Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Vadehavet
Bilag 2 Produktionsområde for høst af muslinger i Danmark
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 10 d, stk. 1, § 10 h, § 30, § 32, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 112 b og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Område mv.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for fiskeri, herunder optagning mv., landing samt transport af muslinger herunder østers på dansk fiskeriterritorium, bortset fra Vadehavet, der afgrænses som anført i bilag 1. Alle positioner er angivet i WGS 84 Datum.

§ 2. Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt, som det fremgår af bilag 2.

Tilladelse

§ 3. Personer og virksomheder må kun fiske, medbringe og lande muslinger, hvis NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilladelse til det. Tilladelsen knyttes til et bestemt fartøj.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for udnyttelse af denne, hvoraf det bl.a. kan fremgå, hvilke mængder indehaveren højst må fiske, medbringe og lande. Herunder kan fastsættes den højeste mængde, det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. dag og pr. uge for hvert fartøj.

Stk. 3. Tilladelsen skal opbevares om bord.

§ 4. NaturErhvervstyrelsen kan udstede tilladelse til muslingefiskeri i det pågældende farvandsområde til ejere af fartøjer, der i medfør af bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige tilladelsesandele disponerer over fartøjstilladelsesandele (FTA-andele).

Udøvelse af fiskeriet

§ 5. Fiskeri er forbudt inden for 4 meters dybdegrænsen.

Stk. 2. Hvis den observerede dybdegrænse for ålegræs ændres i henhold til vandplanerne, vil NaturErhvervstyrelsen justere den tilladte dybdegrænse i de udstedte fiskeritilladelser, således at ålegræssets udbredelse ikke påvirkes.

Stk. 3. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i alle produktionsområder i Limfjorden inden for en 3 meters dybdegrænse (fastsat til midtlinjen mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset fra områderne 17, 18, 19, 20 og 21, hvor forbuddet gælder inden for en 2 meters dybdekurve.

§ 6. Fiskeri af blåmuslinger må kun foregå fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan fiskeriet altid foregå fra kl. 06.00-18:00.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan meddele regler om stop for fiskeri og ændring af vilkår for fiskeriets udøvelse i medfør af bilag 6 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

§ 7. Til fiskeriet efter blåmuslinger må kun anvendes skraberedskaber med mundingsramme af metal, hvis vægt ikke overstiger 100 kg, og hvis fangståbning ikke er bredere end 2 meter.

§ 8. Såfremt der i forskrifter og vedtægter, udstedt i henhold til fiskerilovgivningen eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller beslutninger, er fastsat særlige regler for visse områder om fx anvendelse af fiskeredskabstyper og fiskerfartøjers størrelse, herunder tonnage og maskinkraft, omfatter sådanne regler også fiskeri efter denne bekendtgørelse.

§ 9. Fartøjer, der driver fiskeri efter blåmuslinger, skal have en dybgang på mindst 1,4 m. Ved dybgang forstås den lodrette afstand fra kølens underkant midtskibs til vandlinjen.

Stk. 2. Fartøjer med en dybgang på mindre end 1,4 m, der allerede er indregistreret, og som er omfattet af en tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger, er undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 10. Det er forbudt at benytte fartøjer til blåmuslingefiskeri med en motorkraft over 175 HK (130 KW).

Stk. 2. Ved motorkraft forstås den af Statens Skibstilsyn i fartøjets fartstilladelse eller tilsynsbog anførte motoreffekt.

§ 11. Fartøjer, der har tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger, skal være monteret med udstyr til elektronisk opsamling af data om fartøjets fiskeriaktiviteter. Kontrolboksen skal lagre og afsende oplysninger om fartøjets position, tid, kurs og fart samt sensor data, herunder rotation på spil/tromler.

Stk. 2. Ethvert spil/tromle, der anvendes til udsætning af skraberedskaber, skal være forsynet med rotationssensor, der registrerer, når spillet anvendes.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte udstyr skal hvert 10. sekund indsamle data, som beskriver fartøjets position, tid, kurs og fart samt sensor data, herunder rotation på spil.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte data skal 1 gang i døgnet sendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsens web-service (WSDL) ”NES MUSSELS WS” i de dataformater, som fremgår af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.dk.

