Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser for tilskudsordningen
Kapitel 3 Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt
Kapitel 4 Udførelse af baselineundersøgelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt (Trin 1)
Kapitel 5 Gennemførelse af biocoverprojekt (trin 2)
Kapitel 6 Administrative bestemmelser m.v.
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.55.07. til § 24 på finansloven for 2016 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for tildeling af tilskud fra tilskudsordningen til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansøger: Region på vegne af ejer af nedlukkede lossepladser, der er kortlagt efter jordforureningsloven, eller ejer af deponeringsanlæg eller losseplads.

2) Baselineundersøgelse: En undersøgelse, som udføres på deponeringsanlægget eller lossepladsen for at vurdere potentialet for etablering af et biocoversystem og med henblik på at udarbejde en projektbeskrivelse til ansøgning om et biocoverprojekt. Baselineundersøgelsen fastlægger den samlede metanemission via to totalmålinger, samt emissionsmønstret gennem en overfladescreening.

3) Biocover: System til reduktion af metanemission fra et deponeringsanlæg eller en losseplads, som baserer sig på biologisk metanoxidation ved hjælp af kompost eller tilsvarende materiale, der understøtter metanoxiderende mikroorganismer.

4) Biocoverprojekt: Det samlede projekt efter baselineundersøgelsen, herunder detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling, eventuel udbedring, monitering og eventuel vedligeholdelse indtil sidste tilskudsdækkede monitering,

5) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

6) Losseplads: En samlebetegnelse for lossepladser, deponier, fyldpladser, affaldsdepoter eller lignende anlæg, som ikke er omfattet af definitionen af deponeringsanlæg.

7) Metanoxidationsmateriale: Materiale, for eksempel kompost, der skal understøtte biologisk metanoxidation i biocoversystemet.

8) Metanoxidationspotentiale: Metanoxidationsmaterialets potentiale til at understøtte biologisk metanoxidation.

9) Monitering: Bestemmelse af den samlede metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen ved udførelse af en totalmåling.

10) Opfølgende måling: Bestemmelse af metanemissionen fra deponeringsanlægget eller lossepladsen efter etablering af biocover, ved udførelse af en totalmåling og en overfladescreening.

11) Overfladescreening: En kortlægning af deponeringsanlæggets eller lossepladsens metanemission med en metode, som måler metanemissionens fordeling over den relevante del af deponeringsanlæggets eller lossepladsens overflade og installationer.

12) Totalmåling: Måling af den totale metanemission med en metode, som fra afstand integrerer den samlede metanemission fra den relevante del af deponeringsanlægget eller lossepladsen.

13) Udbedring: Fysisk efterbehandling af områder med metanemissioner, der er identificeret ved den opfølgende måling, med henblik på at nedbringe metanemissionen fra disse områder.

14) Vedligeholdelse: Mindre reparationer eller vegetationspleje med henblik på at opretholde biocoversystemets effektivitet.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser for tilskudsordningen

§ 3. Miljøstyrelsen kan give tilskud til private og offentlige ejere af deponeringsanlæg og lossepladser samt til regionerne.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan midlertidigt stoppe tildeling af tilsagn til baselineundersøgelser, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den samlede fordeling af finanslovsbevillingen.

§ 4. Tilskud kan gives til deponeringsanlæg eller lossepladser, hvor deponeringsaktiviteten er ophørt, eller på nedlukkede dele af deponeringsanlæg i drift.

§ 5. Tilskuddet dækker ansøgers omkostninger til udførelse af baselineundersøgelse, udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt og gennemførelse af biocoverprojekt, jf. dog § 8, stk. 2, herunder

1) rådgiverydelser,

2) entreprenøromkostninger,

3) materialer, og

4) udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

§ 6. Tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen foregår i trin, jf. stk. 2 Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn for hvert trin.

Stk. 2. Tilskudsordningen er inddelt i følgende trin:

1) Udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, jf. kapitel 4.

2) Gennemførelse af biocoverprojekt, jf. kapitel 5.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i tilsagnsskrivelse fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøstyrelsen kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol, tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Kapitel 3

Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

§ 7. Ansøgning indsendes via skema til ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, som stilles til rådighed på www.mst.dk/biocover.

