Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 3 Opstilling og opstillingsinspektion
Kapitel 4 Krav efter ibrugtagning
Kapitel 5 Ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Bilag 1 Omstillingsinspektion
Bilag 2 Interval for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bilag 3 Kontrol
Bilag 4 Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bilag 5 Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse,reparation eller nødbetjening
Bilag 6 Specifikationer for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner1)

I medfør af § 35, stk. 1, § 39, § 41, § 43, § 46, § 74, stk. 1 og 2, § 75, stk. 1 og 3, § 76, stk. 4, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 73:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen:

1) Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet.

2) Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket.

3) Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg, eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden.

4) Rulletrapper og –fortove.

5) Løfteplatforme til persontransport.

6) Tandhjulsbaner til persontransport.

7) Trappeløbselevatorer til persontransport.

8) Paternosterelevatorer.

9) Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden.

Stk. 3. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1) Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der alene er tilknyttet én enkelt privat bolig, og er aflåst eller konstant overvåget.

2) Byggepladselevatorer.

3) Løftemateriel, der hører til en maskine eller en konstruktion, og som udelukkende er bestemt til adgang til betjeningsstedet, eller for udførelsen af reparation og vedligeholdelse af maskinen eller konstruktionen.

4) Små godselevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg og hvis adgangsåbninger ikke er højere end 1 m.

5) Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som er en del af et forlystelsesapparat.

6) Tovbaneanlæg til personbefordring, der er CE-mærket efter direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring, eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for tovbaneanlæg til personbefordring.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 5 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer omfatter kun de elevatorer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 2. Hvor bekendtgørelsen anvender betegnelsen ”elevator, rulletrappe eller lignende maskine”, er alle typer af maskiner, der er nævnt i § 1, stk. 2, omfattet.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, elevatorinstallatør, certificeret sagkyndig virksomhed, certificerings- og inspektionsorgan, arbejdsgiver, bygherre og andre forpligtede, der regelmæssigt fører tilsyn, vedligeholder eller reparerer en elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Elevatordirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer med senere ændringer, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning), eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for elevatorer.

2) Maskindirektivet: Rådets direktiv 89/392/EØF af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner med senere ændringer, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF, som er implementeret i bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner.

3) Elevator: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskinner, og som er beregnet til at transportere:

a) personer,

b) personer og gods, eller

c) gods alene.

4) Godselevator: Fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods, og hvor betjeningspanelet er utilgængeligt fra elevatorstolen.

5) Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.

6) Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinløst bånd eller trinløse paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.

7) Løfteplatform til persontransport: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, lad eller lignende med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder, og som er beregnet til at transportere:

a) personer, eller

b) personer og gods.

8) Trappeløbselevator til persontransport: Løfteanordning til persontransport, siddende, siddende i kørestol eller stående, på en styret vogn eller et lad, der bevæger sig langs et trappeløb eller anden tilgængelig flade med en maksimal stigning på 75 grader.

9) Tandhjulsbane til persontransport: Et transportapparat på en bane, hvor fremdriften sker ved, at tandhjul griber ind i en tandstang i sporet.

10) Paternosterelevator: Et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en kæde med åbne kabiner, der langsomt cirkulerer rundt i en fastlagt bane uden stop, og som er beregnet til at transportere personer.

Almindelige bestemmelser

§ 5. Fra det tidspunkt, hvor en elevator, rulletrappe eller lignende maskine tages i brug, er ejeren ansvarlig for, at den til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante bestemmelser.

Stk. 2. Så længe elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i drift, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine vedligeholdes, så den opfylder stk. 1.

Stk. 3. Ved arbejde i eller på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er ejeren ansvarlig for at stille fyldestgørende oplysninger til rådighed om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 6. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for at synliggøre de nødvendige informationer omkring sikker brug af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, herunder advarselsskiltning o.l.

Stk. 2. Skiltningen skal være synlig ved indgange til elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

§ 7. Ejeren er ansvarlig for at elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines betjeningspanel, inspektionsattest, mærkning, skiltning og andet, der har sikkerhedsmæssig betydning, er synlig og iøjnefaldende for brugerne.

