells Angels, som påstanden må være rettet mod, ligesom det ikke fremgår, hvilken nationalitet de pågældende skulle have haft.

Radioværten gentog under udsendelsen [Person C]s påstand: ”Men det, at du har oplevet det, og at HA’erne har raget på dig, det betyder vel ikke, at arabiske mænd fra dele af mellemøsten og Nordafrika har et forstokket middelalderligt kvindesyn? Det betyder imidlertid ikke, at påstanden lægges til grund som objektiv rigtig, men blot som et led i debatten og ikke et udtryk for værtindens stillingtagen.

Den genmæletekst, som klager har fremsendt til P1 Debat ved mail af 14. januar 2016, opfylder ikke kravene til et genmæle, idet der indgår vurderinger og gisninger for motivet for udtalelsen.

Selvom [Person C]s udtalelse er en beretning om en personlig oplevelse, indgår der dog oplysninger af faktisk karakter, og påstanden om overgreb på en pige er egnet til at påføre skade af betydning. Der er tale om en oplevelse, som ligger flere år tilbage i tiden, og som ikke er dokumenteret på video eller andet. DR kan derfor ikke påvise, at oplysningens rigtighed er utvivlsom, hvorfor betingelserne for et genmæle umiddelbart er opfyldt.

Under den direkte udsendelse den 13. januar 2016 benyttede Hells Angels sig ikke af muligheden for at deltage i live-debatten telefonisk. Det må ud fra tidspunktet for [Person B]s henvendelse til DR kl. 13.07 lægges til grund, at [Person B] lyttede til udsendelsen. DR finder derfor, at [Person B] havde mulighed for at deltage telefonisk i live-debatten.

DR har imødekommet Hells Angels ønsker ved at offentliggøre udtalelsen i uredigeret form. Vedrørende Facebook har DR anført, at det er sædvanligt, at der er debat på Facebook-siden i forbindelse med P1 Debat, idet programmets formål netop er at debattere aktuelle emner og at inddrage lytterne. Dette sker dels ved, at lytterne kan ringe ind og deltage i debatten, dels ved debat på selve Facebook-siden. Facebook-siden er således en del af programmet.

DR har efter klagen til Pressenævnet offentliggjort den formulerede tekst på det sted på dr.dk, hvor programmet kan aflyttes. Derved er det sikret, at nye lyttere gøres opmærksom på indsigelsen. DR har loyalt viderebragt indsigelsen uredigeret i det debatforum, som programmet henviser til, og DR har inviteret Hells Angels til at deltage i P1 Debat og derved komme til orde i en direkte udsendelse. Dette afviste Hells Angels den 17. januar 2016.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

[Person A]s klageberettigelse

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Person A] har oplyst, at han var medlem af Hells Angels i Danmark i 1990 og på tidspunktet for den omtalte hændelse på Roskilde Festival. I de år deltog han jævnligt i festivalen. Der er ikke oplysninger om, at [Person A] skulle have deltaget i det beskrevne optrin, og under hensyn til, at der i radioprogrammet ikke henvises til konkrete medlemmer af Hells Angels, eller at motorcykelklubben på anden måde ikke nærmere er afgrænset end ”HA’ere”, finder nævnet, at [Person A] ikke kan anses for at have en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse i, at hans klage kan behandles.

Hells Angels’ partsevne

Hells Angels har fremlagt vedtægter af 14. februar 2015 for foreningen ”Hells Angels MC Denmark” for Pressenævnet. Heraf fremgår det, at klubben har et formål og en medlemsliste, og at formanden er tegningsberettiget. Pressenævnet finder, at klubben herefter må anses som en forening, der over for omverdenen kan handle på medlemmernes vegne dels i forhold til disse, dels i forhold udadtil. Pressenævnet finder herefter, at klagen efter omstændighederne kan realitetsbehandles, selv om foreningen er stiftet langt senere end den episode, der blev omtalt i programmet på DR, og uanset, at den påklagede udtalelse ikke specifikt angår den danske forening, men også kan angå Hells Angels fra andre lande, der ikke er medlemmer af ”Hells Angels MC Denmark”.

Sagen behandles således for så vidt angår Hells Angels Motorcycle Club Denmark.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

P1 Debat er et debatprogram og fremstår også efter sit indhold som et sådant. I debatprogrammer tillades – ligesom i lederartikler og debatindlæg – en højere grad af frisprog end i nyhedsprogrammer og reportager. Det er sædvanligt, at deltagerne fremkommer med udtalelser, hvormed de tilkendegiver deres vurderinger af og holdninger til et givent forløb. Programmet P1 Debat er endvidere en direkte udsendelse, hvor der deltager debattører, som er inviteret i studiet for et drøfte et nærmere fastlagt emne.

I disse tilfælde gælder medieansvarslovens § 20, hvorefter den, der fremsætter en udtalelse i en direkte udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler.

Pressenævnet finder, at [Person C]s udtalelser om en episode under en Roskilde Festival for 25 år siden, hvor personer med tilknytning til Hells Angels angiveligt skulle have befamlet hende, kan være krænkende for medlemmer af foreningen, selv om der er tale om en upræcis beskrivelse uden nævnelse af konkrete personer.

[Person C] har som deltager i et debatprogram gengivet en personlig oplevelse i et direkte program, hvor det ikke kan lægges til grund, at radioværten havde mulighed for at forudsige, at [Person C] ville komme med denne udtalelse. Pressenævnet finder endvidere, at programværten ved at henvise til [Person C]s eksempel under udsendelsen alene har inddraget et synspunkt i debatten, og at programværten derved ikke kan anses for at have taget stilling til rigtigheden af fortællingen.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik af DR for ikke at gribe ind over for udtalelsen under den direkte udsendelse.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

DR har tilkendegivet, at de ikke har dokumentation for ovennævnte udtalelse. Pressenævnet finder, at udtalelsen må anses for en beskyldning af faktisk karakter. Udtalelsen angår imidlertid en episode, der ligger mange år tilbage i tiden, som det ikke nu er muligt at tilvejebringe nærmere oplysninger om. Udtalelsen nævner endvidere ikke konkrete personer. Udtalelsen er heller ikke rettet direkte mod den danske forening Hells Angels eller medlemmer af foreningen. Hertil kommer, at Hells Angels bemærkninger allerede er indsat til radioudsendelsen på dr.dk og DRs Facebook-side.

Udtalelsen findes på denne baggrund ikke at være egnet til at påføre den danske forening Hells Angels en sådan skade af betydning, at foreningen er berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 18. maj 2016.