Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Godkendelse og tidsfrister
Kapitel 2 Sikkerhedsmæssige krav
Kapitel 3 Håndtering af rumaffald
Kapitel 4 Miljøkrav
Kapitel 5 Register over rumgenstande
Kapitel 6 Erstatning og forsikring
Kapitel 7 Betaling af omkostninger
Kapitel 8 Digital kommunikation og sprogkrav
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav ved godkendelse af aktiviteter i det ydre rum m.v.

I medfør af § 7, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, § 13, stk. 3, § 19 og § 21, stk. 3, i lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum fastsættes:

Kapitel 1

Godkendelse og tidsfrister

§ 1. Styrelsen for Forskning og Innovation kan efter forudgående ansøgning godkende rumaktiviteter omfattet af lov om aktiviteter i det ydre rum.

§ 2. Ansøgning om godkendelse til at udføre rumaktiviteter skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation:

1) En udførlig beskrivelse af den påtænkte rumaktivitet, herunder forventet tid og sted for opsendelse, en beskrivelse af formålet med rumaktiviteten og rumgenstandens funktion, herunder overordnede tekniske specifikationer af platform, dimensioner, vægt og nyttelast, rumgenstandens funktionelle driftsperiode, forventede grundlæggende banedata m.v.

2) Risikovurdering af rumaktiviteten, herunder risikoen for at rumgenstanden forvolder skader, jf. § 13, stk. 2.

3) Dokumentation for ejerforholdene for rumgenstanden.

4) Dokumentation for operatørens faglige, herunder tekniske, kvalifikationer til at udføre den påtænkte rumaktivitet.

5) Dokumentation for operatørens finansielle formåen. Der skal indsendes dokumentation for:

a) Operatørens omsætning i de seneste tre regnskabsår, eller så længe operatøren har eksisteret.

b) Operatørens balance.

c) Operatørens soliditet.

6) Dokumentation fra frekvensmyndigheden for at operatøren overholder regler om frekvensanvendelse og banepositioner.

7) En erklæring om at reglerne om eksportkontrol er overholdt.

§ 3. I det omfang, der i forbindelse med en godkendelse stilles krav efter §§ 5, 6, 7 og 13, skal operatøren dokumentere opfyldelsen af:

1) Særlige sikkerhedsmæssige krav til rumaktiviteten, jf. § 5.

2) Krav til håndtering af rumaffald, jf. § 6.

3) Miljøkrav, jf. § 7.

4) Krav om forsikring til dækning af ansvaret for skader efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om aktiviteter i det ydre rum, jf. § 13.

§ 4. Operatøren skal tidligst muligt og senest 12 måneder før forventet opsendelse af rumgenstanden orientere Styrelsen for Forskning og Innovation om den rumaktivitet, der ønskes godkendt.

Stk. 2. Senest 10 måneder før forventet opsendelse af rumgenstanden indsendes ansøgning, der opfylder kravene i § 2. Styrelsen for Forskning og Innovation fastsætter herefter i dialog med operatøren eventuelle supplerende krav efter §§ 5, 6, 7 og 13.

Stk. 3. Operatøren skal indsende dokumentation efter § 3 senest 6 måneder før forventet opsendelse.

Stk. 4. Styrelsen for Forskning og Innovation kan fravige fristerne i stk. 1-3 i særlige tilfælde.

Kapitel 2

Sikkerhedsmæssige krav

§ 5. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav om, at rumaktiviteter opfylder relevante sikkerhedsmæssige standarder og retningslinjer, eksempelvis standarder fastlagt af European Cooperation for Space Standardization (ECSS) eller International Organization for Standardization (ISO).

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav om, at operatøren særligt redegør for kvalitetssikrings- og risikostyringssystem for rumaktiviteten.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Innovation kan ved vurderingen af sikkerheden ved selve opsendelsen lægge vægt på relevante vurderinger og beslutninger, som forudgående er foretaget af andre landes myndigheder, rumorganisationer el.lign.

Kapitel 3

Håndtering af rumaffald

§ 6. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav om, at rumaktiviteter der indebærer, at rumgenstande går i kredsløb om jorden, skal opfylde relevante standarder og retningslinjer for håndtering af rumaffald, eksempelvis European Cooperation for Space Standardization (ECSS) eller International Organization for Standardization (ISO).

Stk. 2. Som udgangspunkt skal rumgenstanden inden for 25 år fra det tidspunkt, hvor rumgenstandens funktionelle driftsperiode er tilendebragt, på sikker vis enten forlade sin bane om jorden igen eller placeres i et kredsløb om jorden, hvor den vurderes ikke at udgøre fare for andre rumaktiviteter.

Kapitel 4

Miljøkrav

§ 7. Rumaktiviteter skal udføres under hensyntagen til det omgivende miljø. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav til, herunder anmode om en redegørelse for:

1) Rumaktivitetens miljøpåvirkning på jorden og atmosfæren, med vægt bl.a. på den anvendte teknologi, komponenter, fremstillingsmåder og produkter.

