Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for støtteberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag I - IV
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

Ordningen om tilskud til fælles indsatser på akvakultur

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan, med henblik på stimulering af innovation inden for akvakultur, give tilsagn om tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, der

1) udvikler teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og -olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder,

2) udvikler produktion af nye akvakulturarter med godt markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer, eller

3) undersøger den tekniske eller økonomiske gennemførlighed af innovativ produktion eller processer.

Stk. 2. Der ydes ikke støtte til opdræt af genetisk modificerede organismer.

Stk. 3. Der ydes ikke støtte til akvakulturaktiviteter i beskyttede havområder, hvis det på baggrund af en miljøkonsekvensvurdering er fastslået, at den pågældende aktivitet vil få en betydelig negativ indvirkning på miljøet, som ikke kan modvirkes på tilstrækkelig vis.

§ 2. Tilsagn om tilskud i medfør af § 1 gives til projekter, der udføres af eller i samarbejde med anerkendte videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark og som skal validere resultaterne af projekterne.

Stk. 2. Akvakulturvirksomheder kan søge om tilskud efter § 1 til projekter, der udføres i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark og som skal validere resultaterne af projekterne.

Ordningen om tilskud til fælles indsatser på fiskeri

§ 3. NaturErhvervstyrelsen kan, med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet og at fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere, give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende følgende:

1) Innovation, hvor formålet er at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer og som vedrører en eller flere af følgende områder:

a) Nye produkter: Produkter med nyhedsværdi, hvor det kan sandsynliggøres, at produkterne vil forbedre virksomhedernes konkurrencesituation.

b) Ny proces og teknologi: Nye teknologier og processer, der forbedrer virksomhedernes fremstillingsproces væsentligt og giver en styrket konkurrencefordel på markedet.

c) Ny organisering og forvaltning: Væsentlige forandringer inden for organisering, forvaltning og kompetencer, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

2) Fiskerforskerpartnerskaber, hvor formålet er at fremme samarbejdet mellem fiskere og forskere med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet og som vedrører følgende:

a) Netværksaktiviteter med deltagelse af fiskere eller fiskeriorganisationer på den ene side og på den anden side forskere, som repræsenterer uafhængige tekniske og videnskabelige organer inden for rådgivning om bæredygtig udnyttelse af fiskebestande.

b) Relevante undersøgelser og pilotprojekter, forvaltningsforsøg.

c) Indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Stk. 2. Der ydes ikke støtte til projekter, der øger fiskefartøjers evne til at spore fisk.

§ 4. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 3, stk. 1, nr. 1, kan gives til

1) anerkendte videnskabelige eller tekniske organer, og

2) virksomheder eller organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk, der gennemfører projektet i samarbejde med anerkendte videnskabelige eller tekniske organer. De videnskabelige eller tekniske organer deltager i og validerer resultaterne af sådanne projekter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 3, stk. 1, nr. 2, kan gives til offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer og ikke-statslige organisationer.

Ordningen om tilskud til fiskeri, natur og miljø

§ 5. NaturErhvervstyrelsen kan, med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og viden baseret fiskeri, give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende følgende:

1) Marin innovation, som har nyhedsværdi i forhold til teknologi eller organisation, som hidtil har været anvendt i dansk fiskeri, og som vedrører

a) udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet,

b) udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske beskyttede rovdyrs indvirkning på fiskeriet, og

c) udvikling og indførelse af ny teknologisk og organisatorisk viden, som kan mindske fiskeriets indvirkning på miljøet, herunder fangstmetoder og redskabsselektivitet, og som har til formål at bidrage til, at fiskeriets udnyttelse af havets biologiske ressourcer er bæredygtigt samt bidrage til sameksistens mellem fiskeriet og beskyttede rovdyr.

2) Marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, som vedrører

a) bedre fiskeriforvaltning i forhold til udnyttelsen af havets biologiske ressourcer,

b) forberedelse og ændring af beskyttelses- og forvaltningsplaner, som vedrører Natura 2000-områder, særligt beskyttede områder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) og andre særlige habitater, herunder relevante undersøgelser og udarbejdelse af beskyttelses- og forvaltningsplaner,

c) forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder i forhold til fiskerirelaterede aktiviteter,

d) forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder i forhold til fiskerirelaterede aktiviteter og med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008, og

e) andre tiltag udført i samarbejde med fiskere, som har relation til fiskeriaktiviteter og som har til formål at opretholde og fremme marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder genopretning af specifikke habitater til støtte for bæredygtige fiske- eller skaldyrsbestande.

3) Udsætning af ål, forudsat udsætningen er fastsat som en bevaringsforanstaltning i en EU retsakt, herunder evaluering af effekten af udsætningerne.

Stk. 2. Projekter efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal have offentlig modtager eller være innovative samt have kollektiv modtager og kollektiv interesse.

Stk. 3. Projekter efter stk. 1, nr. 2, skal være relevante for udvikling eller opretholdelse af bæredygtig udnyttelse af marine biologiske ressourcer.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 1, nr. 3, skal medfinansieres med 25 pct. af nationale midler fra fiskepleje.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give tilskud til projekter, der forøger fartøjers fiskerikapacitet målt i bruttotons og kilowatt.

§ 6. Tilsagn om tilskud i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, gives til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, gives til projekter, der gennemføres af videnskabelige eller tekniske organer, rådgivende råd, fiskere, eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark, eller af ikke statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer, jf. artikel 40, i forordning nr. 508/2014. Lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne kan dog ikke søge om tilskud eller deltage i projektet.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, gives til projekter, der gennemføres af et videnskabeligt organ og medfinansieres af fiskeplejemidler.

Ordningen om tilskud til afsætningsfremme

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, hvor formålet er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter gennem tilskud til følgende:

1) Afsøgning af nye markeder.

2) Oprettelse af producentorganisationer.

3) Afsætning af kystfiskeres fangster.

4) Udvikling af afsætningsmuligheder for discard.

5) Fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner.

6) Fremme og udvikling af certificering og mærkning.

§ 8. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 7, stk. 1, nr. 1-4, gives til følgende:

1) Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

2) Små og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter i medfør af § 7, stk. 1, nr. 5-6, gives til producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

Behandling af ansøgningen

§ 9. Ansøgninger i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014. En ansøgning med deltagelse af flere operatører, er uantagelig, hvis bare én deltager er uantagelig.

Kapitel 2

Definitioner

§ 10. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Akvakulturprodukter: Produkter fremstillet i akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013.

2) Akvakulturstrategien: Miljø- og Fødevareministeriets strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020.

3) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

4) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10 og 11, i forordning nr. 1380/2013.

5) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

6) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

7) Fiskevarer: Fiskevarer som defineret i artikel 4, nr. 29, i forordning nr. 1380/2013.

8) Forretningsplan: Beskrivelse af forretningsidéen og håndteringen af den.

9) Gennemførlighedsanalyse: Undersøgelse af den tekniske gennemførlighed af projektet.

10) Indtægter: Kontante tilførsler betalt direkte af brugerne for de varer eller tjenesteydelser, der leveres af operationen, jf. artikel 61, i forordning nr. 1303/2013.

11) Innovative projekter: Projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen.

12) Innovationshøjde: Graden af innovation.

13) Kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for fiskeri- eller akvakultursektoren eller dele heraf.

14) Kollektiv modtager: Samarbejde mellem tre eller flere interessenter eller en organisation, der repræsenterer dele af branchen.

15) Kystfiskeri af mindre omfang: Fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne fiskeredskaber som anført i bilag I, skema 3, til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003.

16) Landingsforpligtelse: Forpligtelsen, i henhold til artikel 15, i forordning nr. 1380/2013, hvorefter alle fangster, der er underlagt fangstbegrænsninger, skal tages ombord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og eventuelt afskrives på kvoten.

17) Miljøkonsekvensvurdering: Vurdering af de miljømæssige konsekvenser af et projekt jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92 af 13. december 2011. VVM reglerne er implementeret i Danmark i en række sektorlovgivninger.