§ 8. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at brugsanvisningen eller anden relevant information for de områder, der er af sikkerhedsmæssig betydning, er til rådighed på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, for de personer der skal arbejde med kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal holdes ajour i forhold til konklusioner, som må drages af de erfaringer, der gøres ved anvendelsen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 9. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at der føres en journal, der er tilgængelig og som opbevares på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Journalen er ejerens ejendom.

Stk. 2. Journalen skal indeholde oplysninger om væsentlige hændelser, tidspunkter for disse og konklusioner af de foreskrevne kontroller og inspektioner. Journalen skal være til rådighed i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion.

Stk. 3. Der må ikke foretages ændringer af oplysningerne i journalen.

§ 10. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for straks at tage elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ud af drift, jf. §§ 19 og 20, hvis der er fejl, mangler eller skader på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine må ikke sættes i drift igen, før den er bragt i sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig stand, jf. § 5.

§ 11. I det omfang en arbejdsopgave nødvendiggør kørsel fra stoltag, må dette kun finde sted, hvis der på stoltaget er operatørbetjening og nødstop. Kørsel fra stoltag skal udføres med lav hastighed.

Stk. 2. Reparation og vedligeholdelse må ikke udføres under kørsel.

Krav til certificeret sagkyndig virksomhed og certificeringsorgan

§ 12. En virksomhed, der udfører kontrol, reparation og vedligeholdelse af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine skal være sagkyndig og være certificeret, jf. stk. 2.

Stk. 2. En certificeret sagkyndig virksomhed, jf. stk. 1, skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem opbygget efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer - Krav” for kontrol, reparation og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner og relevante krav i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Udover de angivne krav i stk. 2, skal det ved certificeringen af en sagkyndig virksomhed til kontrol af elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner dokumenteres, at virksomheden:

1) har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder m.v.,

2) godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters eller elevatorinstallatørers brugsanvisninger, vedligeholdelsesvejledninger m.v., der er relevante for de typer af elevatorer, rulle-trapper eller lignende maskiner, som virksomheden udfører arbejde på,

3) benytter sig af nødvendige standarder og vejledninger for vedligeholdelse,

4) er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på mekaniske og hydrauliske anlæg samt elektriske og programmerbare elektroniske styresystemer,

5) anvender personale med uddannelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler for så vidt angår arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer under spænding,

6) anvender personale med kvalifikationer i henhold til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, og

7) har processer som sikrer, at kontrol udføres i henhold til bilag 3 samt efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger for kontrol.

Stk. 4. Hvis den sagkyndige virksomhed ønsker at kunne udføre kontrol af elevatorer, som har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner o.l., jf. bilag 6 og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet, skal den sagkyndige virksomhed, udover kravene i stk. 2 og 3, dokumentere, at virksomheden har processer som sikrer, at den sagkyndige virksomhed ved modtagelse af den afrapporterede statuslog samt ved manglende daglig afrapportering, foretager de nødvendige handlinger, jf. bilag 6.

§ 13. Certificeringen i § 12 skal foretages af et certificeringsorgan, som skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Et certificeringsorgan, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC 17021 ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer” og akkrediteringsområdet skal omfatte denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Udover de angivne krav i stk. 2, skal akkrediteringen omfatte vurdering af certificeringsorganets gennemgang af de certificerede sagkyndige virksomheder, herunder kravene i § 12, stk. 3.

Krav til inspektionsorgan

§ 14. Et inspektionsorgan, som udfører opstillingsinspektion og periodisk inspektion af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske Samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Inspektionsorganet, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC 17020 ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer”, som inspektionsorgan type A.

Stk. 3. Udover de angivne krav i stk. 2, skal det ved akkrediteringen af et inspektionsorgan til inspektion af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner dokumenteres, at virksomheden:

1) har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder m.v.,

2) godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, samt har kendskab til fabrikanters og installatørers brugsanvisninger, vedligeholdelsesvejledninger m.v., der er relevante for de typer af elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som virksomheden udfører inspektion af,

3) er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne udføre inspektionen, og

4) anvender personale, der har indgående kendskab til elevatorers, rulletrappers og lignende maskiners virkemåde, sikkerhedsfunktioner og afprøvningsmetoder samt er i stand til at vurdere om indretningen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine fortsat opfylder relevante krav.

