Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10
Bilag 2 Takster og nærmere regler for brugerbetaling
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

I medfør af § 88, stk. 1 og 2, og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 72 og § 78 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016, og § 3 i lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes:

§ 1. Den, der er ansvarlig for offentlig eller privat virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 2, og den der ansøger om godkendelse af virksomhed, anlæg eller indretning m.v. efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse eller godkendelse af husdyrbrug m.v. efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller anmelder sig efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal bidrage til dækning af de kommunale og statslige myndigheders omkostninger (brugerbetaling) i forbindelse med:

1) godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse,

2) godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

3) behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

4) tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og

5) tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende:

1) Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2.

2) Husdyrbrug, der er omfattet af §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3) Arealer, der er omfattet af § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder.

4) Bestående husdyrbrug, der er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b i lov om miljøbeskyttelse, og som revurderes efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. denne lovs § 103, stk. 3.

5) Husdyrbrug og dyrehold, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., og som ikke er omfattet af nr. 1- 4, efter følgende regler:

a) Husdyrbrug og dyrehold på mere end 3 dyreenheder.

b) Hundepensioner og hundehandler.

c) Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger).

6) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

7) Virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.

8) Vindmøller, vindmølleparker og vindmøllegrupper, der er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, med undtagelse af vindmøller under 25 kilowatt.

9) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

10) Virksomheder m.v., der er optaget på bilag 1 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skydebaner, motorsportsbaner, knallertbaner, flyvepladser og ferskvandsdambrug til udklækning af fiskeyngel er ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvis de i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter. Aflæggelse af jagtprøver, jf. bekendtgørelse om jagttegn, og undervisning i tilknytning hertil på skydebaner m.v. betragtes ikke som erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden afgør, hvorvidt en virksomhed, et anlæg eller en indretning m.v. eller husdyrbrug m.v., som nævnt i stk. 1, er omfattet af bekendtgørelsen.

§ 3. Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver efter de takster og nærmere regler, der er anført i bilag 2, brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med:

1) godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse,

2) godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

3) behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

4) tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og

5) tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 4. Miljøstyrelsen kan godkende frikommuneforsøg, jf. lov om frikommuner, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan fravige § 3, jf. bilag 2, afsnit 1 og 3, og opkræve brugerbetaling i form af et fast gebyr, som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, således som disse aktiviteter nærmere afgrænses i bilag 2, afsnit 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i frikommunen sender ansøgning om frikommuneforsøg til Miljøstyrelsen senest den 31. december 2013.

§ 5. De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2, eller brugerbetalingen opkræves i form af et fast gebyr efter reglerne i § 4, jf. § 6.

Stk. 2. De i § 3 nævnte myndigheder kan opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, når behandlingen er afsluttet.

Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.

§ 6. De i § 4 nævnte myndigheder, som opkræver brugerbetaling for tilsyn i form af et fast gebyr, opkræver gebyret, når aktiviteterne i forbindelse med tilsynet er afsluttet.

Stk. 2. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1.

§ 7. Betales brugerbetaling opkrævet efter §§ 3 og 5 ikke rettidigt, skal der betales rente herfor efter reglerne i § 88, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøbeskyttelse eller efter reglerne i § 72, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 8. Betales brugerbetaling opkrævet efter §§ 4 og 6 ikke rettidigt, skal der betales rente herfor efter reglerne i § 88, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøbeskyttelse eller efter reglerne i § 72, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 9. Godkendelses- og tilsynsmyndighederne kan ikke dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Godkendelses- og tilsynsmyndighedernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og finder anvendelse på brugerbetaling for arbejde udført fra denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse med hensyn til brugerbetaling for arbejde udført før den 1. juli 2016, uanset om arbejdet har vedrørt virksomheder, der som følge af bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed ikke længere er godkendelsespligtige.

Stk. 3. Der kan ikke opkræves brugerbetaling for arbejde med behandling af ansøgninger om godkendelse indsendt i medfør af bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. maj 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10

A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal

A 51. Guld- og sølvsmedjer. Kunststøberier.

A 52. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget er mindre end 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af listepunkt 6.7 på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.

A 54. Elektrotekniske virksomheder.

A 55. Metallisering af plastgenstande.

A 56. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 5 m3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter.

A 57. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.

A 58. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 50 kg pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 1 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer.

B. Forarbejdning af mineralske råstoffer

B 51. Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end 20.000 tons.

B 52. Mørtelværker, grusværker eller stenknuserier, som ikke er placeret ved indvindingsstedet.

B 53. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mellem 200 kg og 75 tons pr. døgn, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mindre end 4 m3 eller en sættekapacitet på mindre end 300 kg pr. m3.

B 54. Anlæg for udvinding eller oparbejdning af salte fra undergrunden.

B 55. Virksomheder for fremstilling af gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten. Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer med en produktion på 10 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis eller mindre.

B 56. Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer med en produktion på mere end 10 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.

B 57. Kalkværker og kridtværker, hvor der ikke anvendes ovne til produktionen.

B 58. Fremstilling af kalk i ovne med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag.

B 59. Molerværker, såvel med som uden brænding med en produktionskapacitet større end 75 tons pr. dag, og hvis ovne da med ovnkapacitet på mere end 4 m3.

