Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for støtteberettigelse
Kapitel 5 Udløserpriser og tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Tilskud
Kapitel 7 Ændring af aktiviteter og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Pointskema for produktions- og afsætningsplaner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, der fremmer den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter. Tilsagn om tilskud gives til

1) oplagring af fiskevarer, og

2) forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, jf. stk. 1, nr. 2, kan gives til forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for følgende aktiviteter:

1) Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik, nationalt og internationalt.

2) Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande, samt optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.

3) Reduktion af uønskede fangster.

4) Bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.

5) Sporbarhed.

6) Bæredygtighedscertificering.

7) Afsætningsfremme.

8) Udvikling af fiskefartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.

9) Fremme af den fælles fiskeripolitik gennem information og forbrugeroplysning.

10) Forbedring af den økonomiske fortjeneste.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til producentorganisationer, som er anerkendt af NaturErhvervstyrelsen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 af 17. december 2013.

Stk. 2. Ansøgningen skal være antagelig i medfør af artikel 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Arter/produkter: Som art/produkt medregnes arter af fisk og skaldyr. For akvakultur medregnes produkter i henholdsvis traditionelle dambrug, fuldt recirkulerede anlæg og havbrug som særskilte produkter.

2) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

3) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

4) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

5) Oplagringsperiode: Perioden, fra den sidste del af et parti er indlagret til den første del af samme parti udlagres.

6) Parti: Fisk af samme art, størrelse og kvalitet, der indberettes samme dag og indlagres på samme indlagringssted, er et parti, når kontrol på indlagrinsstedet har fundet sted.

7) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

8) Udløserpris: Den pris pr. kg fisk, der udløser muligheden for at få tilskud til oplagring.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Al kommunikation med NaturErhvervstyrelsen efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol, den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan foretage indlagringskontrol, senest dagen efter indberetning er modtaget. Partier skal opbevares i et tidsinterval på to timer, hvor kontrollen kan finde sted, før den landede mængde fisk må indfryses og oplagres. NaturErhvervstyrelsen kan foretage udlagringskontrol, før udlagring af det oplagrede parti påbegyndes.

Indberetning

§ 6. For hver oplagring af partier, der vil anmodes om tilskud til, skal der ske indberetning til NaturErhvervstyrelsen. Indberetning skal ske senest kl. 14.00, den dag fiskeriauktion har fundet sted.

Stk. 2. Indberetning kan indsendes indtil den 31. december 2018.

Stk. 3. Indberetningen skal indeholde oplysninger om den mængde fisk, der ikke kan sælges til udløsningsprisen, art, artens størrelse og kvalitet, fiskerfartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer) og landingstilstand (præsentation). Indberetningen skal ske snarest muligt efter det tidspunkt, det konstateres, at partiet ikke kan afsættes til udløserprisen

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer efter § 1, stk. 1, nr. 1, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to arbejdsdage efter indlagringen har fundet sted.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til NaturErhvervstyrelsen på det særlige ansøgningsskema, der er tilgængelig på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder partiets sporbarhedsnummer, dato for indlagring og indlagringssted.

§ 8. Ansøgning om tilsagn om tilskud til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 2, skal være modtaget i perioden fra den 1. november for det følgende kalenderår til den 2. januar det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2. Er ansøgningsfristen i medfør af stk. 1 en lørdag, søndag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag, der følger herefter.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En produktions- og afsætningsplan, der skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen og som vedrører én eller flere af aktiviteterne i § 1, stk. 2. Foreligger der allerede en godkendt plan eller ansøgning om godkendelse for det år, der ansøges om tilskud for, indsendes kopi af denne.

3) En underskrevet bekræftelse på, at ansøgningen er antagelig i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014.

4) En tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014.

5) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 8.

Stk. 6. Produktions- og afsætningsplanen i stk. 4, nr. 2, skal ifølge forordning nr. 1418/2013 af 17. december 2013, jf. Kommissionens henstilling 2014/117/EU af 3. marts 2014, indeholde følgende:

1) Produktionsprogram for fangede eller opdrættede arter.

2) Afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet hvad angår mængde, kvalitet og præsentationsområde til markedsbehovene og markedskravene.

3) Redegørelse og budget for aktiviteterne i § 1, stk. 2.

4) Særlige forebyggende aktiviteter til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er vanskeligt at afsætte i løbet af året.

5) Sanktioner, der skal anvendes over for medlemmer af producentorganisationen, som ikke overholder de beslutninger, der er truffet til gennemførelse af den pågældende plan.

Stk. 7. Producentorganisationen skal implementere produktions- og afsætningsplanen, så snart den er godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 8. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 5, nr. 5, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Leverandørens begrundelse for at være eneleverandør på markedet skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og fordeling af midlerne

§ 9. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgning efter § 1, stk. 1, nr. 1, hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, stk. 3, ikke er afgivet.