Kapitel 3

Opstilling og opstillingsinspektion

§ 15. Ejeren af en løfteplatform, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at opstilling sker eller er sket i henhold til fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for at opføre en bygning, konstruktion eller et anlæg, og den, der opstiller løfteplatformen, rulletrappen eller den lignende maskine, skal dels gensidigt udveksle de nødvendige oplysninger, og dels træffe de foranstaltninger, der kræves, for at løfteplatformen, rulle-trappen eller den lignende maskine kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

Stk. 3. For CE-mærkede elevatorer efter elevatordirektivet gælder pligter svarede til stk. 1 og 2, jf. elevatordirektivet.

§ 16. Efter opstilling eller flytning af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine samt efter væsentlig reparation eller om bygning, jf. § 41, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller lignende maskine først tages i brug første gang når et inspektionsorgan, jf. § 14,

1) har foretaget inspektion af opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, og

2) har attesteret at kravene i bilag 1 er opfyldt, jf. § 17.

§ 17. Ved opstillingsinspektionen skal inspektionsorganet inspicere opstillingen i henhold til kravene i bilag 1.

Stk. 2. Inspektionsorganet skal udfærdige en opstillingsinspektionsrapport om indholdet af og konklusionen på opstillingsinspektionen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 3. Inspektionsorganet skal datere og underskrive opstillingsinspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i bilag 1 er opfyldt.

Stk. 4. Hvis kravene i bilag 1 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført opstillingsinspektion. Endvidere angives datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 33.

Stk. 5. Inspektionsorganet skal datere og underskrive inspektionsattesten og skal placere attesten synligt og iøjnefaldende for brugeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 6. Hvis opstillingsinspektionen viser, at et eller flere af kravene i bilag 1 ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine med oplysning om hvilke konkrete krav, der ikke er opfyldt.

Kapitel 4

Krav efter ibrugtagning

§ 18. Ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, eller datoen for førstkommende inspektion er overskredet, jf. § 33.

§ 19. Efter ibrugtagning er ejeren ansvarlig for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang ind i skakten, til maskineriet og dertil knyttede anordninger samt til andre lignende områder, der hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Efter ibrugtagning er ejeren også ansvarlig for at områderne i stk. 1 til stadighed

1) er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,

2) giver mulighed for, at alle funktioner, der er forbundet med arbejde i områderne, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og –bevægelser,

3) holdes ryddelige,

4) har tilstrækkelig belysning svarende til niveauet i relevante gældende standarder, og

5) kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj.

Stk. 3. Efter ibrugtagning af en elevator, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er ejeren, derudover ansvarlig for at sikre, skakt og maskinrum ikke indeholder andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end de, der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet fraviges.

Krav når elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine tages ud af drift

§ 20. Den, der tager en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ud af drift, er ansvarlig for at sikre mod eventuel nedstyrtningsfare for personer ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 21. Bliver en elevator, rulletrappe eller lignende maskine taget ud af drift, skal den adskilles fra energikilden, så utilsigtet igangsætning er udelukket.

Stk. 2. Når en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er indrettet med aflåselig afbryder, skal denne aflåses.

Stk. 3. Hvis en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ikke er indrettet med aflåselig afbryder, skal elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine adskilles fra energikilden i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler herom.

Regelmæssigt tilsyn

§ 22. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en person med fornøden teknisk indsigt regelmæssigt foretager tilsyn med elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskines almindelige funktioner.

Stk. 2. Den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. stk. 1, skal derudover tilse, at områderne i § 19, stk. 1, er ryddelige, aflåste og kun indeholder genstande, som hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 23. Har den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskine, jf. § 22, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren.