Stk. 5. Et fartøj må ikke forlade havn, hvis det i stk. 1 nævnte dataudstyr ikke fungerer.

Stk. 6. Hvis fartøjsføreren under fiskeri konstaterer, at det i stk. 1 nævnte udstyr ikke fungerer, skal den pågældende sørge for:

1) at NaturErhvervstyrelsens FiskeriMoniteringsCenter straks kontaktes på tlf. 72 18 56 09 eller e-mail: FMC@naturerhverv.dk og meddele, at der er funktionsfejl på udstyret,

2) at fiskeriet straks indstilles,

3) at alle redskaber straks tages om bord og

4) at fartøjet sejles i havn.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at der udøves fiskeriaktiviteter, uagtet at det elektroniske overvågningsudstyr ikke fungerer.

Stk. 8. Alle udgifter til indkøb, installation, reparation og drift af det i stk. 1 nævnte udstyr er NaturErhvervstyrelsen uvedkommende.

Mindstemål og mængder

§ 12. Der fastsættes et mindstemål for blåmuslinger på 5 cm, målt ved skallens længste dimensioner. I Limfjorden og ved Jyllands østkyst er mindstemålet 4,5 cm.

Stk. 2. Blåmuslinger, der ikke opfylder det fastsatte mindstemål, må ikke opbevares om bord og skal straks genudsættes.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 må enhver landing og ethvert parti blåmuslinger, herunder under transport mv., indeholde højst 10 vægtprocent blåmuslinger under det fastsatte mindstemål. I Limfjorden kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at andelen af muslinger under mindstemålet forhøjes til 30 vægtprocent, hvis fartøjet og aftageren af blåmuslinger indgår i en af NaturErhvervstyrelsen godkendt genudlægningsordning. Dog må partiet efter sortering aldrig indeholde mere end 10 vægtprocent blåmuslinger under 4,5 cm.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra kravet i stk. 3 om, at fartøjet og aftageren skal indgå i en genudlægningsordning. Dispensation kan betinges af særlige vilkår.

Stk. 5. Opdrættede blåmuslinger fra godkendte dyrkningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Alle fartøjer, der fisker blåmuslinger i Limfjorden, skal på vilkår, der nærmere beskrives i fiskeritilladelsen, stille samtlige landinger til rådighed for en prøveudtagning, der er godkendt af styrelsen.

Blåmuslingefiskeri i Limfjorden

§ 13. Fiskeri efter muslinger er forbudt i Limfjorden i følgende områder:

1) Området afgrænset af Jegindø dæmning vest (56° 38,340 N - 8° 35,608 Ø) og øst (56° 38,370 N - 8° 35,909 Ø), linjen Hestør Odde (56° 40,140 N - 8° 38,613 Ø) og Bøløre Odde (56° 39,702 N - 8° 38,479 Ø) samt linjen mellem færgelejerne ved Neessund overfarten vest (56°44,412 N - 8° 29,236 Ø) og øst (56° 44,316 N - 8° 30,248 Ø).

2) Løgstør Bredning, afgrænset mod syd af 56° 58,82 N, samt Limfjorden mellem Aggersundbroen nord (57° 00,006 N - 9° 17,564 Ø) syd (56° 59,922 N - 9° 17,723 Ø) og en linje retvisende syd af den østligste mole i Gjøl Havn (57° 03,744 N - 9° 42,172 Ø).

3) Lønnerup Fjord og bugten op imod Hovsør Havn i området vest for en ret linje mellem Sennels Hage (56° 58,500 N - 8° 50,910 Ø) og den østligste del af Hovsør Røn (56° 59,430 N - 8° 51,500 Ø).

4) Hjarbæk Fjord afgrænset af Virksundbroen, vest (56° 36,384 N - 9° 17,339 Ø) og øst (56° 36,342 N - 9° 17,584 Ø).

5) Harrevig, afgrænset ved linjen fra Sester Odde (56° 42,300 N - 8° 52,522 Ø) til Hjerkbjerg (56° 42,060 N - 8° 52,508 Ø).

