Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1308
 
32015R1368
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn om tilskud
Kapitel 4 Betingelser for støtteberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Underretningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Myndigheder og kontrol
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter1)

I medfør af § 1, stk. 1-5, § 1 a, stk. 1-4, § 4, stk. 1, og § 5 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører foranstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter. Foranstaltningerne skal medvirke til at understøtte gennemførelsen af den Danske Biavlsstrategi 2016-2019. Den omfatter projekter, der er godkendt under EU's program om biavlsprodukter, og hvortil der kan ydes støtte.

Stk. 2. Der kan kun ydes støtte til projekter, som falder inden for følgende foranstaltninger i uprioriteret rækkefølge, jf. artikel 55, stk. 4, i forordning 1308/2013:

1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer.

2) Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge.

3) Rationalisering af flytninger af bistader.

4) Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer bialvsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter.

5) Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU.

6) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

7) Markedsovervågning.

8) Forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Biavlsprodukter: Produkter, som er defineret i bilag II, del IX, stk. 2, i forordning 1308/2013.

2) Direkte sammenligelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

3) Omkostningseffektivitet: Den samlede vægtede pointtildeling for en given ansøgning efter gennemgang af samtlige ansøgninger og pointtildeling ud fra prioriteringskriterier i forhold til de tilskudsberettigede ansøgninger for den pågældende ansøgning.

4) Projektår: Et projektår svarer til biavlsår, som er defineret i artikel 2 i forordning 2015/1368, og som løber fra 1. august til 31. juli.

5) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Kapitel 3

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 3. Ansøgningen skal indgives til NaturErhvervstyrelsen, på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 15. juni 2016, via e-mail.

Stk. 3. Der skal indgives en ansøgning pr. foranstaltning, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et ansøgningsskema.

2) En projektbeskrivelse, der er opdelt i aktiviteter for de enkelte biavlsår, og som indeholder en beskrivelse af materiale, metode og udstyr.

3) CV på projektleder og relevante nøglepersoner for projektet.

4) En kommunikationsplan, der redegør for, hvordan projektet udbredes.

5) Et budget, der er opdelt i aktiviteter for de enkelte biavlsår.

6) Erklæring om, at projektet ikke modtager anden EU-støtte.

7) Samarbejdsaftaler, såfremt projektet laves i samarbejde med andre.

8) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 4, nr. 8, hvis der alene findes én leverandør. Begrundelsen for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 6. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko den 1. august i projektåret.

Afgørelse og prioritering

§ 4. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 3, stk. 4 , ikke er afgivet,

2) projektet ikke har relevans i forhold til ordningens formål, jf. § 1,

3) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 2, nr. 5,

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 9, eller

6) projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at

a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist,

b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne,

c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, eller

d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter.

§ 5. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger på baggrund af et pointsystem, som fastlægges af NaturErhvervstyrelsen og som offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på følgende, i uprioriteret rækkefølge:

1) Styrkelse af bibestanden.

2) Nyhedsværdi.

3) Udbredelse af projektet.

4) Omkostningseffektivitet.

Stk. 3. I tilfælde af pointlighed, vil projektets omkostningseffektivitet, jf. stk. 2, nr. 4, være den afgørende faktor.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte et internt rådgivende udvalg, der bidrager med vurdering af de indkomne ansøgninger til brug for prioriteringen.

Kapitel 4

Betingelser for støtteberettigelse

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 6. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) At projektet er inden for biavlsåret, jf. § 2, nr. 4.

2) At ansøger i ansøgningen om tilsagn om tilskud oplyser, om projektet eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Betingelser for at opretholde tilsagn om tilskud

§ 7. Det er ud over betingelsen i § 6 en betingelse for at opretholde tilsagn om tilskud, at

1) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

2) alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for NaturErhvervstyrelsen i mindst fem år og seks måneder fra tidspunktet for den afsluttende udbetaling,

3) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

4) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet,

5) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 11, og

6) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, faglige statusrapporter og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 13, stk. 4.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet om tilskud nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige finansiering af projektet og tilsagnshavers forpligtelse til at sikre offentlig formidling af projekterne. NaturErhvervstyrelsen vil offentliggøre en liste over projekter, der får tilsagn om tilskud, og offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager støtte.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 8. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3,

2) konsulentbistand,

3) udgifter til rejser for tilsagnshavers personale i henhold til statens takster,

4) køb af analyser,

5) køb af nye materialer,

6) køb af nyt udstyr, og

7) lokaleleje.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 5. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, dog ikke for udgifter til løn til personale, jf. stk. 1, nr. 1.

§ 9. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr,

4) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013,

5) finansierings- og revisionsomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013,

6) advokat- og pengeinstitutomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet,

9) udgifter, der er afholdt før det enkelte biavlsårs start og efter det enkelte biavlsårs afslutning, jf. § 2, nr. 4.

10) udgifter til simple genanskaffelser,

11) almindelige driftsomkostninger,

12) gaver,

13) udgifter til oplæring af personale,

14) udgifter, der ikke er specificerede i budgettet,

15) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

16) udgifter til investeringer vedrørende detailhandel,

17) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

18) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

19) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport,

20) udgifter til honorarer til arkitekter og ingeniører, eller

21) udgifter til gennemførlighedsundersøgelser og licenser mv.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 10. Tilskud til de tilskudsberettigede udgifter består af 50 pct. EU-tilskud og 50 pct. nationalt tilskud.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål, jf. § 1. Ansøgning om ændring af projektet skal være udformet på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og indgives til styrelsen pr. e-mail. Den ansøgte ændring skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 1. maj i det projektår, som ændringen vedrører.

Stk. 3. Der kan maksimalt indgives to ansøgninger om ændring af et projekt pr. projektår, jf. § 2, nr. 4.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 5.

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning om overdragelse skal indgives til NaturErhvervstyrelsen via e-mail, på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 13. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Ansøgning om udbetaling af tilskud indgives via e-mail på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

Stk. 2. De støtteberettigede foranstaltninger, der er fastsat for hvert år i projektperioden i henhold til det godkendte projekt, skal gennemføres i det pågældende projektår tidligst fra den 1. august og være fuldt ud gennemført inden den 31. juli det efterfølgende år.

Stk. 3. Tilskud udbetales en gang årligt, idet hver udbetalingsanmodning skal være, ud over de i stk. 1 nævnte bilag, ledsaget af en faglig statusrapport, med undtagelse af den afsluttende udbetalingsanmodning, som skal vedlægges en slutrapport, der skal udfærdiges på et skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 15. august efter det pågældende projektårs afslutning.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 15. Tilsagnshaver er forpligtet til uden ugrundet ophold at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det gælder også, hvis tilsagnet ikke anvendes.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

3) tilsagnshaver ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

4) underretningsforpligtelsen ikke er opfyldt jf. § 15, eller

5) betingelserne for støtteberettigelse ikke er opfyldt, jf. kapitel 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet og foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbudsloven, eller hvis betingelserne i § 6, stk. 1, nr. 2, og § 15 ikke er overholdt.

Stk. 3. I de stk. 1, nævnte tilfælde træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter lovens § 20.

Kapitel 11

Myndigheder og kontrol

§ 17. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 25. maj 2016

Jette Petersen

/ Tina Prakash

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU Tidende 2013, nr. L 347, side 671, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1368 af 6. august 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår støtte til biavlssektoren, EU Tidende 2015, nr. L 211, side 9. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.