Kontrol

§ 24. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 12, kontrollerer elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Intervallet for kontrol, jf. stk. 1, fremgår af bilag 2. Hvis fabrikanten eller elevatorinstallatøren foreskriver hyppigere kontroller end i bilag 2, skal fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger følges.

Stk. 3. Derudover skal en certificeret sagkyndig virksomhed foretage kontrol af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hver gang den har været udsat for specielle forhold, som kan have betydning for, om elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskine kan bruges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 25. Ved kontrollen skal den certificerede sagkyndige virksomhed som minimum kontrollere de forhold, der fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Derudover skal den certificerede sagkyndige virksomhed foretage kontrol efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger.

§ 26. Den certificerede sagkyndige virksomhed, der udfører kontrollen, jf. §§ 24 og 25, skal udfærdige en kontrolrapport om indholdet af og konklusionen på kontrollen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Den certificerede sagkyndige virksomhed skal datere og underskrive kontrolrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9.

§ 27. Har den certificerede sagkyndige virksomhed ved en kontrol, jf. §§ 24-26, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når kontrollen slutter, er den certificerede sagkyndige virksomhed ansvarlig for, at informere ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine om manglerne eller uregelmæssighederne.

Stk. 2. Hvis mangler eller uregelmæssigheder, jf. stk. 1, har betydning for sikkerheden skal den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks.

Reparation og vedligeholdelse

§ 28. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 12.

§ 29. Under nedennævnte arbejdsprocesser er arbejdsgiver ansvarlig for, at der er mindst 2 personer til stede, hvoraf den ene person skal have kvalifikationer, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, og den anden person er under dennes instruktion:

1) Ved smøring og kontrol af rulletrapper og -fortove.

2) Ved smøring og kontrol af paternosterelevatorer.

3) Såfremt der er risiko for indespærring i skakt, hvis den lodrette afstand mellem etagedøre, der kan åbnes, er over 3 m, eller på godselevatorer, hvor etagedørene ikke kan åbnes indefra.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 3, gælder ikke for elevatorer, hvor der er installeret tovejs-kommunikationsudstyr i de områder, hvor der er risiko for indespærring.

§ 30. Kortslutning af sikkerhedskontakter må ikke foretages. Dørkontakter må kun aktiveres uafhængig af døren ved brug af en ekstern dødmandsknap (holdetryk), der ikke kan fastgøres i dørkontakten, og som er egnet til den specifikke belastning.

§ 31. Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiners skakt-afgrænsning, styr, dragerparti eller andre dele, må ikke bruges til at fastgøre stilladser, løfteudstyr og lignende, medmindre disse er indrettet og forberedt for dette.

§ 32. Når en reparation eller vedligeholdelse er afsluttet, er det den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, der er ansvarlig for,

1) at de dele af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der har været berørt af reparationen eller vedligeholdelsen, opfylder alle relevante bestemmelser, og

2) at underrette ejeren om fejl, mangler eller skader som den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, er blevet opmærksom på i forbindelse med arbejde på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Periodisk inspektion

§ 33. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at et inspektionsorgan, jf. § 14, foretager inspektion af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personførende, tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning samt paternosterelevatorer skal have foretaget inspektion hver andet år med højst 24 måneders mellemrum.

§ 34. Inspektionsorganet skal udføre inspektion af, om alle krav i bilag 4 om sikkerheden for brug af elevator, rulletrappe og lignende maskine, og i bilag 5 om sikkerheden for service- og vedligeholdelsespersonale, er opfyldt.

Stk. 2. Inspektionsorganet skal udfærdige en inspektionsrapport om indholdet af og konklusionen på inspektionen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 3. Inspektionsorganet skal datere og underskrive inspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i bilagene er opfyldt.

Stk. 4. Hvis kravene i både bilag 4 og 5 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion. Endvidere angives datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 33.

Stk. 5. Hvis kravene i bilag 4 er opfyldt, men der er mangler i forhold til kravene i bilag 5, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion og datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget. Datoen for førstkommende inspektion må senest være 3 måneder efter den udførte inspektion. Inspektionsorganet meddeleler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 5, der ikke er opfyldt, og orienterer om datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget.

