Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 7. november 2008, bekendtgørelse nr. 162 af 2. marts 2009 og bekendtgørelse nr. 993 af 18. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 25 B, stk. 7, § 25 C, stk. 6, § 25 E, stk. 4, og § 25 F, stk. 4 og 5, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 386 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Erhvervs- og Byggestyrelsen« og »Erhvervs- og Byggestyrelsens« til: »Trafik- og Byggestyrelsen« og »Trafik- og Byggestyrelsens«.

3. I § 2 indsættes efter »skadesforebyggende tiltag«: »eller skadesudbedring, hvis tilbuddet afgives, efter byggeriet er opført«.

4. Efter Kapitel 3 indsættes:

»Kapitel 3 A

Udlejningsejendomme

§ 18 A. En bygherre, der opfører ejendomme til udlejning, som er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, skal ved færdigmelding tinglyse en tidsbegrænset servitut på den pågældende ejendom om undtagelsen og dokumentere dette over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis udlejningsejendommen sælges som ejer- eller andelsbolig inden for en 10-årig periode, efter at byggeriet er færdigmeldt, skal sælgeren af udlejningsejendommen tegne en byggeskadeforsikring på ejendommen. Hvis enkelte boligenheder i udlejningsejendommen sælges som ejer- eller andelsboliger, skal der tegnes en byggeskadeforsikring, som dækker hele ejendommen. Løbetiden på forsikringen er 10 år fratrukket den tid, der er gået siden færdigmeldingen.

§ 18 B. Den servitut, der skal tinglyses på udlejningsejendommen, jf. byggelovens § 25 C, stk. 3, skal have en tidsbegrænset gyldighedsperiode på 10 år. Servitutten skal tinglyses på udlejningsejendommen umiddelbart før, ejendommen færdigmeldes. Kommunalbestyrelsen skal angives som den påtaleberettigede.

Stk. 2. Forsikringen skal træde i kraft på den dato, hvor den nye ejer overtager ejendommen.

Stk. 3. Af servitutten skal fremgå, hvilke forpligtelser sælger har, hvis ejendommen sælges inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen. Teksten til servitutten fremgår af bilag 2.«

5. I § 19, stk. 2, indsættes efter »forsikringens løbetid«: », jf. dog § 19 A«.

6. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 A. I de tilfælde, hvor en ejendom er opført som udlejningsejendom, som sælges inden for 4 år fra færdigmeldingen, jf. § 18 A, stk. 2, skal der foretages et eftersyn i forbindelse med tegning af forsikringen, som senest skal være afholdt 5 måneder, fra forsikringen er trådt i kraft. Hvis salget sker mindre end 2 år fra færdigmeldingen, skal der foretages yderligere et eftersyn efter 4 år fra færdigmeldingen.«

7. § 20 affattes således:

»§ 20. Hvis forsikringsselskabet ikke har foretaget eftersyn, jf. § 19, stk. 2, og § 19 A, eller ikke har gjort den elektroniske rapport tilgængelig inden for de i § 27, stk. 2, angivne frister, giver Trafik- og Byggestyrelsen forsikringsselskabet en frist på 3 uger til at foretage eftersyn eller gøre den elektroniske oversigt tilgængelig.

Stk. 2. Hvis forsikringsselskabet ikke inden fristens udløb forestår afholdelse af eftersyn og gør den elektroniske oversigt tilgængelig eller godtgør, at den manglende gennemførelse af eftersyn og elektroniske oversigt skyldes forhold hos den sikrede, jf. byggelovens § 25 E, stk. 3, 2. pkt., rekvirerer Trafik- og Byggestyrelsen et eftersyn på forsikringsselskabets regning.«

8. I § 24, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gør sig gældende, hvis der skal foretages to eftersyn efter § 19 A.«

9. § 26, stk. 1, affattes således:

»Forsikringsselskabet udarbejder på baggrund af eftersynsindberetningen en elektronisk oversigt, som, udover alle oplysningerne fra eftersynsindberetningen, skal indeholde en oversigt over de konstaterede dækningsberettigede byggeskader.«

10. § 26, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 2. Den elektroniske oversigt skal indeholde oplysninger om:«

11. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den elektroniske oversigt skal udarbejdes i de skabeloner, der findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.«

12. § 27, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Forsikringsselskabet gør den elektroniske rapport tilgængelig for:«

13. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den elektroniske rapport efter 1-års eftersynet skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Den elektroniske rapport efter 5-års eftersynet skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 4 år og 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Den elektroniske oversigt skal inden for de samme frister sendes til Trafik- og Byggestyrelsen.«

14. I § 27, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den første elektroniske rapport efter eftersynene i henhold til § 19 A skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 10 måneder, fra forsikringen er trådt i kraft. Skal der foretages to eftersyn i henhold til § 19 A, skal den anden elektroniske rapport være tilgængelig for modtagerne senest 4 år og 10 måneder fra færdigmeldingen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

15. I § 27, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes i 1. pkt. efter »§ 19«: »og 19 A«.

16. § 28 ophæves.

17. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 A. Bygherren skal ved ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en udlejningsejendom over for kommunalbestyrelsen på tro- og love erklære, at der er tale om opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning.

Stk. 2. Bygherren skal ved færdigmelding af byggeriet dokumentere, at der er tinglyst en servitut på udlejningsejendommen, jf. § 18 B. Servitutten skal tinglyses umiddelbart før, byggeriet færdigmeldes.

§ 30 B. Efter anmodning skal kommunalbestyrelsen som påtaleberettiget aflyse en tinglyst servitut, som er tinglyst i henhold til byggelovens § 25 C, stk. 3. Dette skal ske, når kommunalbestyrelsen modtager dokumentation på, at der på ejendommen er tegnet og betalt en byggeskadeforsikring.«

18. Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 27. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

»Bilag 2

I henhold til byggelovens § 25 C, stk. 6, litra b, skal der fremgå følgende af den servitut, som skal tinglyses ved opførelse af beboelsesejendomme, der skal anvendes til udlejning:

”Denne ejendom er opført med henblik på udlejning og er dermed ifølge byggelovens § 25 A, stk. 2, nr. 6, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Såfremt ejendommen sælges som ejer- eller andelsbolig inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring på ejendommen, jf. byggelovens § 25 C, stk. 3. ”

Denne tekst vil kunne findes frem i tinglysningssystemet ved at benytte brugerformularen ”Byggelovens § 25A, stk. 2, nr. 6”. På Tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysningsretten.dk findes en vejledning i at anvende brugerformularen. «