18) Miljøvurdering: En vurdering af projektets mulige miljøpåvirkning.

19) Offentligretligt organ: Ethvert organ, der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter og som er en juridisk person. Driften er enten for størstedelens vedkommende finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller driften er underlagt disses kontrol. Staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses-eller tilsynsorganet, jf. artikel 1, nr. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF.

20) Omkostningseffektivitet: Det forbedrede driftsresultat set i forhold til det tilskudsberettigede beløb.

21) Operatør: En fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- og detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter og som indgiver en ansøgning om EHFF-støtte.

22) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

23) Samarbejdsaftale: En projektrelateret samarbejdsaftale mellem deltagerne, og der skal blandt deltagerne udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

24) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36.

25) Teknisk organ: Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. § 5, i lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014 eller andre tekniske organer, som anerkendes af NaturErhvervstyrelsen.

Kapitel 3

Administration

§ 11. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 12. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 13. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og indsendes via e-mail.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning i medfør af

1) §§ 1 og 3, kan indsendes fra den 1. august 2016 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 3. oktober 2016.

2) § 5, kan indsendes fra den 1. juli 2016 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. september 2016.

3) § 7, kan indsendes fra den 1. november 2016 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 2. januar 2017.

Stk. 4. Ansøgningen om tilskud i medfør af §§ 1, 3 og 5, skal indeholde følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Et detaljeret budget for projektet.

3) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

4) Samarbejdsaftaler, såfremt projektet laves i samarbejde med andre.

Stk. 5. En ansøgning efter § 1, skal, foruden det i stk. 4, nr. 1-3 nævnte, hvis ansøger er en iværksætter på vej ind i akvakultursektoren, vedlægges en forretningsplan og, hvis investeringsbeløbet overstiger 375.000 kr., en gennemførlighedsundersøgelse, herunder en miljøvurdering af operationerne.

Stk. 6. En ansøgning om tilskud efter § 3, skal, foruden det i stk. 4 nævnte, vedlægges en forretningsplan samt en gennemførlighedsundersøgelse, herunder en teknisk og økonomisk redegørelse for, om projektet er levedygtigt efter gennemførslen.

Stk. 7. Alle ansøgninger vedlægges endvidere

1) en underskrevet bekræftelse på, at ansøgningen er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014, og

2) en tro- og love erklæring på, at ansøger ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 8. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 4, nr. 3, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Leverandørens begrundelse for at være ene leverandør på markedet skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og prioritering

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 13, ikke er afgivet,

2) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang at bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter,

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 10, nr. 22, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 24.

§ 15. Den afsatte bevillingsmæssige ramme til ordningerne efter:

1) § 1, er på 11 mio. kr.

2) § 3, stk. 1, nr. 1, er på 7,9 mio. kr.

3) § 3, stk. 1, nr. 2, er på 4 mio. kr.

4) § 5, stk. 1, nr. 1, er på 12,5 mio. kr.

5) § 5, stk. 1, nr. 2, er på 33,1 mio. kr.

6) § 5, stk. 1, nr. 3, er på 6 mio. kr.

7) § 7, er på 13,4 mio. kr., heraf er 1,2 mio. kr. afsat til akvakultur.

Stk. 2. Hvis de afsatte bevillingsmæssige rammer ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger, foretager NaturErhvervstyrelsen en prioritering med anvendelse af et pointsystem, jf. §§ 16-20.

§ 16. Ansøgning om tilskud til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, tildeles point efter deres forventede effekter inden for følgende områder:

1) Forbedret driftsresultat.

2) Udbredelsespotentiale.

3) Omkostningseffektivitet.

4) Projekter, der understøtter flest led i værdikæden.

5) Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 2, tildeles, foruden de områder, der er nævnt i stk. 1, også point efter innovationshøjde.

Stk. 3. Projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, prioriteres højest.

Stk. 4. Prioritering og pointtildeling efter stk. 1 og 2, foretages på baggrund af pointsystemet i bilag 1.