Stk. 6. Hvis der er mangler i forhold til kravene i pkt. 1-16 i bilag 4, må inspektionsorganet ikke udstede en inspektionsattest. Inspektionsorganet meddeler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 4, der ikke er opfyldt. Hvis ejeren ikke lader elevatoren tage ud af drift og får den tidligere inspektionsattest fjernet, er inspektionsorganet ansvarlig for straks at informere Arbejdstilsynet herom.

Stk. 7. Hvis der alene er mangler i forhold til pkt. 17 i bilag 4, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion og datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget. Datoen for førstkommende inspektion må senest være 1 måned efter førstkommende kontrol. Inspektionsorganet meddeleler ejeren af elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskine, at der ikke er udført de lovpligtige kontroller på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, og orienterer om datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget. Inspektionsorganet orienterer Arbejdstilsynet, hvis der fortsat ikke foretages de lovpligtige kontroller.

Stk. 8. Inspektionsorganet skal placere inspektionsattesten synlig og iøjnefaldende for brugerne i elevatoren, på rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 35. Inspektionsorganet skal indføre konklusionen af inspektionen i journalen og attestere, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er inspiceret i henhold til kravene i bilag 4 og bilag 5.

Kapitel 5

Ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2

§ 36. Ved ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, forstås følgende:

1) Ændring afmærkehastighed.

2) Ændring af nyttelast.

3) Ændring af egenvægt af elevatorstol.

4) Ændring af løftehøjde.

5) Udskiftning af styring.

6) Udskiftning af styr.

7) Udskiftning af fangindretning.

8) Udskiftning af stolbøjle.

9) Udskiftning af stol.

10) Udskiftning af drivmaskineri.

11) Udskiftning af palarrangement med automatisk antikrybesystem.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er udskiftning af komponenter i stk. 1, nr. 5-11, hvor der udskiftes med identiske komponenter.

§ 37. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer skal ske, så elevatoren efter ombygning eller væsentlig reparation er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig.

Stk. 2. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer, der ikke er CE-mærket, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, skal ske efter kapitel 10 i bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket.

Stk. 3. Ved ombygning og væsentlig reparation af CE-mærkede elevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, skal principperne i elevatordirektivet anvendes, så elevatoren efter ombygningen eller den væsentlige reparation, lever op til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag 1 til elevatordirektivet.

Stk. 4. Journal og brugsanvisning skal opdateres efter ombygning og væsentlig reparation.

Verifikation

§ 38. Et inspektionsorgan, som udfører verifikation af en ombygning eller væsentlig reparation af elevatorer, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Akkrediteringsområdet skal svare til modul G (EF-enhedsverifikation), jf. elevatordirektivet.

Stk. 3. Bemyndigede organer, som er notificeret til EU-kommissionen som organ, der er udpeget til at gennemføre procedurer efter modul G i henhold til elevatordirektivet, anses for at opfylde betingelserne som inspektionsorgan, jf. stk. 1 og 2.

§ 39. Før ibrugtagning efter ombygning eller væsentlig reparation af en personelevator eller person-godselevator, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, skal den tekniske dokumentation forelægges for et inspektionsorgan til verifikation, jf. § 38.

Stk. 2. Ansøgning om verifikation skal vedlægges tilsvarende dokumentation som den tekniske dokumentation, der er nævnt i enhedsverifikation (modul G) i elevatordirektivet.

§ 40. Den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, skal undersøges i forhold til overholdelsen af de gældende regler herfor, jf. § 37. Herunder skal navnlig den tekniske dokumentation undersøges, og de anvendte materialer og sikkerhedsudstyr skal vurderes.

Stk. 2. Der skal foretages en afsluttende kontrol svarende til elevatordirektivets bilag om afsluttende kontrol af elevatorer af den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, herunder skal inspektionsorganet undersøge den tekniske dokumentation og elevatoren samt gennemføre de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at elevatoren er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv.

