Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 2. maj 2016 med Uganda om arbejdstilladelse til pårørende til diplomater

Ved noteveksling af 19. april og 2. maj 2016 i Kampala er der indgået en aftale med Uganda om arbejdstilladelse til pårørende til diplomater.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUPLIC OF UGANDA
 
REPUBLIKKEN UGANDAS UDENRIGSMINISTERIUM
     
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda presents its compliments to the Royal Danish Embassy in Kampala and has the honour to propose to the esteemed Embassy that dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries be permitted, on reciprocal basis, to engage in gainful employment in the receiving state having regard to the following provisions:
 
Udenrigsministeriet i Republikken Uganda sender sine ærbødigste hilsner til den Kongelige Danske Ambassade i Kampala og har den ære på gensidigt grundlag at foreslå, at pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land, kan få tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under hensyntagen til følgende bestemmelser:
     
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK (HEREINAFTER "THE PARTIES");
 
REPUBLIKKEN UGANDAS REGERING OG KONGERIGET DANMARKS REGERING (I DET FØLGENDE BENÆVNT ”PARTERNE”),
     
DESIROUS of facilitating the employment of dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries;
 
SOM ØNSKER at fremme beskæftigelsen for pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land,
     
AWARE of the limitations on employment of dependents that may aríse or be imposed by the respective national immigration or labour laws of the Parties hereunto;
 
SOM ER BEVIDSTE OM de begrænsninger for pårørendes beskæftigelse, der opstår eller er pålagt i medfør af parternes respektive indvandrings- eller arbejdslovgivning,
     
NOTING the emerging needs of both Parties relating to the employment of dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries;
 
SOM ER OPMÆRKSOMME PÅ begge parters behov med hensyn til beskæftigelse for pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land,
     
CONVINCED of the need for a framework to guide the facilitation of employment of dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries; and
 
SOM ER OVERBEVISTE OM behovet for at skabe rammer, der kan fremme beskæftigelsen for pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land, og
     
ANCHORING this Agreement on the principle of reciprocity and spirit of cooperation between nations espoused by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;
 
IDET DENNE AFTALE FORANKRES på grundlag af princippet om gensidighed og samarbejde mellem lande, der slutter op om Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser,
     
HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
 
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
     
ARTICLE 1
PURPOSE
 
ARTIKEL 1
FORMÅL
     
The purpose of this Agreement is to:
 
Denne aftale tager sigte på at:
     
a) Provide the basis for permission for the employment of dependents of members of diplomatic missions, including a diplomatic mission to an international organization, assigned to official duty and accredited in the respective countries;
 
a) give pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, herunder diplomatiske repræsentationer ved en international organisation, der er udsendt til officiel tjeneste og akkrediteret i det andet land, tilladelse til at tage beskæftigelse i modtagerstaten,
     
b) Allow for the issuance of gratis work permits to the dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries; and
 
b) sørge for udstedelse af gratis arbejdstilladelser til pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det pågældende land og
     
c) Provide a platform for mutual cooperation and reciprocal arrangements between the Parties herein on matters relating to the employment of dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries.
 
c) skabe et forum for gensidigt samarbejde og gensidige ordninger mellem parterne om forhold vedrørende beskæftigelse for pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det pågældende land.
     
ARTICLE 2
SCOPE
 
ARTIKEL 2
ANVENDELSESOMRÅDE
     
a) Dependents of members of diplomatic missions of the Government of the Republic of Uganda in the Kingdom of Denmark and of the Government of the Kingdom of Denmark in the Republic of Uganda are authorized to pursue employment in the receiving state after obtaining the appropriate authorization in accordance with the provisions of this Agreement.
 
a) Pårørende til ansatte ved Republikken Ugandas regerings diplomatiske repræsentationer i Kongeriget Danmark og ved Kongeriget Danmarks regerings diplomatiske repræsentationer i Republikken Uganda har tilladelse til at tage beskæftigelse i modtagerstaten efter at have fået behørig arbejdstilladelse i henhold til bestemmelserne i nærværende aftale.
     