Stk. 5. Hvis der, efter pointtildeling i henhold til stk. 3, er overskydende midler, inden for den samlede bevillingsmæssige ramme på 11 mio. kr., gives der tilsagn til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 3, jf. § 16, stk. 1.

§ 17. Ved ansøgning om tilskud til projekter inden for § 3, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på følgende, jf. bilag 2:

1) Projekternes innovationshøjde, vedrørende projekter omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1.

2) Implementeringspotentiale, i forhold til bæredygtig udnyttelse af bestande af fisk og skaldyr, samt etableringen af discardfacilitering for discard forbuddet vedrørende projekter omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2.

3) Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets tilskudsberettigede udgifter.

§ 18. Ved ansøgning om tilskud til projekter inden for § 5, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på følgende, jf. bilag 3:

1) Om projekterne har implementeringspotentiale inden for de prioriterede områder i § 5.

2) Om projekterne har nyhedsværdi i forhold til opnåede videnskabelige resultater eller erfaringer inden for de prioriterede områder i § 5.

3) Om projekterne bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger.

Stk. 2. Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets tilskudsberettigede udgifter.

§ 19. Ved ansøgning om tilskud til projekter inden for § 7, tildeler NaturErhvervstyrelsen point til projekter inden for afsætning af fiskevarer ud fra de forventede effekter inden for følgende områder, jf. bilag 4:

1) Afsætningspotentiale.

2) Økonomisk bæredygtighed.

3) Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden.

Stk. 2. Projekter inden for afsætning af fiskevarer, der vedrører discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder, bliver tildelt et ekstra point.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen tildeler projekter inden for afsætning af akvakulturprodukter point ud fra projekternes forventede effekter inden for følgende områder, jf. bilag 5:

1) Økologi.

2) Eksportrelaterede aktiviteter.

3) Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed.

4) Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden.

Stk. 4. Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 5. Hvis der er overskydende midler inden for den samlede bevillingsmæssige ramme på 13,4 mio. kr., kan der gives tilsagn til oprettelse af producentorganisationer. Ansøgninger om oprettelse af producentorganisationer prioriteres efter antal medlemmer og omsætning i foreningen pr. 1. januar 2016.

Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen kan vægte de projekter efter § 7, der bidrager til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætning i artikel 5 i forordning nr. 508/2014.

§ 20. De angivne økonomiske rammer i § 15, for de forskellige ordninger er indikative rammer. Der kan, hvis muligt, tilføres yderligere midler til rammerne efter behov.

Stk. 2. Ubrugte midler inden for ét område i en tilskudsordning, kan omfordeles til et andet område inden for den samme støtteordning.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for prioriteringerne beskrevet i §§ 16-19, nedsætte et rådgivende udvalg på hver af de respektive ordninger, der bidrager til vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. § 7, stk. 2, i loven.

Stk. 4. Hvis der under prioriteringen af projekter efter §§ 1, 3, og 7, stk. 1, opnås pointlighed mellem flere projekter, prioriteres de projekter, som på et eller flere af områderne, inden for hver støtteordning, har opnået højest point.

Kapitel 4

Kriterier for støtteberettigelse

§ 21. Tilskud er betinget af følgende:

1) At de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 200.000 kr., dog maksimalt 7,4 mio. kr.

2) At projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

3) At de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling.

4) At alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for NaturErhvervstyrelsen i mindst 5,5 år fra slutudbetalingstidspunktet.

5) At kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

6) At projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i 5 år fra datoen for slutudbetaling og i 3 år for SMV'er, jf. § 10, stk. 1, nr. 24.

7) At projektet, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, ikke flyttes uden for EU i ti år fra datoen for slutudbetaling, undtagen hvor støttemodtageren er en SMV.

8) At tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver oplysninger om forventede effekter på resultatindikatoren om bevaret og ny beskæftigelse og indsender en rapport om projektets effekter, to år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, og NaturErhvervstyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager støtte.

Generelle betingelser

§ 22. Tilsagn om tilskud er endvidere betinget af følgende:

1) At tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere EHFF-programmet.