§ 8. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, såfremt ansøger kan sandsynliggøre en metanemission på baggrund af følgende:

1) historiske data for affaldsmængder og affaldssammensætning indikerer væsentlig forekomst af organisk materiale i affaldet på deponeringsanlægget eller lossepladsen, eller

2) tidligere undersøgelser, målinger eller modelleringer har vist tegn på væsentlig metanemission fra affaldet på deponeringsanlægget eller lossepladsen.

Stk. 2. Der kan maksimalt ydes sammenlagt 300.000 kr. pr. deponeringsanlæg eller losseplads til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Stk. 3. Miljøstyrelsen foretager en prioritering af ansøgningerne, jf. § 3, stk. 2, på baggrund af det indsendte materiale, under hensyn til blandt andet følgende kriterier:

1) sandsynligheden for væsentlig metanemission og den forventede størrelse af metanemissionen, og

2) de budgetterede omkostninger ved udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Kapitel 4

Udførelse af baselineundersøgelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt (Trin 1)

Baselineundersøgelse

§ 9. Når ansøger har fået tilsagn om tilskud til udførelse af baseline undersøgelse, jf. § 8, skal ansøger udføre to totalmålinger.

§ 10. Hvis gennemsnittet af de to totalmålinger viser en metanemission på 6 kg CH4/time eller derover, udfører ansøger en overfladescreening og udarbejder en ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

§ 11. Hvis gennemsnittet af de to totalmålinger viser en metanemission på mindre end 6 kg CH4/time, men over 2 kg CH4/time, udfører ansøger en overfladescreening. Ansøger er ikke berettiget til at afholde udgifter til ansøgning om tilskud til biocoverprojekt uden Miljøstyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 2. Hvis ansøger ønsker at modtage tilskud til udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, skal ansøger sende følgende til Miljøstyrelsen via skema til afrapportering af baselineundersøgelse, som findes på www.mst.dk/biocover, jf. § 14:

1) opsummering af resultaterne fra baselineundersøgelsen, og

2) ansøgers foreløbige vurdering af potentialet for reduktion af metanemission ved etablering af biocover på pågældende deponeringsanlæg eller losseplads.

§ 12. Hvis gennemsnittet af de to totalmålinger viser en metanemissionen på 2 kg CH4/time eller derunder, er ansøgeren ikke berettiget til at modtage tilskud til yderligere aktiviteter i baselineundersøgelsen eller til at udarbejde ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Stk. 2. Ansøger indsender en opsummering af resultaterne fra totalmålingerne via skema til afrapportering af baselineundersøgelse, som findes på www.mst.dk/biocover, jf. § 14.

Ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

§ 13. Ansøgning om tilskud til biocoverprojekt indsendes via skema til ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, som findes på www.mst.dk/biocover, vedlagt en projektbeskrivelse.

Stk. 2. Projektbeskrivelsen udarbejdes på baggrund af baselineundersøgelsens resultater og skitserer det biocoversystem, som der søges om tilskud til at etablere, samt planerne for de øvrige aktiviteter i biocoverprojektet. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelse af følgende:

1) de resultater fra baselineundersøgelsen, der har betydning for udformningen af biocoversystemet,

2) materialer, der forventes anvendt til opbygning af biocoversystemet,

3) hvordan det metanoxiderende materiales potentiale undersøges for at sikre tilstrækkelig kapacitet til metanoxidation i biocoversystemet,

4) design og dimensionering af biocoversystemet inklusive tegninger og oversigtskort,

5) biocoversystemets forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen,

6) plan for detailprojektering af biocoverprojektet,

7) skitseplan for etablering af biocoversystemet og metodebeskrivelse for opfølgende måling.

8) forventet udbedring af det skitserede biocoversystem,

9) forventet vedligeholdelse af det skitserede biocoversystem indtil sidste tilskudsdækkede monitering,

10) metodebeskrivelse for monitering af biocoversystemet,

11) tidsplan for det samlede biocoverprojekt, specificeret efter biocoverprojektets delelementer, jf. § 2, nr. 4, og

12) budget for det samlede biocoverprojekt med de forventede udgiftsposter kategoriseret efter biocoverprojektets delelementer, jf.§ 2, nr. 4, samt eventuelt øvrige udgifter, herunder til revision af regnskab.

