Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og § 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre kan fravige kravene i § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser, således at der i opsigelsesperioden som forsøg kan tilbydes beskæftigede jobsøgningskurser i op til 2 uger og ydes tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse i op til 8 uger, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2. Forsøgsperioden løber fra den 8. april 2009 til og med den 31. december 2016.

Rimelighedskravet – Førtidspensionister ansat med løntilskud

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg, hvorefter det regionale arbejdsmarkedsråd ved ansættelse i offentlige og private virksomheder af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6, efter ansøgning fra kommunen kan fravige kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Det er en betingelse for fravigelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

1) § 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

2) § 84, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0–50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

3) § 84, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter begrænsningen i bekendtgørelsens § 84, stk. 1, kan fraviges ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse, at virksomheden i den forbindelse skal redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet, samt at der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015 og fra 1. april 2016 til 31. december 2018.

Studiestartskoordinatorer til unge enlige forsørgere, der modtager uddannelseshjælp

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle kommuner skal gennemføre forsøg, hvor unge enlige forsørgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, får ret til mentorstøtte i form af en studiestartkoordinator for at få en stabil tilknytning til uddannelsen.

Stk. 2. Retten til en studiestartskoordinator indtræder fra det tidspunkt, hvor den unge er optaget på uddannelsen på baggrund af et uddannelsespålæg, og hele det første år af uddannelsen. Kommunen skal som led i forsøget bevilge minimum 10 timers støtte i løbet af det første år af uddannelsen. Hvis kommunen vurderer, at den unge har brug for en studiestartkoordinator ud over det første år for at sikre en stabil tilknytning til studiet, kan kommunen forlænge perioden med støtte fra en studiestartskoordinator.

Stk. 3. Det er en betingelse, at der indgås skriftlig aftale mellem kommunen og den person, der får støtten, og aftalen skal opfylde betingelserne i § 31 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 31 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 15. januar 2014 til den 31. december 2016.

Danskundervisning og hyppige samtaler

§ 4. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der har haft lovligt ophold i Danmark i mindre end de seneste 5 år, som har en kort tilknytning til det danske arbejdsmarked, og har dårlige danskkundskaber, skal have et intensiveret samtaleforløb og deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Jobcentret undersøger i forbindelse med første samtale, jf. §§ 19, 20, og 20 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om en person er omfattet af stk. 1. Jobcentret undersøger beskæftigelsesgraden, jf. stk. 3 og henviser personen til dansksproglig visitation. Visitationen følger proceduren for visitation til danskuddannelse efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Ved kort tilknytning til det danske arbejdsmarked forstås ordinært arbejde i Danmark i mindre end 12 måneder inden for de seneste 3 år.

Stk. 4. Dårlige danskkundskaber er defineret efter principperne for opbygning af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlænding m.fl. Hvis resultatet af den dansksproglige visitation viser, at en persons danskkundskaber er på niveau A1/A2 efter nævnte bekendtgørelse, er der tale om dårlige danskkundskaber (Se illustration i bilag 3 i bekendtgørelsen), og jobcentret skal give personen tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. stk. 6.

Stk. 5. For personer omfattet af stk. 1, udvides antallet af samtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats således, at der efter den første samtale holdes samtaler senest hver gang personen i en måned har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12. For personer omfattet af § 2, nr. 1, i samme lov gælder dog, at udvidelsen af samtaler først gælder efter personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder.

Stk. 6. Personer omfattet af stk. 1 har hurtigst muligt ret og pligt til at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Denne ret og pligt er ud over ret og pligt til tilbud efter kapitel 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal tilrettelægges under hensyn til de tilbud, som personen i øvrigt har ret og pligt til at deltage i.

Stk. 7. Jobcentret kan efter en konkret vurdering fritage personer omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, hvis jobcentret på baggrund af en socialfaglig vurdering skønner, at vedkommende ikke er i stand til at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Derudover kan jobcentret fritage personer omfattet af stk. 1, som tidligere har gennemført danskundervisning på et niveau svarende til A1/A2 niveau eller højere.

§ 5. Forsøg efter § 4 indebærer en fravigelse af §§ 16 a, stk. 2, 17, 18 og 85, 87, 88, 92 og 96 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Jobcentret skal ved førstkommende samtale vurdere, om personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ved forsøgets ikrafttræden har haft første samtale med jobcentret, er omfattet af målgruppen for forsøget.

Stk. 3. Frikommuner, der gennemfører forsøg med det individuelle kontaktforløb efter bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, er ikke omfattet af § 4 om forsøg med danskundervisning og hyppige samtaler.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra 1. oktober 2014 til og med 1. oktober 2016.

Stk. 5. Personer, som ved forsøgsperiodens udløb er påbegyndt et forløb efter § 4, stk. 6, fortsætter hermed efter udløb af forsøgsperioden.

Empowerment

§ 6. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at jobcentrene i følgende kommuner deltager i forsøg med empowerment og det gode ressourceforløb:

1) Ballerup.

2) Bornholm.

3) Brønderslev.

4) Esbjerg.

5) Fredensborg.

6) Frederikshavn.

7) Faaborg-Midtfyn.

8) Gentofte.

9) Greve.

10) Haderslev.

11) Hedensted.

12) Horsens.

13) Jammerbugt.

14) Kalundborg.

15) Kolding.

16) København.

17) Lolland.

18) Lyngby-Taarbæk.

19) Middelfart.

20) Norddjurs.

21) Næstved.

22) Odder.

23) Randers.

24) Silkeborg.

25) Skive.

26) Slagelse.

27) Stevns.

28) Svendborg.

29) Sønderborg.

30) Vallensbæk.

31) Vordingborg.

32) Aalborg.

Stk. 2. Jobcenteret kan udvælge personer, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, til forsøget. Personen kan herefter vælge at deltage.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer følgende:

1) At jobcenteret forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b – 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan undlade at udarbejde Min Plan, jf. lovens § 29, til en kontanthjælpsmodtager, som deltager i forsøget, og som har fået udarbejdet en indsatsplan som led i forsøget.

2) At kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i forsøget, er fritaget for ret og pligt til tilbud efter kapitel 17 og 17 a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

3) At personer, som deltager i forsøg(et), uanset bestemmelsen i § 13, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik kan bevare retten til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, selvom personen ikke tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller ikke deltager i en læse-, skrive- og regnetest.

4) At kommunen uanset bestemmelserne i § 36, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan foretage et fradrag i hjælpen til personer, som deltager i forsøget, og som uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5) At hjælpen uanset bestemmelserne i § 41, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan ophøre som følge af, at en person, som deltager i forsøget:

a) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

b) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6) At kommunen uanset bestemmelserne i § 69 b, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen til personer, som deltager i forsøget, og som uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7) At ressourceforløbsydelsen uanset bestemmelserne i § 69 e i lov om aktiv socialpolitik ikke kan ophøre som følge af, at en person, som deltager i forsøget, gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

1) § 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Kapitel 17 samt 17 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) § 13, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

4) § 36, stk. 1, § 41, stk. 1, § 69 b, stk. 1, og § 69 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

§ 7. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i et forsøg med mulighed for arbejdsmarkedserfaring til udsatte modtagere af integrationsydelse eller kontanthjælp, som er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Allerød.

2) Ballerup.

3) Halsnæs.

4) Hedensted.

5) Horsens.

6) Kalundborg.

7) Odsherred.

8) Stevns.

9) Sønderborg.

10) Vejle.

11) Aabenraa.

12) Tønder.

13) Køge.