Stk. 3. Hvis de gældende regler, jf. § 37, er opfyldt, udsteder inspektionsorganet en verifikationsrapport med sporbarhed til elevatoren. Verifikationsrapporten skal indeholde oplysninger om, hvilke prøvninger der er foretaget og resultaterne af disse. Konklusionerne på verifikationsrapporten skal indføres i elevatorens journal, og journalen skal stemples med inspektionsorganets bomærke og årstallet for verifikationen.

§ 41. Efter verifikationen skal der udføres opstillingsinspektion og periodisk inspektion, jf. §§ 16-17 og 33-35.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol

§ 42. Arbejdstilsynets medarbejdere har, uden retskendelse, mod behørig legitimation, til enhver tid adgang til at føre kontrol og tilsyn med anvendelsen m.v. af elevatorer, rulle-trapper og lignende maskiner, herunder hvor anvendelsen m.v. er af ikke-erhvervsmæssig karakter og sker af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj eller fritidsfartøj.

Dispensation

§ 43. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Klage

§ 44. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

1) overtræder §§ 5-41,

2) ikke efterkommer et påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3) tilsidesætter vilkår for dispensationer, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 635 af 5. maj 2015 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner ophæves.

Stk. 3. De certificeringer af sagkyndige virksomheder og akkrediteringer af organer, som er foretaget efter bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. og bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer m.v., er fortsat gældende efter ikrafttræden af denne bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet, den 23. maj 2016

Peter Vesterheden

/ Katrine Wied Christensen


Bilag 1

Omstillingsinspektion

Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal have opstillingsinspektion, jf. kapitel 3 om opstilling og opstillingsinspektion. Opstillingsinspektionen for opstilling af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal udføres efter:

punkt 1 til 9 ved opstilling, og

punkt 3 til 11 ved ombygning eller væsentlig reparation.

Opstillingsinspektionen skal omfatte:

1) At overensstemmelseserklæring eller kopi af denne er vedlagt journalen eller brugsanvisningen til CE-mærket elevator, rulletrappe eller lignende maskine, og om der i overensstemmelseserklæringen er angivet følgende:

a) Fabrikants/installatørs navn og adresse.

b) Nummer på bemyndiget organ eller evt. fabrikantens eller elevatorinstallatørens egenkontrol.

c) Særlige funktioner som brandmandselevator, handicapadgang og andre lignende særlige funktioner.

2) At CE-mærket er påført elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, når der er tale om elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der er omfattet af elevatordirektivet eller maskindirektivet.

3) At adgangsveje frem til elevatorskakt er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

4) At adgangsveje til områder med maskineri og lignende anordninger, som er nødvendige for kontrol, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

5) At der ikke er fremmede installationer i skakten.

6) At der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget, hvis der foreligger væsentlige tekniske vanskeligheder forbundet med opfyldelsen af kravet.

7) Om øvre og nedre redningsrum som frit rum er tilstrækkelige i forhold til reglerne eller, om der foreligger en forhåndsgodkendelse efter bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer, for så vidt angår elevatorer omfattet af elevatordirektivet.

8) Indretning1) af rum for drivmaskineri og adgangsveje, herunder:

– Frihøjde i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.

– Belysning i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.

– Placering af og frit areal foran styreskabe og servicepaneler.

– Aflåsning m.m. af døre til skakt og rum til maskineri.

– Imødegåelse af risiko for indespærring, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

9) Afprøvning og inspektion af særlige funktioner, jf. overensstemmelseserklæring, eksempelvis brandmandselevator m.m.

For ombygning eller væsentlig reparation, jf. § 36, af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 skal opstillingsinspektion foruden punkterne 3 til 9 også indeholde en inspektion af:

10) At der er udstedt en verifikationsattest, som dækker det ombyggede eller væsentlige reparerede.

11) At brugsanvisningen er opdateret med de relevante dele der er ombygget

For elevatorer, der ikke er omfattet af elevatordirektivet, samt for rulletrapper og lignende maskiner, skal det tillige inspiceres, hvorvidt elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er opstillet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Hvis inspektionen viser, at et eller flere af kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt, jf. § 17.

Inspektionsorganet skal datere og underskrive opstillingsinspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i dette bilag er opfyldt.