2) At projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 30.

3) At tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 32.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 23. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet,

2) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2, og

3) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

Stk. 4. For projekter efter § 5, stk. 1, nr. 3, kan NaturErhvervstyrelsen give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra 1. januar 2016, jf. art. 65, stk. 6, i forordning nr. 1303/2013.

§ 24. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 29, stk. 2.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Med undtagelse af støtte iflg. § 5, stk. 1, nr. 3, der ydes i 2016, udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel.

16) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

17) Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine.

18) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

19) Værdien af eget arbejde.

20) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver.

21) For projekter omfattet af § 1, udgifter vedrørende opdræt af genetisk modificerede organismer.

22) For projekter omfattet af § 1, udgifter vedrørende akvakulturaktiviteter i beskyttede havområder, hvis Miljøstyrelsen på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering har fastslået, at den pågældende aktivitet vil få en betydelig negativ indvirkning på miljøet, som ikke kan modvirkes på tilstrækkelig vis.

23) For projekter omfattet af § 7, udgifter til markedsforanstaltninger rettet mod handelsmærker, jf. artikel 68, stk. 2, i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 25. For projekter omfattet af § 1, kan NaturErhvervstyrelsen give op til:

1) 100 pct. i tilskud af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der alene gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner.

2) 100 pct. i tilskud af de tilskudsberettigede udgifter til projekter med deltagelse af kollektive støttemodtagere i samarbejde med et privat forskningsinstitut, et teknisk organ eller anden videnskabelig institution og hvor projektet er både innovativt og af kollektiv interesse.

3) 50 pct. i tilskud af de tilskudsberettigede udgifter til øvrige projekter.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, gives der maksimalt 2,75 mio. kr. i tilskud pr. projekt.

§ 26. For projekter omfattet af § 3, kan NaturErhvervstyrelsen give tilskud op til:

1) 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, til projekter, der gennemføres af en offentlig ansøger, eller som har kollektiv interesse og modtager samt er innovative,

2) 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, til projekter, der gennemføres af producentorganisationer, medmindre betingelserne i nr. 1 er opfyldt,

3) 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, til projekter, som alene er kollektive, eller 4) 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, til øvrige projekter.

§ 27. For projekter omfattet af § 5, kan Naturerhvervstyrelsen give tilskud op til:

1) 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, der er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, der er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Den samlede offentlige støtte til projekter, der er omfattet af § 5, stk. 1 nr. 3, kan være op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter, jf. dog § 5, stk 4.

§ 28. For projekter omfattet af § 7, kan NaturErhvervstyrelsen give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der

1) gennemføres af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer,

2) har tilknytning til kystfiskeri af mindre omfang, eller

3) er innovative, har kollektiv interesse og kollektive støttemodtagere.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til øvrige projekter.

§ 29. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der anden støtte, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger satserne i §§ 25, 26, 27, 28 og 29.

Stk. 3. Hvis et projekt genererer indtægter under gennemførelsen, vil der ske nedsættelse af tilskuddet i overensstemmelse med artikel 65, stk. 8, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 4. For operationer gennemført af virksomheder, der falder uden for definitionen af SMV'er reduceres støttesatserne med 20 procent point.

Stk. 5. Hvis der ydes 100 pct. i støtte af de samlede støtteberettigede udgifter, skal tilsagnshaver give offentlig adgang til resultaterne af projektet.

Kapitel 7

Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn

§ 30. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes med e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. §§ 14-20.

§ 31. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge §§ 2, 4, 6 og 8 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, indtræder i alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 32. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes med e-mail på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Et udbetalingsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

6) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

7) Ved slutudbetaling: En slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

8) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. Projekter, hvis tilskudsberettigede udgifter overstiger 7,4 mio. kr., skal korrigeres for indtægter, der genereres efter projektets afslutning i overensstemmelse med artikel 61, i forordning nr. 1303/2013.