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger efter § 1, stk. 1, nr. 2, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 8, stk. 5, ikke er afgivet,

2) effekten af aktiviteterne ikke i tilstrækkelig omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

3) effekten af aktiviteterne ikke står i rimeligt forhold til produktions- og afsætningsplanens samlede anslåede udgifter,

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter til aktiviteterne ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 5, eller

5) de anslåede udgifter ikke er tilskudsberettigede, jf. § 19.

§ 11. Den årlige bevillingsmæssige ramme er på 9 mio. kr. til produktions- og afsætningsplaner efter § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Hvis der er ansøgt for mere end den bevillingsmæssige ramme, jf. stk. 1, foretager NaturErhvervstyrelsen en fordeling af midlerne på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 3.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen tildeler projekterne point ud fra følgende kriterier, jf. bilag 1:

1) Antal medlemmer op til 100.

2) Antal medlemmer over 100.

3) Værdi i mio. kr. som landes eller opdrættes af medlemmerne.

4) Antal arter/produkter, som landes eller opdrættes af medlemmerne og udgør mere end 10 tons pr. art/produkt.

Kapitel 4

Betingelser for støtteberettigelse

Betingelser for at opnå tilsagn om tilskud

§ 12. Tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer efter § 1, stk. 1, nr. 1, er betinget af følgende:

1) Betingelserne i artikel 67 i forordning nr. 508/2014 er overholdt.

2) Betingelserne i artikel 30 i forordning nr. 1379/2013 er overholdt.

§ 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til produktions- og afsætningsplaner efter § 1, stk. 1, nr. 2, at ansøger har en godkendt produktions- og afsætningsplan, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om anden offentlige medfinansiering af projektet.

Betingelser for at opretholde tilsagn om tilskud

§ 14. Det er ud over betingelsen i § 12 en betingelse for at opretholde tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer, at

1) partier ikke sammenblandes eller indfryses, før vejning og kontrol er gennemført på indlagringsstedet, og det har været muligt for NaturErhvervstyrelsen at foretage indlagringskontrol, jf. § 5, stk. 2,

2) tilsagnshaver orienterer NaturErhvervstyrelsen om, hvornår udlagring vil finde sted, mindst to dage før udlagring påbegyndes,

3) udbetalingsanmodning, med tilhørende regnskabsbilag, holdes tilgængelig i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

4) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til oplagringen, og

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til de oplagrede partier i forbindelse med kontrol.

§ 15. Det er ud over betingelsen i § 13 en betingelse for at opretholde tilsagn om tilskud til produktions- og afsætningsplaner, at

1) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

2) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

3) udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

4) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

5) dokumentation for at udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt holdes tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren,

6) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til aktiviteterne, og

7) tilsagnshaver er ansvarlig for at projektet gennemføres.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver oplysninger om forventede effekter på resultatindikatoren om bevaret og ny beskæftigelse og indsender en rapport om projektets effekter, to år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014.

Generelle betingelser

§ 16. Tilsagn om tilskud er endvidere betinget af følgende:

1) At projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 22.

2) At tilsagnshaver sender den dokumentation, der fremgår af §§ 24 og 25, herunder udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport mv., rettidigt til NaturErhvervstyrelsen.

Kapitel 5

Udløserpriser og tilskudsberettigede udgifter

Udløserpriser

§ 17. Udløserpriserne fastsættes af NaturErhvervstyrelsen, på baggrund af forslag fra producentorganisationerne og i overensstemmelse med kriterierne i artikel 31 i forordning nr. 1379/2013.

Stk. 2. Udløserpriserne offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Tilskudsberettigede udgifter til produktions- og afsætningsplaner

§ 18. De tilskudsberettigede udgifter til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan omfatte følgende:

1) Udgifter forbundet med forberedelse og gennemførelse af aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2.

2) Løn til tilsagnshaver personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3.

3) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

4) Udgifter til konsulenter.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til gennemførelsen af aktiviteterne.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansiereres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifterne skal dokumenteres.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet eller investeringen.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 19. De tilskudsberettigede udgifter til aktiviteter efter § 1, stk. 2, kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 21, stk. 3.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c i forordning nr. 1303/2013.

5) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a i forordning nr. 1303/2013.

6) Advokat- og revisionsomkostninger.

7) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013.

8) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

9) Udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 8, stk. 3.

10) Udgifter til simple genanskaffelser.

11) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

12) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

13) Værdien af eget arbejde.

14) Almindelige driftsomkostninger, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 25, stk. 2.

15) Udgifter, der ikke er specificeret i budgettet.

16) Løn til producentorganisationens medlemmer, der deltager i aktiviteter efter § 1, stk. 2, nr. 1-5.