14) Aarhus.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at de aktivitetsparate integrationsydelses- eller kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af stk. 1, kan formidles et ordinært job af kortere varighed - evt. som dag til dag-formidling - med lempeligere fradrag for lønindtægten i integrationsydelsen eller kontanthjælpen, jf. stk. 3. Kommunerne skal etablere samarbejde med relevante virksomheder og løbende have forbindelse med de aktivitetsparate integrationsydelses- eller kontanthjælpsmodtagere, for hvem muligheden for alene at påtage sig et ordinært arbejde af kortere varighed vil være relevant. Målet er, at personen får en tro på at kunne komme tættere på arbejdsmarkedet på sigt ved at yde en indsats i et dag-til-dag job eller et job af kortere varighed.

Stk. 3. Lønindtægter efter stk. 2 fradrages efter principperne i § 31, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i integrationsydelsen eller i kontanthjælpen med et forhøjet timefradrag pr. udført arbejdstime. Det forhøjede timefradrag udgør 85 kr. pr. udført arbejdstime for den udsatte integrationsydelses- eller kontanthjælpsmodtager, der deltager i forsøget. Der foretages endvidere ikke fradrag for godtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig arbejdsbeklædning.

Stk. 4. Det forhøjede timefradrag pr. udført arbejdstime, jf. stk. 3, bevares ved beregning af hjælp til et ægtepar efter § 30, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 31 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6. Forsøgsperioden løber fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2016.

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

§ 8. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at jobcentrene i følgende kommuner deltager i forsøg om pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer:

1) Haderslev.

2) Vallensbæk.

3) Skanderborg.

4) Kalundborg.

5) Rødovre.

6) Fredericia.

7) Nordfyn.

8) Jammerbugt.

9) Lolland.

10) Lyngby-Taarbæk.

Stk. 2. Målgrupper for forsøget er personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er

1) under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har mindst 6 måneders ledighed,

2) mellem 30 og 50, og som har mindst 6 måneders ledighed, eller

3) fyldt 50 år.

Stk. 3. Personer omfattet stk. 2, og som deltager i forsøget kan få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 8 uger.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 15. januar 2016 til den 31. december 2016.

Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

§ 9. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget "JobFirst", som giver mulighed for arbejdsmarkedserfaring til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet:

1) Jammerbugt.

2) Viborg.

3) Aarhus.

4) Haderslev.

5) Hedensted.

6) Lolland.

7) Ishøj.

8) Vallensbæk.

9) København.

10) Syddjurs.

11) Sorø.

12) Ringsted.

13) Odense.

14) Hillerød.

15) Skanderborg.

16) Aalborg.

Stk. 2. Målgrupper for forsøget er personer, som er fyldt 30 år, og som er omfattet af

1) § 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

2) § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i en sammenhængende periode på mindst et år har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller sygedagpenge i en ledighedsperiode.

Stk. 3. Kommunerne giver en deltagergruppe, som er omfattet af stk. 2, et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, mens en tilsvarende gruppe af personer i en kontrolgruppe får den sædvanlige indsats efter beskæftigelseslovgivningen. Deltagerne i forsøget udvælges af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via tilfældig udvælgelse af cpr. -numre.

Stk. 4. For deltagergruppen i stk. 3, som får et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, indebærer forsøget følgende:

1) Ved opgørelsen af forholdstalskravet efter § 65, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan antallet af personer, der må være i virksomhedspraktik, opgøres som fuldtidspersoner, således at flere ledige kan deles om en fuldtids praktikplads på 37 timer pr. uge. Ved opgørelsen rundes antallet af timer op til nærmeste hele antal timer.

2) Tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud som led i Jobfirst kan tilbydes i den virksomhed, hvor personen er ansat eller senest har været ansat.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer for deltagergruppen i stk. 3, som får et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, en fravigelse § 61, stk. 3, § 65, stk. 1 og § 70, stk. 2 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017.

Forsøg med Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med lettere psykiske lidelser (IBBIS) (Jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune)

§ 10. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune sammen med Region Hovedstaden indgår i forsøg med Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats (IBBIS). Forsøget indebærer, at en deltagergruppe bestående af sygedagpengemodtagere får en særlig integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats. Forsøget påbegyndes med et pilotprojekt på 3 måneder med deltagelse af Københavns Kommune efterfulgt af en 2 år og tre måneders forsøgsperiode, hvor projektet yderligere udvides med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Stk. 2. Målgruppen for forsøget er sygedagpengemodtagere, der er sygmeldte på grund af lettere psykiske lidelser. I forbindelse med første opfølgningssamtale henviser jobcentret sygemeldte med lettere psykiske lidelser til screening hos en care-manager, der er ansat i den regionale psykiatri og er en del af IBBIS-teamet, som ud over care-manageren består af psykiater, psykolog og speciallæge i almen medicin. Care-manageren foretager visitationen til forsøget. Sygemeldte, der ikke visiteres til forsøget, bliver henvist til almindelig indsats i jobcenteret. Sygemeldte, der deltager i forsøget, forbliver i forsøget, uanset om de under forsøget overgår til en anden ordning, herunder jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygemeldte, der under forsøget kommer i arbejde med efterværn, forbliver i forsøget, men modtager ikke den beskæftigelsesrettede del af indsatsen.

Stk. 3. Sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser, der er sygemeldte på grund af angst og depression, placeres tilfældigt i henholdsvis en kontrolgruppe og to indsatsgrupper. Sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser, der er sygemeldte på grund af stress, udbrændthed eller tilpasningsreaktion, placeres ligeledes tilfældigt i henholdsvis en kontrol- og to indsatsgrupper.

Stk. 4. Forsøget indebærer, at en indsatsgruppe fra hver af de to målgrupper, jf. stk. 3, får integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats kombineret med opfølgningssamtaler, jf. stk. 5. Den anden indsatsgruppe fra de to målgrupper, jf. stk. 3, får alene behandlingsindsats kombineret med jobcentrets almindelige opfølgning og indsats. Kontrolgruppen fra de to målgrupper, jf. stk. 3, får alene jobcentrets almindelige opfølgning og indsats.

Stk. 5. Care-manageren og en beskæftigelseskonsulent, der er ansat i jobcenteret, men er fysisk placeret med resten af IBBIS-teamet skal i samarbejde tilrettelægge den integrerede behandlings- og beskæftigelsesindsats for den enkelte sygemeldte, herunder evt. justering af indsatsen. Care-manageren varetager behandlingsindsatsen. Beskæftigelseskonsulenten varetager beskæftigelsesindsatsen, herunder problemløsende samtaler, iværksættelse af virksomhedspraktik m.v. Beskæftigelseskonsulenten afholder herudover opfølgningssamtaler.

Stk. 6. Det er frivilligt for sygemeldte at deltage i forsøget, og sygemeldte kan på et hvilket som helst tidpunkt vælge at udtræde af forsøget og overgå til jobcentrets almindelige opfølgning og indsats.

Stk. 7. De almindelige regler i sygedagpengeloven finder i øvrigt anvendelse, herunder reglerne om medvirken i jobcentrets opfølgning og indsats samt reglerne om sanktion ved manglende medvirken uden rimelig grund.

Stk. 8. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2016 til den 30. juni 2018.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 2016.

Stk. 2. For ugifte modtagere af integrationsydelse og kontanthjælp, som er omfattet af forsøget i § 7, jf. § 7, stk. 2, finder de hidtil gældende regler i § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 408 af 10. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet, for beregning af hjælpen fortsat anvendelse i det omfang, denne beregning stiller dem bedre end beregningen i § 7, stk. 3, i denne bekendtgørelse, hvis de er påbegyndt ordinært arbejde som led i forsøget før den 1. april 2016. Hvis personer efter pkt. 1 efterfølgende påbegynder et nyt arbejde, bliver de omfattet af § 7, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 408 af 10. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. maj 2016

Morten Binder

/ Jakob Heltoft