§ 14. Fiskeri efter og landing af blåmuslinger er forbudt i Limfjorden fra og med torsdag i uge 27 til og med onsdag i uge 36. Perioden kan tidsmæssigt forskydes. Meddelelse herom sker til de fiskere, der har tilladelse til fiskeriet og efter retningslinjer, der er fastsat i tilladelserne.

Stk. 2. Efter ansøgning til NaturErhvervstyrelsen kan der udstedes tilladelse til et begrænset fiskeri efter blåmuslinger til fersk konsum i forbudsperioden jf. stk. 1.

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan meddele påbud om åbning eller lukning (fiskeriforbud) for blåmuslingefiskeri i et eller flere produktionsområder.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes på grundlag af løbende prøveudtagning af samtlige laster. Hvis der i løbet af en uge konstateres 3 landinger for et produktionsområde med mere end 27 vægtprocent muslinger under det fastsatte mindstemål, udstedes fiskeriforbud i området for 3 måneder. Ved periodens udløb er blåmuslingefiskeri igen tilladt, medmindre fiskeriet er forbudt efter andre bestemmelser.

Stk. 3. Hel eller delvis lukning af produktionsområder meddeles efter retningslinjer, som fastsættes i fiskeritilladelsen.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan, på baggrund af de miljømæssige forhold, helt eller delvist åbne eller lukke områder for muslingefiskeri.

§ 17. Fiskeri efter og landing af blåmuslinger er forbudt i Limfjorden på søndage.

§ 18. I tilladelserne til muslingefiskeri fastsættes den højeste mængde, det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. dag og pr. uge for hvert fartøj.

§ 19. Ved fiskeri i Natura 2000 områder (internationalt naturbeskyttede områder) i Limfjorden, skal den lette muslingeskraber anvendes. Skraberen må maksimalt have følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i længden og en maksimal totalbredde på 1,5 m.

§ 20. For fartøjer, der benyttes til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden, gælder udover kravet i § 7 om dybgang, at fartøjet højst må være målt til en størrelse på enten 8 BRT eller 12 BT.

Stk. 2. Fartøjer, hvor kølen er lagt efter den 1. august 1992, skal opfylde det størrelsesmål i BT, der er angivet i stk. 1.

Blåmuslingefiskeri i Horsens, Vejle og Kolding Fjorde

§ 21. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Horsens Fjord i følgende områder:

1) I fjordens nordlige del, afgrænset mod øst af dæmningen fra Jensnæs (55° 52,230 N - 10° 07,116 Ø) til Alhale på Alrø (55° 51,828 N - 10° 06,930 Ø) og mod syd af linjen fra Strevelshoved (55° 52,158 N - 10° 03,648 Ø) i retning mod Brakør Skovs sydøstligste punkt (55° 51,516 N - 9° 57,946 Ø) til der, hvor denne linje skærer linjen 400 m fra lavvandslinjen og vest derfor, inden for linjen 400 m fra lavvandslinjen.

2) I fjordens vestlige del, afgrænset mod øst af 9° 55,920 Ø.

3) I fjordens sydlige del, inden for linjen 400 m fra lavvandslinjen.

§ 22. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Vejle Fjord i følgende områder:

1) I fjordens nordlige del inden for linjen 200 m fra lavvandslinjen.

2) I Vejle Inderfjord, vest for en ret linje fra et punkt øst for Brøns Odde, hvor Tagesvej, matr. nr. 15 s Bredballe By, Bredballe, udmunder i strandkanten (55° 42,396 N - 9° 36,409 Ø), til et punkt på fjordens sydbred ved Ibæks udløb (Vildtreservatgrænsen) (55° 41,538 N - 9° 36,504 Ø).

3) I fjordens sydlige del, inden for linjen 400 m fra lavvandslinjen.

§ 23. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Kolding Fjord i området vest for linjen fra Skarre Odde (55° 29,868 N - 9° 36,321 Ø) til det sydvestligste punkt på Skærbækværkets kulplads (55° 30,636 N - 9° 36,692 Ø).