Afrapportering af baselineundersøgelse

§ 14. Ansøger skal afrapportere baselineundersøgelsen ved at indsende en opsummering af resultaterne af baselineundersøgelsen til Miljøstyrelsen via skema til afrapportering af baselineundersøgelse, som findes på www.mst.dk/biocover, samt uddybe målemetoden, fremgangsmåden og resultaterne i en rapport.

Udbetaling af tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

§ 15. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, når ansøger via et regnskab dokumenter, at baselineundersøgelsen er udført og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt er udarbejdet i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt.

Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Stk. 3. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren. Hvis de samlede afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt overstiger 100.000 kr., skal regnskabet derudover påtegnes af en revisor.

Kapitel 5

Gennemførelse af biocoverprojekt (trin 2)

Tilsagn om tilskud til gennemførelse af biocoverprojekt

§ 16 Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til gennemførelse af biocoverprojekt efter en vurdering af baselineundersøgelsen og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, under hensyn til følgende:

1) den forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen ved etablering af det projekterede biocoversystem i forhold til de budgetterede udgifter til biocoverprojektet, og

2) projektets tidsplan, herunder om det projekterede biocoversystem kan være færdigetableret inden 2020.

Opfølgende måling og eventuel udbedring af det etablerede biocoversystem

§ 17. Efter detailprojektering og efterfølgende etablering af biocoversystemet skal ansøger foretage en opfølgende måling i form af en totalmåling suppleret med en overfladescreening. Den opfølgende måling skal foretages tidligst 2 og senest 4 måneder efter, at etableringen af biocoversystemet er afsluttet. Hvis målingerne viser, at biocoveret ikke medfører en reduktion i metanemission svarende til den forventede reduktion angivet i ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, eller der ses betydelige punktudslip af metan, skal ansøger foretage udbedring af biocoversystemet, såfremt det kan holdes indenfor tilsagnet.

Dokumentation for det etablerede biocoversystem

§ 18. Efter etablering af biocoversystemet, den opfølgende måling og eventuel udbedring skal ansøger fremsende dokumentation for det udførte arbejde til Miljøstyrelsen i form af en rapport, der indeholder:

1) redegørelse for detailprojekteringens konsekvenser for biocoversystemets endelige design og dimensionering, herunder resultater af analyse af metanoxidationsmateriale,

2) resultater af den opfølgende måling og foreløbig evaluering af biocoversystemets effektivitet til reduktion af metanemission, og

3) beskrivelse, tegninger og fotografier af biocoversystemet som udført inklusive eventuel udbedring.

Udbetaling af tilskud til detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring

§ 19. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring, når ansøger via et regnskab dokumenter, at disse dele af biocoverprojektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt.

Stk. 2. Regnskabet skal via en specificeret oversigt angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt.

Stk. 3. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren og påtegnes af en revisor.

Monitering

§ 20. Ansøgeren skal foretage 4 moniteringer over 2 år, som så vidt muligt gennemføres med seks måneders mellemrum. Første monitering skal foretages seks måneder efter den opfølgende måling.

Stk. 2. Efter hver monitering sendes en rapport til Miljøstyrelsen, som indeholder resultatet af totalmålingen, samt kort beskrivelse af målemetode og fremgangsmåde.

Udbetaling af tilskud til monitering og eventuel vedligeholdelse

§ 21. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med monitering og eventuel vedligeholdelse, når ansøger via et regnskab dokumenter, at moniteringerne og den eventuelle vedligeholdelse er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser m.v.

§ 22. Ansøgeren er forpligtet til at underrette Miljøstyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for Miljøstyrelsens kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud udbetales i rater, der modsvarer de faktiske afholdte udgifter.

§ 23. Miljøstyrelsen kan forlange at blive gjort bekendt med regnskaber og øvrig dokumentation, som vedrører de tilskudsberettigede projekter efter denne bekendtgørelse.

§ 24. Afgørelser efter finansloven for 2016 § 24.55.07., tekstanmærkning nr. 106, stk. 4 og 5, og efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. juni 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling