Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier, forpligtelser og betingelser
Kapitel 5 Tinglysning
Kapitel 6 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 7 Beregning af tilskud
Kapitel 8 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Pointsystem til brug for prioritering
Bilag 2 Vægtningskategori for alvor
Bilag 3 Beregning af point for overtrædelse af en forpligtelse
Bilag 4 Vurdering af overtrædelsen af forpligtelse i forhold til formålet med tilskudsordningen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer vedrørende etablering af naturlige vandstandsforhold, hvor formålet er at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi, inden for følgende indsatsområder:

1) Forundersøgelser inden etablering af naturlige vandstandsforhold.

2) Etablering af naturlige vandstandsforhold.

Stk. 2. En ansøgning omfattet af stk. 1, nr. 2, kan ligeledes indeholde en reservation af en økonomisk ramme til tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

2) Ejendomsmæssige forundersøgelser: Undersøgelser, der fastlægger lodsejertilslutning til projektet og behovet for at reservere tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold.

3) Etablering af naturlige vandstandsforhold: Vandstanden ændres, så vandstandsniveau bliver naturlig for naturtypen.

4) Forundersøgelser: Undersøgelser, der gennemføres forud for etablering af naturlige vandstandsforhold, og som fastlægger, om etablering af naturlige vandstandsforhold kan gennemføres. Forundersøgelser kan omfatte ejendomsmæssige og tekniske forhold.

5) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

6) Projektareal: Geografisk sammenhængende areal, hvor alle områder i projektet indgår.

7) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

8) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af NaturErhverstyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvor indsatsområdet etablering af naturlige vandstandsforhold kan anvendes. Den gældende udpegningen fremgår af IMK i ansøgningsperioden.

9) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

10) Tekniske forundersøgelser: Undersøgelser, der beskriver tekniske og biologiske forhold af betydning for etablering af naturlige vandstandsforhold og beskriver, hvorledes etablering af naturlige vandstandsforhold kan bidrage til at fremme formålet med denne ordning.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i perioden 5. august til 20. september 2016.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) En indtegning af projektareal i IMK, der præcist afgrænses.

3) To direkte sammenlignelige tilbud.

Stk. 4. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal ansøgningen, ud over det i stk. 3 nævnte, endvidere indeholde kommunens erklæring om, at projektet om etablering af naturlige vandstandsforhold, som forundersøgelsen vedrører, er i overensstemmelse med den statslige og kommunale Natura 2000 planlægning, medmindre projektet udelukkende omfatter arealer, hvor den offentlige ejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner.

Stk. 5. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, skal ansøgningen, ud over det i stk. 3 nævnte, indeholde følgende:

1) De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor ansøger søger om tilsagn om tilskud.

2) Kommunens erklæring om, at projektet om etablering af naturlige vandstandsforhold er i overensstemmelse med den statslige og kommunale Natura 2000 planlægning, medmindre projektet udelukkende omfatter arealer, hvor den offentlige ejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner.

3) En redegørelse fra en faglig ekspert om de vandstandsforhold, der etableres som følge af projektet, herunder et kort over de arealer, som påvirkes af de nævnte vandstandsforhold.

Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 3, nr. 3, hvis der alene findes én leverandør. Begrundelsen for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Der kan kun søges om tilskud til et indsatsområde pr. ansøgning.

Stk. 8. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3-5, ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) det ansøgte projekt eller investeringen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

4) det ansøgte projekt eller investeringen ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter,

5) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 7,

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 14 eller 15, eller

7) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

§ 8. Inden for den bevillingsmæssige ramme foretager NaturErhvervstyrelsen en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Projekterne tildeles point på baggrund af pointsystemet i bilag 1.

Stk. 3. Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter, gives der afslag til de projekter der opnår færrest point.

Stk. 4. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger prioriteres større projektarealer over mindre projektarealer.

Kapitel 4

Kriterier, forpligtelser og betingelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet.

3) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

4) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

5) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektarealet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

6) At mindst 50 pct. af projektarealet ved ansøgningsperiodens begyndelse er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

7) At projektarealet ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, der vedrører ændrede vandstandsforhold, og for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At projektarealet på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatter arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

2) At tilsagnshaver sikrer, at der på alle ejendomme med arealer inden for projektarealet inden anmodning om slutudbetaling tinglyses servitut om naturlige vandstandsforhold, jf. § 13, hvor NaturErhvervstyrelsen skal være anført som påtaleberettiget.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar og antal investeringer.

Andre forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er endvidere forpligtet til følgende:

1) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest henholdsvis 2 år fra datoen for indsendelse af ansøgningen vedrørende projekter om forundersøgelser og 3 år fra datoen for indsendelse af ansøgningen vedrørende projekter om anlæg, jf. dog § 17.

2) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder at skilte, som nærmere fastsat i tilsagnet.

3) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

4) At projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektareal, i 3 år fra datoen for slutudbetaling.

5) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

6) At holde dokumentation for, at udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

7) At tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i op til to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1305/2013 af 17. december 2013.

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er endvidere betinget af at tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning med tilhørende bilag, jf. § 19, stk. 1, rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 19, stk. 4.

Kapitel 5

Tinglysning

§ 13. Servitutten, jf. § 9, stk. 2, nr. 2, skal indeholde de bestemmelser, som fremgår af stk. 2-4.

Stk. 2. For projekter vedrørende etablering af naturlige vandstandsforhold er tilsagnshaver endvidere forpligtet til at sikre, at de i stk. 3 anførte bestemmelser og eventuelle bestemmelser i medfør af stk. 5, bliver tinglyst som servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektarealet. I servitutterne skal NaturErhvervstyrelsen være anført som påtaleberettiget.