Elevator, rulletrappe og lignende maskine må ikke tages i brug, førend kravene til opstillingsinspektion og kravene om udstedelse af inspektionsattest er opfyldt, jf. §§ 16-17.


Bilag 2

Interval for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Angivet i det maksimale antal måneder mellem hver kontrol

     
Placeret
indendørs og ikke frit tilgængelig
Placeret
udendørs1) eller frit tilgængelig2)
CE-mærket
   
12 mdr.
12 mdr.
 
Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet3)
 
Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3)
   
 
Løfteplatforme til persontransport med lukket4) stol, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3)
   
 
Trappeløbselevatorer til persontransport, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3)
   
6 mdr.
3 mdr.
 
Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket og har lukket 4) stol
 
Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og har lukket 4) stol
   
3 mdr.
2 mdr.
 
Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og med åben stol
Ikke CE-mærket
   
3 mdr.
2 mdr.
 
Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket
 
Løfteplatforme til persontransport, der ikke er CE-mærket
   
2 mdr.
2 mdr.
 
Personelevatorer og person-godselevator uden hastighedsstyret fang
   
1 mdr.
1 mdr.
 
Paternostre
     
6 mdr.
3 mdr.
   
Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden
   
6 mdr.
3 mdr.
 
Rulletrappe og –fortov
   
6 mdr.
3 mdr.
 
Trappeløbselevator til persontransport
   
3 mdr.
2 mdr.
 
Tandhjulsbaner til persontransport

1) Ved udendørs forstås, at mindst én etagedør er placeret udendørs eller til det fri.

2) Ved frit tilgængelig forstås elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der primært benyttes af forskellige besøgende uden adgangsbegrænsning i form af låse, adgangskort o.l. Frit tilgængelige elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner kan fx være på hospitaler, stationer, i lufthavne, i indkøbscentre o.l.

3) Det er en forudsætning for at anvende det reducerede kontrolinterval på 12 måneder, at der i certificeringen af den sagkyndige virksomhed indgår systemer og processer, som sikrer, at der foretages de nødvendige handlinger ved afrapportering af statuslog, herunder også hvis logafrapporteringen fejler.

4) Ved lukket stol forstås, at elevatorstolen er fuldstændigt lukket med vægge, loft og stoldør.


Bilag 3

Kontrol

Kontrol skal udføres af certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 24, og i henhold til nedenstående minimumskrav samt efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger for kontrol.

For elevatorer og lignende maskiner i skakt samt for rulletrapper og -fortove er der supplerende krav, der fremgår af afsnit B henholdsvis afsnit C.

A. Generelle krav

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskine i skakt

C. Supplerende krav til rulletrapper og -fortove

A. Generelle krav

Ved kontrol af elevator, rulletrappe og lignende maskine skal det kontrolleres, at

1) elevator, rulletrappe og lignende maskine kan benyttes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,

2) ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,

3) at der ikke er foretaget ændringer i opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine,

4) elevator, rulletrappe og lignende maskine kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til,

5) der ikke konstateres skader eller mangler, som nødvendiggør en reparation,

6) sikkerhedsanordninger, der ikke er nævnt under afsnit B og C, fungerer tilfredsstillende,

7) kommunikations- og alarmanlæg fungerer tilfredsstillende,

8) skilte og mærkning er intakte, og

9) datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet, jf. § 33.

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskiner i skakt

Ved kontrol af elevator og lignende maskiner i skakt skal det kontrolleres, at

1) etage- og stoldøres sikkerhedsmæssige funktioner er virksomme,

2) standsningsnøjagtighed er korrekt,

3) lys i skakt og rum for maskineri er tilstrækkelig,

4) bæretov er forsvarligt (efterses mindst hver 12. mdr.),

5) der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden, og at der ikke er oliespild omkring anlæg,

6) fang og hastighedsvagt er funktionsdygtig (efterses mindst hver 12. mdr.), og

7) særlige funktioner, fx brandmandselevatorer, er virksomme.