Kontrol, straf og ikrafttræden mv.

§ 24. Føreren af ethvert fartøj, som fisker efter muslinger, skal føre logbog efter de til enhver tid gældende regler i Kommissionens forordning om nærmere bestemmelse for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster samt øvrige regler om føring af logbog mv.

Stk. 2. Fangststedet skal angives ved længde- og breddekoordinater (grader og minutter) i logbogen.

Stk. 3. Føreren af et af de i stk. 1 nævnte fartøjer skal endvidere udfylde logbogens landingsopgørelse ved i rubrikken »Bemærkninger« at anføre navn og adresse på den person eller den virksomhed, som fangsten afsættes til. En kopi af logbogen skal følge partiet under transport til et andet sted end landingsstedet, indtil første salg har fundet sted.

§ 25. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 3, stk. 1 og 3, §§ 5, 6, 7, 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1-6, § 12, stk. 1-3 og 6, §§ 13, 14, 17 og §§ 20-24,

2) overtræder eller forsøger at overtræde påbud efter §§ 2 og 16, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 3, eller

3) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 3, 4 og 12, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 887 af 8. juli 2014 om regulering af fiskeri efter muslinger ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. maj 2016

Jette Petersen

/ Janne Palomino Dalby


Bilag 1

Vadehavet

Farvandet afgrænses mod syd af den dansk-tyske søgrænse og mod nord af en ret linje direkte vest for Blåvandshuk Fyr.
 
Mod vest afgrænses farvandet af det danske søterritoriums ydre grænse, der udgøres af den linje, der i den nordlige del af området kan trækkes i 3 sømils afstand fra kysten, men som sydligere er udmålt fra basislinjen fortløbende nord-syd mellem Skallingen og den dansk-tyske søgrænse.
 
Mod land og øer er farvandet afgrænset af den linje, der kan fastlægges på grundlag af højeste daglige vandstand.


Bilag 2

Produktionsområde for høst af muslinger i Danmark

1) Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt, som det fremgår nedenfor, af kort over:

a) Limfjorden Vest, produktionsområder nr. 1-39.

b) Limfjorden Øst, produktionsområder nr. 40-42, og Mariager Fjord, produktionsområder nr. 50-52.

c) Kattegat Nord, produktionsområder nr. 53-58.

d) Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, produktionsområder nr. 60-91.

e) Nord- og Vestsjælland, produktionsområder nr. 100-120.

f) Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst, produktionsområder nr. 129-153.

g) Sydsjælland, produktionsområder nr.175-190.

2) Hvert produktionsområde har et nummer og et navn, og produktionsområderne er afgrænset af positioner anført for de enkelte produktionsområder i de tilhørende tabeller nedenfor.

Limfjorden Vest

Limfjord Vest

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
1
Nissum Bredding, sydvest
Position
56
39,470
8
17,320
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
2
Nissum Breding, nordvest
Helligsø Teglværk
56
41,690
8
20,620
   
Kallerup
56
38,320
8
28,120
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Bøje
56
39,470
8
17,320
3
Nissum Bredning, sydøst
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
4
Nissum Bredning, nordøst
Kallerup
56
38,320
8
28,120
   
Oddesundbroen vest
56
34,742
8
33,351
   
Oddesundbroen øst
56
34,643
8
33,742
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
   
Position
56
36,320
8
26,720
5
Venø Sund, Lavbjerg, syd
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
   
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
6
Venø Sund, Lavbjerg, nord
Oddesundbroen øst
56
34,680
8
33,800
   
Oddesundbroen vest
56
34,780
8
33,440
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
7
Venø Bugt, nord
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Ejsing
56
30,870
8
44,470
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
8
Venø Bugt, syd
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Position
56
30,870
8
44,470
9
Kås Bredning
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
11
Salling Sund, syd
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,490
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
   
Position
56
41,670
8
48,770
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
12
Lysen Bredning
Position
56
41,670
8
48,770
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
13
Salling Sund, nord
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Sæbygårds Hage
56
48,121
8
57,872
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,470
14
Dråby Vig
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
15
Sønder Bredning
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
   