§ 33. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 34. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter § 8, og § 9, stk. 2, i loven,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 35, stk. 1,

4) tilsagnshaver ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

5) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014, og som NaturErhvervstyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

6) tilsagnshaver, ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 22,

7) tilsagnshaver, under hele projektperioden, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014 samt bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/288 af 17. december 2014 med senere ændringer, eller

8) ejeren af et fiskefartøj, hvortil der er givet tilskud efter § 3, overfører dette fartøj uden for Unionen inden for mindst fem år efter datoen for den faktiske betaling af denne støtte til støttemodtageren, jf. artikel 25, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Såfremt et fartøj overføres inden for tidsrammen angivet i stk. 1, nr. 8, inddrives beløbet, der uretmæssigt er udbetalt i forbindelse med projektet, i en størrelse, der står i forhold til den periode, hvor betingelsen fastsat i stk. 1, nr. 8, ikke er blevet opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 35. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i § 34, stk. 1, nr. 7, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014.

Stk. 3. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. henholdsvis §§ 14-20, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 4. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer NaturErhvervstyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse for den del.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til hyppighed og formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 36. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 30:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 37. NaturErhvervstyrelsen nedsætter slutudbetaling med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 32, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 38. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 36 og 37, nedsættes alene efter § 36.

§ 39. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektorens regler ikke er overholdt.

Force majeure

§ 40. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. kapitel 9.

Stk. 2. Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder kan navnligt anerkendes i følgende tilfælde:

1) Uforudset ekspropriation.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre omstændigheder end de i stk. 2 nævnte, som force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det.

Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 5. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1715 af 15. december 2015 om fiskeri, natur og miljø ophæves.

2) Bekendtgørelse nr. 1210 af 27. oktober 2015 om tilskud til afsætningsfremme ophæves.

3) Bekendtgørelse nr. 1219 af 29. oktober 2015 om tilskud til fælles indsatser på akvakultur ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 2, finder dog stadig anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf og ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke færdigbehandlet den 30. juni 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 31. maj 2016

Jette Petersen

/ Katrine Kaldahl


Bilag I - IV

Bilag I

Kriterier: Ordningen om tilskud til fælles indsatser akvakultur
Point
1. Forbedret driftsresultat.
0 - 3
2. Udbredelsespotentiale.
0 - 3
3. Omkostningseffektivitet
0 - 3
4. Projekter, der understøtter flest led i værdikæden.
0 - 3
5. Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014.
0 - 3
6. Innovationshøjden
0 - 3

Projekter vedr. udvikling af produktion af nye akvakulturarter, nye eller væsentligt forbedrede produkter/processer prioriteres på baggrund af kriterierne 1 - 6, mens projekter vedr. videns- og gennemførlighedsprojekter prioriteres på baggrund af kriterierne 1 - 5, og ganges derfor med faktoren 1,2.

Bilag II

Kriterier: Ordningen om tilskud til fælles indsatser fiskeri
Point
1. Innovationshøjden
0 - 3
2. Implementeringspotentiale
0 - 3
3. Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014.
0 - 3

Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Bilag III

Kriterier: Ordningen om tilskud til fiskeri, natur og miljø
Point
1. Implementeringspotentiale
0 - 3
2. Nyhedsværdi
0 - 3
3. Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014.
0 - 3

Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Bilag IV

Kriterier for afsætning af fiskevarer
Point
Vægt
1. Afsætningspotentiale
0 - 3
1,5
2. Økonomisk bæredygtighed
0 - 3
1,5
3. Projekter, der understøtter flere led i værdikæden.
0 - 3
1

Projekter inden for afsætning af fiskevarer, der vedrører discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder, bliver tildelt et ekstra point.

Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014 kan vægtes frem for andre projekter.

Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Kriterier for afsætning af akvakulturprodukter
Point
Vægt
1. Økologi
0 - 3
1,5
2. Eksportrelaterede aktiviteter
0 - 3
1,5
3. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed
0 - 3
1
4. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden
0 - 3
1

Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger i artikel 5, i forordning nr. 508/2014 kan vægtes frem for andre projekter.

Ved pointlighed prioriteres projekterne efter projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.