C. Supplerende krav til rulletrapper og -fortove

Ved kontrol af rulletrapper og -fortove skal det kontrolleres, at

1) stop-/nødstopknapper og kontakter virker,

2) håndlister er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, herunder at disse er tilspændt korrekt, er uden skader, har forsvarlige sikkerhedsafstande, at sikkerhedsanordninger ved håndlisteindløb fungerer o.l.,

3) balustre, afdækning og lignende er intakte,

4) kamplader ved ind- og udløb samt tilhørerende sikkerhedsanordninger er intakte og virksomme, og

5) inddækning, paneler, kassetter m.v. er intakte.


Bilag 4

Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 4 og bilag 5, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug skal indeholde:

1) Afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens eller den lignende maskines frie fald,

2) Afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens eller den lignende maskines ukontrollerede opadgående bevægelse,

3) Afprøvning af bremsesystemet,

4) Afprøvning af låseanordning ved etagedøre, herunder spillerum mellem dørblade, også ved manuel kraftpåvirkning,

5) Afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr, herunder

nødstop

hovedafbryderen

endestopsfunktioner

kontaktorer ved etage-, stol- og inspektionsdøre

kontaktlister for kamplader og håndlister

tovslækkontakter

bufferkontakter

6) Afprøvning af udstyr til nødbetjening,

7) Afprøvning af særlige funktioner, fx brandmandselevatorer,

8) Afprøvning af, at alarmer m.v. fungerer tilfredsstillende, herunder at alarmer m.v. kan foretage kald til vagtcentral, samt at der på vagtcentralen modtages rutinekald med oplysning om status for alarmen, herunder kommunikationslinje og nødstrømsforsyning.

9) Trykprøvning af det hydrauliske system,

10) Kontrol af at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden,

11) Undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder for revnedannelser og slidtage samt friktion,

12) Undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten m.v.,

13) Kontrol af at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler i forhold til brugerens sikkerhed, herunder

sikkerhed ved etage- og stoldøre

manglende/defekte afskærmninger

manglende udskiftning af defekte/slidte sikkerhedskomponenter

manglende sikkerhedsmæssig udskiftning/reparation angivet af certificeret sagkyndig virksomhed

14) Kontrol af at der ikke er skader, som nødvendiggør en reparation,

15) at der ikke er fremmede installationer i skakten. For elevatorer, som er installeret før 1. februar 1981, kan kravet være fraveget, og

16) at der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget.

17) om kontrolinterval er overholdt, og om kontrol er udført af certificeret sagkyndig virksomhed,


Bilag 5

Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 5 og bilag 4, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af

1) belysning i skakt og rum,

2) adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner,

3) at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til ansattes sikkerhed, herunder inspektion af:

beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag,

beskyttelse mod nedstyrtning fra adgangsveje, herunder adgangsveje over tag

betjening til operatørkørsel, jf. kravene i de relevante indretningsregler,

sikkerhed omkring elektriske installationer i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,

sikkerhed mod klemning af person og legemsdele i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende, og

4) at ryddeligheden er tilfredsstillende.


Bilag 6

Specifikationer for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove

Den til enhver tid gældende standard for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove, skal anvendes.

Følgende fejl- og statuskoder skal som minimum medtages i datalogning for overvågning af elevatoroperationer:

Nødstopskredsen er brudt under kørsel (ved etage X).

Låsekreds brudt under kørsel (ved etage X).

Elevatoren kan ikke køre, fejl i dørlukningssekvens (ved etage X).

Elevatoren stoppet udenfor oplukkerzonen (ved etage X).

Elevatoren kan ikke starte (ved etage X).

For lav spænding for elevatorstyring (ved etage X).

Elevatoren kan ikke køre under selvtest (ved etage X).

Fejl i normal døråbningssekvens (ved etage X).

Elevatorens hovedforsyning er afbrudt/slukket.

Elevator er i inspektions mode/servicekørsel.

Alarmknappen er trykket.

Spændingsforsyning til stollys er afbrudt/slukket.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

1) Gælder dog ikke for CE-mærkede elevatorer for så vidt angår de områder, der er underlagt krav i elevatordirektivet.