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Branden
56
48,000
9
1,560
   
Sæbygårds Hage
56
48,120
8
57,820
16
Øster Bredning
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Position
56
51,005
9
9,129
   
Position
56
52,075
9
12,301
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
   
Branden
56
48,000
9
1,560
17
Risgårde Bredning, nord
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Position
56
43,003
9
10,079
18
Risgårde Bredning, syd
Position
56
43,003
9
10,079
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
19
Hvalpsund
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
   
Position
56
38,600
9
8,690
   
Grønning Øre
56
38,621
9
6,289
20
Lovens Bredning, vest
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
   
Position
56
41,330
9
15,000
   
Position
56
37,680
9
15,000
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
21
Lovens Bredning, øst
Position
56
41,330
9
15,000
   
Virksundbroen
56
36,330
9
17,500
   
Position
56
37,680
9
15,000
22
Skive Fjord
Grøning Øre
56
38,621
9
6,289
   
Position
56
38,600
9
8,690
23
Mors, vest
Katholm Odde
56
41,350
8
33,630
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
24
Nees Sund
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Lindholm
56
42,140
8
31,920
   
Til Boddumhalvøen
56
42,130
8
31,700
25
Visby bredning
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
26
Dragstrup Vig
Position
56
50,000
8
35,800
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
27
Vilsund
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Position
56
50,000
8
35,800
28
Thisted Bredning, vest
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
   
Position
56
55,050
8
40,000
   
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Position
56
56,785
8
45,085
   
Position
56
53,793
8
45,085
30
Thisted Bredning, øst
Position
56
53,793
8
45,085
   
Position
56
56,785
8
45,085
   
Knudsbjerg
56
58,235
8
50,025
   
Position
56
56,307
8
50,396
32
Feggesund/Hovsør Havn
Position
56
56,307
8
50,396
   
Knudsbjerg
56
58,235
8
50,025
   
Amtoft havn
57
0,374
8
56,557
   
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
33
Løgstør Bredning, vest
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
   
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
   
Amtoft Havn
57
0,374
8
56,557
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Position
56
55,030
9
0,000
34
Løgstør Bredning
Position
56
55,030
9
0,000
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
56
54,970
9
4,920
35
Livø Bredning,
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
 
vest
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
36
Livø Bredning,
Position
56
54,970
9
4,920
 
øst
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
37
Bjørnsholm Bugt
Position
56
54,970
9
4,920
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670
   
Position
56
50,670
9
12,660
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Position
56
52,075
9
12,301
38
Løgstør Bredning,
Position
56
54,970
9
4,920
 
øst
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Position
56
55,030
9
8,000
39
Løgstør Grunde
Position
56
55,030
9
8,000
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
40
Nibe Bredning/
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
 
Gjøl Bredning
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Position
57
2,498
9
42,166
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
41
Vest for Aalborg
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Lindholm/cementfabrik
57
3,800
9
53,825
   
Skudehaven
57
3,565
9
53,825
   
Position
57
2,498
9
42,166
42
Langerak
Bredhage
57
4,750
10
0,700
   
Position
57
5,350
10
0,700
   
Hals Havn
56
59,450
10
18,245
   
Egense hage
56
59,185
10
18,145
50
Mariager Fjord,
Als Odde
56
42,318
10
19,747
 
yderst
Position
56
42,089
10
19,759
   
Dania
56
41,450
10
3,070
   
Position
56
41,961
10
3,093
51
Mariager Fjord,
Position
56
41,961
10
3,093
 
midt
Dania
56
41,467
10
3,096
   
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250
   
Position
56
39,134
9
54,250
52
Mariager Fjord,
Position
56
39,134
9
54,250
 
inderst
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250

Kattegat Nord

Kattegat Nord

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-¬minutter
53
Ålbæk Bugt
Position
57
46,380
10
43,338
   