b) For the purpose of this Agreement, "dependents" means: spouses, unmarried dependent children under 21 years of age, unmarried dependent children under 23 years of age who are in full-time attendance as students at a postsecondary educational institution and unmarried dependent children who are physically or mentally disabled.
 
b) I nærværende aftale betragtes følgende som ”pårørende”: ægtefæller, ugifte hjemmeboende børn under 21 år, ugifte hjemmeboende børn under 23 år, såfremt de er fuldtidsstuderende ved en videregående uddannelsesinstitution, og ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.
     
c) For the purpose of this Agreement, a "home-origin member of the service staff' is a member of the service staff who is a national of the sending state.
 
c) I nærværende aftale betragtes følgende som ”medlemmer af tjenestepersonalet”: medlemmer af repræsentationens tjenestepersonale, som er statsborgere i udsenderstaten.
     
ARTICLE 3
PROCEDURE
 
ARTIKEL 3
PROCEDURE
     
a) Employment authorization shall be accorded to a dependent on the basis of his or her accreditation as a dependent of a member of a diplomatic mission.
 
a) Arbejdstilladelse skal tildeles pårørende på baggrund af pågældendes akkreditering som pårørende til en ansat ved en diplomatisk repræsentation.
     
b) To obtain employment authorization for a dependent of a member of a diplomatic mission of the Government of the Republic of Uganda in the Kingdom of Denmark, an official request shall be made by the Embassy of the Republic of Uganda to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark. Upon verification that the person is a dependent of a member of a diplomatic mission of the Government of the Republic of Uganda, the Government of the Kingdom of Denmark shall inform the Ugandan Embassy that the dependent is authorized to be employed.
 
b) For at en arbejdstilladelse kan udstedes til pårørende til ansatte ved Republikken Ugandas regerings diplomatiske repræsentationer i Kongeriget Danmark, skal Republikken Ugandas Ambassade fremsende en officiel anmodning til Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium. Når det er konstateret, at den pågældende person er pårørende til en ansat ved Republikken Ugandas regerings diplomatiske repræsentationer, vil Kongeriget Danmarks regering meddele Ugandas ambassade, at den pårørende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse.
     
c) To obtain employment authorization for a dependent of a member of a diplomatic mission of the Government of the Kingdom of Denmark in Uganda, an official request shall be made by the Royal Danish Embassy in Kampala to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda. Upon verification that the person is a dependent of a member of a diplomatic mission of the Government of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Foreign Affairs shall inform the Royal Danish Embassy that the dependent is authorized to be employed.
 
c) For at en arbejdstilladelse kan udstedes til pårørende til ansatte ved Kongeriget Danmarks regerings diplomatiske repræsentationer i Uganda, skal den Kongelige Danske Ambassade i Kampala fremsende en officiel anmodning til Republikken Ugandas Udenrigsministerium. Når det er konstateret, at den pågældende person er pårørende til en ansat ved Kongeriget Danmarks regerings diplomatiske repræsentationer, vil udenrigsministeriet meddele den Kongelige Danske Ambassade, at den pårørende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse.
     
d) The Parties shall not charge any fee in connection with the issuance of employment authorization and/or work permit.
 
d) Parterne opkræver ikke gebyr i forbindelse med udstedelse af arbejdstilladelse.
     
ARTICLE 4
CIVIL AND ADMINISTRATIVE PRIVILEGES AND IMMUNITIES:
 
ARTIKEL 4
CIVILRETLIGE OG ADMINISTRATIVE IMMUNITETER OG FORRETTIGHEDER
     
The Parties confirm that although dependents enjoy immunity from civil and administrative jurisdiction in the receiving state in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or any other instrument making the provisions of that Convention applicable, such dependents enjoy neither civil nor administrative immunity in an action relating to any professional or commercial activity, including employment authorized pursuant to this Agreement. To the extent consistent with other international agreements, dependents are responsible for payment of income and social security taxes on any remuneration received as a result of employment in the receiving State.
 
Parterne bekræfter, at selv om pårørende nyder immunitet over for den civile og administrative jurisdiktion i modtagerstaten i overensstemmelse med Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser eller enhver anden international aftale, der gør konventionens bestemmelser gældende, gælder hverken den civile eller administrative immunitet i sager, der måtte opstå som følge af erhvervsvirksomhed, herunder også lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale. For så vidt som det er foreneligt med andre internationale aftaler, påhviler det pårørende at betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag til modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med sådan beskæftigelse.
     
