Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2015 og bekendtgørelse nr. 1300 af 24. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nyt nummer:

»13) Fjordforbindelsen Frederikssund.«

Nr. 13 og 14 bliver herefter nr. 14 og 15.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:

»14) Finansiel Stabilitet.«

Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 15 og 16.

3. § 6, stk. 1, affattes således:

»Hvis anmeldelsen ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive følgende:

1) Selskabets navn og eventuelle binavne.

2) Selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) Selskabets stiftelsesdato og formål.

4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

8) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud.

Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Stk. 3. For investeringsforeninger og SIKAV'er skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVR-nummer og adresse.«

5. § 16 affattes således:

»§ 16. Med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. skal følge:

1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3.

3) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud.

Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes følgende:

1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse.

3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet.

4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen vedlægge en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.

Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. § 15, stk. 1, nr. 6 og 7, skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland.

Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.«

6. I § 17, stk. 1, udgår »eller anmeldelse«.

7. I § 17, stk. 2, udgår »eller anmeldelsen«.

8. § 18 affattes således:

»§ 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne være foretaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2. Registrering af ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 4.

Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 190, stk. 2.

Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres, jf. selskabslovens § 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.

Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 7. Med registreringen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 8. Ændres ledelse eller revisor, eller ændres de fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder § 15, stk. 1, nr. 6-8, og § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 10. Stk. 1-5 og 7-9 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.«

9. I § 19 udgår »indsendelse af anmeldelse«.

10. I § 20 udgår »eller anmeldelse«.

11. I § 24, stk. 1, udgår »eller anmeldes«.

12. I § 24, stk. 2, udgår »eller anmeldelsen«.

13. I § 28, stk. 1, udgår »eller anmeldes«.

14. I § 28, stk. 2, udgår »eller anmeldelsen«.

15. I § 34, stk. 1, udgår »eller anmeldelse«.

16. I § 34, stk. 3, udgår »eller anmeldelsen«.

17. I § 35, stk. 1, udgår »eller anmeldelse«.

18. I § 35, stk. 2, udgår »eller anmeldelsen«.

19. § 37 affattes således:

»§ 37. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være foretaget senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer kan dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

1) Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til anden virksomhedstype omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

2) Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et kommanditselskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

3) Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et interessentskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

4) Overgang fra at være et kommanditselskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

5) Overgang fra at være et interessentskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

6) Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende forening.

7) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

8) Omdannelse af andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab, jf. selskabslovens § 325.

9) Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende andelsselskab.

10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til registrering.«

20. I § 38 udgår »eller anmeldelse« og »anmeldelsen«.

21. I § 39 udgår »eller anmeldelse« og »eller anmeldelsen«.

22. I § 49, stk. 1, udgår »eller anmeldelse«.

23. § 50, stk. 1, affattes således:

»§ 50. Med registreringen skal følge:

1) Stiftelsesdokument, herunder vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) En erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at det registrerede er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.«

24. I § 51, stk. 1, udgår »eller anmeldelse af ændringerne«.

25. I § 51, stk. 2, udgår »eller anmeldelse«.

26. I § 52, stk. 1, udgår »eller anmeldelse«.

27. I § 52, stk. 2, udgår »eller anmeldelsen«.

28. § 53, stk. 1, affattes således:

»§ 53. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være foretaget senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet følger af lovgivningen. Ændres regnskabet finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer kan dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

1) Overgang fra en erhvervsdrivende fond til en ikke-erhvervsdrivende fond.

2) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en erhvervsdrivende fond.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 26. maj 2016

Victor Kjær

/ Camilla Hesselby