Fyr nr. 1
57
47,202
10
46,020
   
Position
57
40,410
11
0,000
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
27,894
10
38,334
54
Læsø Nord
Position
57
40,410
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
27,900
11
0,000
55
Læsø Nordvest
Position
57
27,894
10
38,334
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
18,270
11
0,000
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
15,000
10
38,520
56
Læsø Nordøst
Position
57
27,900
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
18,270
11
0,000
57
Læsø Sydvest
Position
57
15,000
10
38,520
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
13,152
11
0,000
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
0,876
10
27,060
58
Læsø Sydøst
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Fyr nr. 4
57
5,502
11
39,960
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
13,152
11
0,000

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
60
Kalø Vig
Position (Egå Havn)
56
12,450
10
17,250
   
Position (Skødshoved)
56
11,550
10
21,000
61
Århus Bugt, v. Århus
Position
56
12,450
10
17,250
   
Position
56
11,550
10
21,000
   
Position (Mols Hoved)
56
9,800
10
23,550
   
Position
56
1,250
10
23,550
   
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
62
Begtrup Vig
Position
56
9,800
10
23,550
   
Position (Slettehage)
56
5,700
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
23,550
63
Vest for Tunø
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
   
Position
56
1,250
10
24,350
   
Position
55
50,350
10
24,350
   
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
64
Vest for Samsø
Position
55
50,350
10
18,800
   
Samsø
55
50,350
10
31,800
   
Samsø Sydspids
55
46,017
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
18,800
65
Vest for Endelave, østlige del
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Position
55
50,350
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
41,800
10
11,672
66
Vest for Endelave, vestlige del
Hundshage
55
48,500
10
3,900
   
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Position
55
41,800
10
11,672
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
67
Horsens Fjord, yderst
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Hundshage
55
48,500
10
3,900
   
Position
55
49,517
10
0,000
   
Position
55
52,783
10
0,000
68
Horsens Fjord, inderst
Position
55
52,783
10
0,000
   
Position
55
49,517
10
0,000
69
Vest for Fyns Hoved
Position
55
41,817
10
35,517
   
Fyns Hoved
55
37,233
10
35,517
   
Position
55
31,333
10
34,083
   
Position
55
31,333
10
33,200
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
70
Æbleø
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
33,020
10
1,795
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
71
Båring Vig
Position
55
33,020
10
1,795
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
72
Vejle Fjord, yderst
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
   
Position
55
42,250
9
41,900
73
Vejle Fjord, inderst
Position
55
42,250
9
41,900
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
74
Lillebælt, nord
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Position (Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position
55
22,586
9
37,093
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
   
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
75
Kolding Fjord
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
76
Lillebælt, syd
Position
55
22,586
9
37,093
   
Position(Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position
55
18,582
9
53,568
   
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
77
Vest for Helnæs
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
   
Position
55
18,582
9
53,568
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Traneodde Fyr
55
2,737
9
51,098
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
78
Barsø
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
79
Åbenrå Fjord
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
80
Als Fjord
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
81
Sønderborg Bugt
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
   
Kegnæs Fyr
54
51,150
9
59,300
   
Bircknack
54
47,850
9
54,500
   
Position (Kragesand)
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
50,150
9
43,567
82
Flensborg Fjord, yderst
Position
54
52,567
9
33,433
   
Position(Kragesand)
54
50,150
9
43,567
   
Position
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
52,567
9
35,300
83
Flensborg Fjord, inderst
Position
54
52,567
9
33,433
   
Position
54
52,567
9
35,300
84
Helnæs Bugt
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
85
Øst for Als
Traneodde
55
2,737
9
51,098
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Vejsnæs Nakke
54
48,983
10
25,133
   
Pøls Huk
54
52,460
10
3,884
86
Omkring Aver-
Knæet
55
4,918
10
4,300
 
nakø
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
87
Øst for Ærø
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Ristinge Halvø
54
50,283
10
35,783
   
Ærøshale
54
50,800
10
32,233
88
Mellem Fyn og
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
 
Langeland
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
89
Storebælt Syd
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
   
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Position
55
16,800
11
5,000
   
Position
55
12,000
11
5,000
   
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
   
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
90
Storebælt
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337
   
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
   
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
91
Storebælt Nord
Fyns Hoved, nord
55
37,190
10
36,983
   
Position
55
38,480
10
45,097
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
   