ARTICLE 5
AMENDMENT
 
ARTIKEL 5
ÆNDRING
     
This Agreement may be amended by mutual written agreement of the Parties by an exchange of notes between the Parties through diplomatic channels.
 
Nærværende aftale kan revideres efter gensidigt samtykke ved parternes udveksling af breve ad diplomatisk vej.
     
ARTICLE 6
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
 
ARTIKEL 6
IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE
     
a) If the Royal Danish Embassy in Kampala agrees to the terms set out above, this Note in the English language and the affirmative reply from the Royal Danish Embassy expressing its consent will constitute a bilateral agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark, and will come into effect as of the date of reply.
 
a) Såfremt den Kongelige Danske Ambassade i Kampala kan tiltræde ovennævnte forslag, vil denne note affattet på engelsk og det bekræftende svar fra den Kongelige Danske Ambassade, hvorigennem samtykke udtrykkes, udgøre en bilateral aftale mellem Republikken Ugandas Udenrigsministerium og Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium, og træde i kraft på datoen for modtagelsen af den bekræftende svarnote.
     
b) This Agreement shall remain in force until ninety days after the date of written notification from either Party to the other of its intention to terminate the Agreement.
 
b) Denne aftale forbliver i kraft indtil 90 dage efter den dato, hvor den ene af parterne skriftligt meddeler den anden part sin hensigt om at opsige aftalen.
     
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda avails itself of this opportunity to renew to the Royal Danish Embassy in Kampala the assurances of its highest consideration.
 
Ugandas Udenrigsministerium vil gerne benytte denne lejlighed til at forsikre den Kongelige Danske Ambassade i Kampala om sin mest udmærkede højagtelse.
     
Kampala, 19 April 2016
 
Kampala, 19. april 2016
     
     
     
To the Royal Danish Embassy
 
Til den Kongelige Danske Ambassade
KAMPALA
 
KAMPALA
     
ROYAL DANISH EMBASSY
KAMPALA
 
DEN KONGELIGE DANSKE AMBASSADE
KAMPALA
     
N O T E V E R B A L E
 
V E R B A L N O T E
     
The Royal Danish Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda and with reference to the latter’s Note Ref. PRO/159/370/01 dated 19th April 2016, regarding dependents of members of diplomatic missions assigned to official duty in the respective countries, engaging in gainful employment, has the honour to inform that the provisions proposed by the Government of the Republic of Uganda are agreeable to the Government of the Kingdom of Denmark.
 
Den Kongelige Danske Ambassade sender sin ærbødige hilsen til Republikken Ugandas Udenrigsministerium og har med henvisning til note nr. PRO/159/370/01 af 19. april 2016 om lønnet beskæftigelse for pårørende til ansatte ved diplomatiske repræsentationer, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land, den ære at meddele Republikken Ugandas regering, at Kongeriget Danmarks regering kan tiltræde de i dens note indeholdte forslag.
     
The aforementioned note, issued by the Government of the Republic of Uganda, and this affirmative reply therefore constitute an agreement between the Government of the Republic of Uganda and the Government of the Kingdom of Denmark, which enters into force on this 2nd day of May 2016.
 
Ovennævnte note fra Republikken Ugandas regering udgør således sammen med denne svarnote en aftale mellem Republikken Ugandas regering og Kongeriget Danmarks regering og træder i kraft på datoen for denne note, den 2. maj 2016.
     
The Royal Danish Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda the assurances of its highest consideration.
 
Den Kongelige Danske Ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Republikken Ugandas Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.
     
Kampala, 2 May 2016
 
Kampala, 2. maj 2016
     
To the Ministry of Foreign Affairs
 
Til Udenrigsministeriet i
of the Republic of Uganda
 
Republikken Uganda
KAMPALA
 
KAMPALA

Aftalen trådte i kraft på datoen for den danske svarnote af 2. maj 2016.

Udenrigsministeriet, den 2. juni 2016

Kristian Jensen