Stk. 3. Efter projektets gennemførelse skal områder inden for projektarealet permanent henligge som område med naturlige vandstandsforhold og fastholdes som græs- eller naturarealer. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. For områder inden for projektarealet gælder endvidere følgende:

1) Arealerne må ikke anvendes til etablering af energi-, lav- eller stævningsskov.

2) Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt eller rørskær.

3) Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

4) Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

5) Arealerne må ikke omlægges.

6) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.

7) Der skal være den adgang til projektarealet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

8) Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1786 af 16. december 2015 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning, for så vidt angår stk. 3, nr. 3 og nr. 6, i særlige tilfælde dispensere fra de anførte forbud.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet, herunder at servitutter for projektarealet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser ud over de bestemmelser, der er anført i stk. 3, herunder bestemmelser om afvandingsforholdene, vedligeholdelse af anlæg og plantedækket.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede udgifter

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 5,

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, og

3) udgifter til konsulenter, dog højest á en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

Stk. 2. Til forundersøgelser kan de tilskudsberettigede udgifter foruden de i stk. 1 nævnte omfatte udgifter til information og møder.

Stk. 3. Til etablering af naturlige vandstandsforhold kan de tilskudsberettigede udgifter foruden de i stk. 1 nævnte omfatte udgifter til

1) materialer og anlægsarbejder, herunder entreprenørydelser, og

2) gebyr til tinglysning af servitutter, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 4. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 5. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1-3 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat NaturErhvervstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

§ 15. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilskud er indsendt til NaturErhvervstyrelsen.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Værdien af eget arbejde.

16) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

17) Udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 8

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via Tast selv-service. Anmodning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 18. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indsendes via Tast selv-service.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 19. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service på det ansøgningsskema, der findes i Tast selv-service, og vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet og integreret slutrapport, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

6) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

Stk. 2. For projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold er udbetaling af tilskud endvidere betinget af, at der er tinglyst servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektarealet, jf. § 9, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 6. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 20. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 21. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 22, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 22. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. § 10, ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, og hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel 35 i forordning nr. 640/2014.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. § 8, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer NaturErhvervstyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse for den del.

Stk. 4. For at fastlægge alvoren og varigheden af en overtrædelse, foretager NaturErhvervstyrelsen en faglig vurdering, der placerer overtrædelsen i en af 7 vægtningskategorier. Vægtningskategorierne fremgår af bilag 2 og anvendes til udregningen af point, jf. stk. 5.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen beregner det antal point, som hver overtrædelse medfører, jf. bilag 3.

Stk. 6. Ud fra det samlede antal point for overtrædelser af forpligtelser, jf. stk. 5, nedsætter NaturErhvervstyrelsen tilskuddet i forhold til formålet med tilskudsordningen med en procentsats, der fremgår af bilag 4. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 7. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse, forhøjes sanktionspointene for den samme overtrædelse. En vurdering af gentagelser afhænger af, hvorvidt NaturErhvervstyrelsen har konstateret lignende overtrædelse i løbet af de sidste 4 år eller i løbet af hele programmeringsperioden 2014-2020 i forbindelse med den samme støttemodtager og den samme foranstaltning eller type af operation eller, for så vidt angår programmeringsperioden 2007-2013, en lignende foranstaltning.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af andre forpligtelser og generelle betingelser

§ 23. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, nr. 1:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen nedsætter slutudbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 19, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 25. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 23 og 24, nedsættes alene efter § 23.

§ 26. Ved manglende skiltning, jf. § 11, nr. 2, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra alvor, omfang, varighed og gentagelse ved overtrædelsen.

§ 27. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 28. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af § 11, nr. 3. Beløbet, der kræves tilbagebetalt udgør 1 pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det udbetalte tilskud.

§ 29. NaturErhvervstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis der konstateres manglende overholdelse af § 11, nr. 5 eller 6. Beløbet, der kræves tilbagebetalt udgør 1 pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det udbetalte tilskud.

§ 30. NaturErhvervstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes. jf. § 11, nr. 4. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 3 år, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

§ 31. Ved manglende overholdelse af bestemmelsen i § 11, nr. 7, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra alvor, omfang, varighed og gentagelse ved overtrædelsen.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 24. maj 2016

Jette Petersen

/ Lene Sørensen


Bilag 1

Pointsystem til brug for prioritering

 
Point
Indsatsområde
 
Anlægsprojekter
50
Forundersøgelser
25
   
Naturtype. Én af følgende naturtyper:
 
Rigkær
28
Kildevæld
23
Alle øvrige
0
   
Andel i særlig Natura 2000 udpegning til hydrologi
 
Projektarealet er >75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
12
Projektarealet er mellem 50 pct. og 75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
6


Bilag 2

Vægtningskategori for alvor

Vægtningskategori
Faktor
Kategori 5
Bortfald
Kategori 4
100
Kategori 3
50
Kategori 2
25
Kategori 1
10
Kategori 0
2
Kategori bagatel
0


Bilag 3

Beregning af point for overtrædelse af en forpligtelse

Beregning


Bilag 4

Vurdering af overtrædelsen af forpligtelse i forhold til formålet med tilskudsordningen

Vurdering af overtrædelsen af forpligtelse i forhold til formålet med tilskudsordningen
Point, inden for den enkelte kategori, der fører til den samlede sanktionsprocent på kategorien
Nedsættelseskategori på baggrund af samlet vurdering af alvor og varighed
Uvæsentligt
<1
0 pct.
Meget lidt væsentligt
≥1<25
10 pct.
Mindre væsentligt
≥25<50
25 pct.
Væsentligt
≥50<80
50 pct.
Meget væsentligt
≥80
100 pct.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.