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337

Nord- og Vestsjælland

Nord- og Vestsjælland

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
100
Agersø
Position
55
16,800
11
5,000
   
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
   
Position
55
11,983
11
16,150
   
Position
55
12,000
11
5,000
101
Halsskov
Position
55
16,800
11
5,000
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
102
Musholm Bugt
Position
55
20,826
11
5,544
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
30,930
11
4,788
103
Jammerland Bugt
Position
55
30,930
11
4,788
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
40,146
10
55,890
104
Kalundborg Fjord
Position
55
40,146
10
55,890
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
44,640
10
52,086
105
Sejerø Bugt Syd
Position
55
44,640
10
52,086
   
Position
55
55,164
11
4,746
   
Position
55
51,198
11
13,188
   
Position
55
50,484
11
21,312
106
Sejerø Bugt Nord
Position
55
55,164
11
4,746
   
Position
56
6,150
11
12,102
   
Position
56
0,636
11
16,638
   
Position
55
50,484
11
21,312
   
Position
55
51,198
11
13,188
107
Hesselø Bugt Vest
Position
56
0,636
11
16,638
   
Position
56
5,070
11
34,986
   
Position
55
57,732
11
34,992
108
Hesselø Bugt Øst
Position
55
57,732
11
34,992
   
Position
56
5,070
11
34,986
   
Position
56
11,124
12
0,084
   
Position
56
1,686
12
0,090
   
Position
55
58,050
11
50,700
   
Position
55
58,050
11
47,016
110
Inder Breding/Holbæk Fjord
Svovlsbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
   
Position ( Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
   
Nord for Kyndbyværket
55
48,817
11
52,650
111
Lammefjorden
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
   
Svolvbjerg
55
47,767
11
43,950
112
Isefjord Sydvest
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Orø (Børrehoved Rev)
55
47,500
11
47,950
   
Position ( Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Svolvbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
   
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
113
Jægerspris Brug
Børrehoved Rev
55
47,500
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
57,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
114
Nykøbing Bugt
Nørrevang
55
58,050
11
47,017
   
Position
55
58,050
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
115
Isefjord Nordøst
Position
55
58,050
11
48,000
   
Hundested
55
58,050
11
50,831
   
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
   
Position
55
52,000
11
57,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
116
Tørregrund
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
117
Roskilde Fjord v.
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
 
Øksenholm
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Kronprins Frederiks Bro
Øst
55
50,657
12
2,533
   
Kronprins Frederiks Bro
Vest
55
50,517
12
2,017
118
Syd for Frederiks-
Kronprins Frederiks Bro Øst
55
50,657
12
2,533
 
sund
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
   
Kronprins Frederiks Bro Vest
55
50,517
12
2,170
119
Roskilde Fjord v. Roskilde
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
   
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367
   
Okseholm
55
43,200
12
0,900
120
Lejre Vig
Okseholm
55
43,200
12
0,900
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
129
Ho Bugt Vest/
Skalling
55
28,651
8
18,071
 
Grådyb
Position
55
33,250
8
18,667
   
Position
55
33,250
8
17,667
   
Position
55
29,167
8
22,167
   
Stejlen
55
28,162
8
22,340
   
Søren Jessens Sand
55
27,443
8
19,672
   
Position
55
28,167
8
18,500
130
Ho Bugt v. Hjer-
Position
55
33,250
8
17,667
 
ting
Position
55
33,250
8
18,667
   
Position
55
28,731
8
24,561
   
Følg sejlrenden til
nordlige kant af
Esbjerg Havn
0
0,000
0
0,000
   
Position
55
29,167
8
22,167
131
Øst for Fanø, nord
Position
55
29,167
8
22,167
   
Følg sejlrenden til den
nordlige kant af Esbjerg
Havn
0
0,000
0
0,000
   
Position
55
28,731
8
24,561
   
Position
55
24,467
8
37,767
   
Hans Odde
55
24,467
8
27,940
   
Grønningen
55
28,162
8
22,340
132
Øst for Fanø, syd
Hans Odde
55
24,467
8
27,940
   
Position
55
24,467
8
37,767
   
Position (Soddeklint)
55
21,033
8
39,417
   
Sønderho
55
21,033
8
28,600
133
Nord for Mandø
Sønderho
55
21,033
8
28,600
   
Position (Soddeklint)
55
21,033
8
39,417
   
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Mod syd af Ebbevej
0
0,000
0
0,000
134
Vadehavet mellem Mandø og Rømø
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Mod syd af Ebbevej
0
0,000
0
0,000
   