Kapitel 6

Tilskud

Tilskud til oplagring af fiskevarer

§ 20. NaturErhvervstyrelsen giver 1.000 kr. i tilskud pr. ton den første uge i oplagringsperioden til bulkoplagring.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen giver 2.000 kr. i tilskud pr. ton den første uge i oplagringsperioden til enkeltvis indfrysning og oplagring i kartoner.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen giver 25 kr. i tilskud pr. ton pr. påbegyndt uge (mandag) i oplagringsperioden efter den første uge.

Stk. 4. Størrelsen af tilskuddet må ikke overstige størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til oplagring af partiet.

Stk. 5 Partiet må ikke overstige 15 pct. af den årlige mængde af de berørte produkter, der er sat til salg af producentorganisationen.

Tilskud til produktions- og afsætningsplaner

§ 21. NaturErhvervstyrelsen giver tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der gennemføres af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer. Der gives maksimalt 5,5 mio. kr. i støtte pr. støtteberettigede projekt.

Stk. 2. Tilskuddet pr. år kan ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af den pågældende producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår.

Stk. 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ydes der anden støtte som nævnt i stk. 3, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger tilskudssatsen, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af aktiviteter og overdragelse af tilsagn

§ 22. Ændring af produktions- og afsætningsplanen efter § 1, stk. 1, nr. 2, skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Ændring af projektet efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med producentorganisationens produktions- og afsætningsplan. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes med e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen igangsættes.

Stk. 3. Anmodning om ændring af projektet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 24. Anmodning om udbetaling af tilskud efter § 1, stk. 1, nr. 1, kan indgives til NaturErhvervstyrelsen, når et oplagret parti er udlagret med henblik på menneskelig konsum. Anmodning om udbetaling skal indsendes med e-mail på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Udbetalingsanmodning.

2) Dokumentation, i form af faktura eller lignende, for at det omhandlede parti er udlagret med henblik på menneskelig konsum.

3) Dokumentation for oplagring, i form af en udlagringsmeddelelse, hvoraf partier, oplaringsperiode og vægt skal fremgå.

4) Dokumentation for den samlede mængde oplagrede fisk fordelt på art og størrelse pr. udbetalingsanmodning og akkumuleret for det indeværende år.

5) Dokumentation for producentorganisationens samlede salg i det indeværende år.

§ 25. Anmodning om udbetaling på op til 50 pct. af tilskuddet efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan ske i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud. NaturErhvervstyrelsen træffer i givet fald afgørelse om udbetaling i forbindelse med at der gives tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Dokumentation for betaling af udgifterne.

4) Slutrapport.

5) Årsberetning.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling for aktiviteter vedrørende kalenderåret 2015 skal være indsendt senest den 4. april 2017.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor aktiviteterne er gennemført.

Stk. 5. Det er en betingelse for slutudbetaling, at producentorganisationen udarbejder en årsberetning i overensstemmelse med artikel 28, stk. 5 i forordning nr. 1379/2013, der dokumenterer, at alle de støtteberettigede aktiviteter er gennemført og bidrager til målene i artikel 7 i forordning nr. 1379/2013. Den resterende del af tilskuddet kan først udbetales, når NaturErhvervstyrelsen har godkendt årsberetningen.

Stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 7. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 27. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

4) betingelser efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud

§ 28. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 15, stk. 1, nr. 5.

2) Betingelser fastsat efter § 13, stk. 2.

3) EU's udbudsregler eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

4) Artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-3, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 4, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 99, stk. 2.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål.

Stk. 5. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer NaturErhvervstyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse af den del.

§ 29. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, jf. § 16, stk. 1, nr. 1:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 30. NaturErhvervstyrelsen nedsætter slutudbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 25, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 31. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 29 og 30, sanktioneres alene for den tidsfrist, der er overskredet først.

Kapitel 10

Force majeure

§ 32. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud.

Stk. 2. Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder kan navnligt anerkendes i følgende tilfælde:

1) Uforudset ekspropriation.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre omstændigheder end de i stk. 2 nævnte som force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 5. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1407 af 3. december 2015 om tilskud til oplagring af fiskevarer.

2) Bekendtgørelse nr. 1110 af 17. september 2015 om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 2 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke færdigbehandlet den 30. juni 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 30. maj 2016

Jette Petersen

/ Katrine Kaldahl


Bilag 1

Pointskema for produktions- og afsætningsplaner

Pointskema
Point
Antal medlemmer op til 100 * 3
 
Antal medlemmer over 100 * 1
 
Værdi i mio. kr. som landes eller opdrættes af medlemmerne * 0,5
 
Antal arter/produkter, som landes eller opdrættes af medlemmerne og udgør mere end 10 tons pr. art/produkt * 2
 
Points opgøres som gennemsnit for de forudgående 3 år
 
   

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.