2) Rumaktivitetens potentielle miljøpåvirkning af det ydre rum.

3) Operatørens foranstaltninger for at minimere belastning af miljøet på jorden, i atmosfæren og i det ydre rum.

Kapitel 5

Register over rumgenstande

§ 8. For rumgenstande omfattet af § 10, stk. 1, i lov om aktiviteter i det ydre rum skal operatøren indberette følgende oplysninger til Styrelsen for Forskning og Innovation:

1) Navn og CVR-nummer for operatøren.

2) En beskrivelse af rumgenstandens funktion.

3) Tid og sted for opsendelse.

4) Opsendelsesfartøj eller løfteraket.

5) Rumgenstandens funktionelle driftsperiode og levetid i kredsløb om jorden.

6) Grundlæggende banedata:

a) Omløbstid (nodal periode).

b) Hældning af baneplanet (inklination).

c) Apogæum.

d) Perigæum.

§ 9. Oplysningerne efter § 8 skal indberettes senest 3 måneder inden opsendelse af rumgenstanden.

Stk. 2. Senest 1 måned efter opsendelse af rumgenstanden skal operatøren indberette passende betegnelse for rumgenstanden eller dens registreringsnummer samt endelige oplysninger efter § 8.

§ 10. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er indberettet, skal operatøren uden unødigt ophold og senest 3 uger efter ændringerne er sket indberette dette til Styrelsen for Forskning og Innovation, medmindre andet aftales i det konkrete tilfælde.

§ 11. Operatøren indsender yderligere dokumentation for de oplysninger, der indberettes efter § 8, hvis Styrelsen for Forskning og Innovation anmoder herom.

Kapitel 6

Erstatning og forsikring

§ 12. Operatørens erstatningspligt for skader, jf. § 11, stk. 1 og 2, i lov om aktiviteter i det ydre rum, kan ikke overstige 450 mio. kr.

Stk. 2. Begrænsningen af operatørens erstatningspligt efter stk. 1 gælder ikke,

1) hvis operatøren forsætligt eller groft uagtsomt er skyld i skaden,

2) hvis operatøren ikke har indhentet en godkendelse af rumaktiviteten,

3) hvis operatøren har tilsidesat væsentlige betingelser for godkendelse, eller

4) hvis der er tale om personskade.

§ 13. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav om, at operatøren skal tegne forsikring, herunder om forsikringens omfang.

Stk. 2. Krav om forsikring efter stk. 1 vurderes ud fra ansøgningen og primært ud fra risikoen for, at den ansøgte rumaktivitet forvolder skade, herunder risikoen for at

1) rumgenstanden forvolder skade på personer eller ejendom på jorden såvel som på luftfartøjer under flyvning, og

2) rumgenstanden forvolder skade på andre rumgenstande.

Kapitel 7

Betaling af omkostninger

§ 14. Operatøren dækker Styrelsen for Forskning og Innovations omkostninger, navnlig omkostninger til ekstern faglig bistand, i forbindelse med

1) ansøgningsbehandlingen, ændring og tilbagekaldelse af en godkendelse,

2) overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter til anden ejer eller operatør og

3) gennemførelse af tilsyn.

Stk. 2. Beløb efter stk. 1 fastsættes efter regning på baggrund af Styrelsen for Forskning og Innovations omkostninger ved behandlingen.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Innovation fakturerer med en betalingsfrist på 30 dage.

§ 15. For omkostninger efter § 14, stk. 1, nr. 1 og 2, fremsender Styrelsen for Forskning og Innovation et overslag til operatøren, når ansøgning, der opfylder kravene i § 2, er modtaget.

Stk. 2. A conto-regning udstedes umiddelbart efter fremsendelse af overslag efter stk. 1.

Stk. 3. Endelig regning udstedes, når ansøgningsbehandlingen er afsluttet, og der foretages nødvendig efterregulering.

§ 16. For omkostninger efter § 14, stk. 1, nr. 3, udsteder Styrelsen for Forskning og Innovation regning til operatøren, når tilsynet er gennemført.

Kapitel 8

Digital kommunikation og sprogkrav

§ 17. Udveksling af oplysninger i medfør af lov om aktiviteter i det ydre rum og denne bekendtgørelse skal efter anmodning fra Styrelsen for Forskning og Innovation ske digitalt.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Innovation kan stille krav om kryptering, når oplysninger udveksles digitalt, jf. stk. 1.

§ 18. Oplysninger, der udveksles i medfør af lov om aktiviteter i det ydre rum og denne bekendtgørelse, skal efter anmodning fra Styrelsen for Forskning og Innovation foreligge på engelsk.

§ 19. Styrelsen for Forskning og Innovation kan kræve, at der ved ansøgning anvendes et særligt ansøgningsskema eller digital blanket.

Kapitel 9

Straf

§ 20. Overtrædelse af §§ 9-11 straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 31. maj 2016

Ulla Tørnæs

/ Anders Rømer Kania