Mod øst af Jyllands kyst
0
0,000
0
0,000
   
Afgrænsning mod syd af
Rømødæmningen
0
0,000
0
0,000
   
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
135
Syd for Rømø
Dæmning
Afgrænsning mod nord af Rømødæmningen
0
0,000
0
0,000
   
Rømøs sydspids
54
54,667
8
38,083
   
Dansk/tysk grænse
54
55,250
8
33,450
   
Position
54
59,567
8
33,450
   
Position
55
3,117
8
30,083
136
Vest for Rømø,
Position
55
12,500
8
18,000
 
østlige del
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
   
Position
55
3,767
8
30,083
   
Position
55
3,117
8
30,083
   
Position
54
59,567
8
33,450
   
Position
55
3,750
8
18,000
137
Vest for Rømø,
Position
55
12,500
8
0,000
 
vestlige del
Position
55
12,500
8
18,000
   
Position
55
3,750
8
18,000
   
Position
55
6,283
8
0,000
138
Vest for Mandø,
Position
55
20,250
8
18,000
 
østlige del
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Position
55
16,233
8
32,033
   
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
   
Position
55
12,500
8
18,000
139
Vest for Mandø,
Position
55
20,250
8
0,000
 
vestlige del
Position
55
20,250
8
18,000
   
Position
55
12,500
8
18,000
   
Position
55
12,500
8
0,000
140
Vest for Fanø,
Position
55
28,167
8
3,000
 
østlige del
Position
55
28,167
8
18,500
   
Søren Jessens Sand
55
27,443
8
19,672
   
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Position
55
20,250
8
3,000
141
Vest for Fanø,
Position
55
28,167
7
40,000
 
vestlige del
Position
55
28,167
8
3,000
   
Position
55
20,250
8
3,000
   
Position
55
20,250
7
40,000
142
Horns Rev, v.
Position
55
35,000
7
55,000
 
Blåvandshuk
Position
55
35,000
8
5,750
   
Skalling
55
28,651
8
18,071
   
Position
55
28,167
8
18,500
   
Position
55
28,167
7
55,000
143
Horns Rev,
Position
55
35,000
7
40,000
 
v. Munk
Position
55
35,000
7
55,000
   
Position
55
28,167
7
55,000
   
Position
55
28,167
7
40,000
144
Horns Rev, vest
Position
55
35,000
7
20,000
   
Position
55
35,000
7
40,000
   
Position
55
28,167
7
40,000
   
Position
55
28,167
7
20,000
145
Nord for Horns Rev,
Position
55
43,000
7
55,000
 
øst
Position
55
43,000
8
9,833
   
Position
55
35,000
8
5,750
   
Position
55
35,000
7
55,000
146
Nord for Horns Rev,
Position
55
43,000
7
40,000
 
v. Vejrs
Position
55
43,000
7
55,000
   
Position
55
35,000
7
55,000
   
Position
55
35,000
7
40,000
147
Nord for Horns
Rev,
Position
55
43,000
7
20,000
 
vest
Position
55
43,000
7
40,000
   
Position
55
35,000
7
40,000
   
Position
55
35,000
7
40,000
148
Vest for Blåbjerg
Position
55
43,000
7
55,000
 
klitplantage
Position
55
51,000
7
55,000
   
Position
55
50,982
8
9,663
   
Position
55
42,912
8
9,736
149
Vest for Ringkøbing
Position
55
51,000
7
55,000
 
Fjord, syd
Position
55
59,000
7
55,000
   
Position
55
58,968
8
7,631
   
Position
55
50,982
8
9,663
150
Vest for Ringkøbing
Position
55
59,000
7