C. Oplagring og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas

C 51. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på mindre end 10 tons i timen. Anlæg til kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

C 52. Gasværker og koksværker.

C 53. Formbrændselsfabrikker.

D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter. Fotografisk virksomhed

D 51. Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.

D 52. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske processer fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.

D 53. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 5.000 tons pr. år.

D 54. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.

D 55. Fotografisk industri og fotografiske laboratorier for fremkaldelse af mere end 1.000 m2 film pr. år.

D 56. Virksomheder, der aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler, biocider, kemikalier eller produkter.

D 57. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. Virksomhed for belægning med plast.

D 59. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.

D 60. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindst 3.000 tons pr. år.

D 61. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst 5.000 tons pr. år.

D 62. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer, foderstofproduktion og trykkerier

E 51. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindre end 6 kg pr. time.

E 52. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.

E 53. Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mellem 100 og 1.000 tons pr. år.

E 54. Margarinefabrikker.

E 55. Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.

E 56. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

E 57. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

E 58. Papirvarefabrikker og kartonnagefabrikker.

E 59. Væverier, spinderier og trikotagefabrikker.

E 60. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier.

E 61. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

E 62. Anlæg til vask eller rensning af mere end 1.000 tons grøntsager pr. år.

E 63. Eddikefabrikker og sennepsfabrikker.

E 64. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end eller lig med 6 kg pr. time.

E 65. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller merceriserig), farvning eller anden form for tekstil vådbehandling af fibre eller tekstilstoffer med en produktion på 1 ton pr. dag eller mindre, i gennemsnit på årsbasis.

E 66. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

E 67. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 10 tons pr. dag men mindre end 20 tons pr. dag. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter.

E 68. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

E 69. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på 100 tons pr. dag eller derunder.

E 70. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage.

E 71. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage.

E 72. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 50 tons, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage.

E 73. Brødfabrikker og bagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 20 tons, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag.

E 74. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage.

E 75. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en produktion på mellem 1 og 10 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.

Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling på mere end 1 ton tekstil pr. dag, dog undtaget vaskerier.

E 76. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 20 tons, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage.

F. Oparbejdning af animalske råvarer

F 51. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe bortset fra fjerkræ på mindre end 50 tons pr. dag. Slagterier med en kapacitet til slagtning af fjerkræ på mindre end 17 tons pr. dag. Tarmrenserier.

F 52. Pelsberederier.

F 53. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af smør og smørblandingsprodukter. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end eller lig med 100 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.

F 54. Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 10 tons pr. dag.

F 55. Talgsmelterier, fedtsmelterier og anlæg for raffinering af animalske olier eller fedtstoffer.

F 56. Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag.

F 58. Margarinefabrikker.

F 59. Lædervarefabrikker og skotøjsfabrikker.

F 60. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag.

F 61. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.4 b eller 6.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

F 62. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvarer er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.

F 63. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag.

F 64. Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller.

F 65. Anlæg til fremstilling af foder eller mellemprodukter af foder til fisk, hunde, katte eller pelsdyr, bortset fra anlæg under listepunkt 6.4 b i) og listepunkt 6.4 b iii) i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

F 66. Garvning af huder eller skind med en behandlingskapacitet for færdige produkter på 1 tons pr. dag eller mindre.

G. Kraft- og varmeproduktion

(Ingen punkter)

H. Anlæg for motorkøretøjer

H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.

I. Dambrug

I 51. Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.

J. Anden virksomhed

J 51. Ikke-industriel fremstilling af protein, pektin eller enzymer.

J 52. Anlæg for behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug eller aktiviteter under listepunkt J 205 på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, med en kapacitet for tilførsel af husdyrgødning på 30 tons pr. dag eller derover.

Oplag af materiale iblandet husdyrgødning og/eller afgasset biomasse, der indeholder mindre end eller lig med 75 % husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug eller aktiviteter under listepunkt J 205 eller K 214 på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed med en kapacitet for tilførsel af husdyrgødning på 30 tons pr. dag eller derover.

J 53. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi, og som ikke er omfattet af et andet listepunkt i bilag 1 eller bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K. Affaldsoplagring, omlastning og kompostering

K 51. Containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på mindre end 30 m3.

K 52. Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.

K 53. Komposteringsanlæg med kapacitet for tilførsel af organisk affald og evt. andre materialer på 100 tons årlig eller mindre.


Bilag 2

Takster og nærmere regler for brugerbetaling

Afsnit 1. Takster

For tid anvendt af miljømedarbejdere på de i § 1 nævnte opgaver betales en takst pr. time. 1)

Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.

For fremmede tjenesteydelser til brug for de i § 1 nævnte opgaver betales 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms.

For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter § 11, § 12 eller § 16 dog til 80 pct. af det samlede beløb, der følger af ovennævnte takster.

Afsnit 2. Afgrænsning af hvilke aktiviteter der skal medregnes ved opgørelsen af brugerbetalingen, jf. § 1

Godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5, behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse skal medregnes. Aktiviteter efter andre dele af lov om miljøbeskyttelse skal ikke medregnes. Godkendelse efter kapitel 3, opgaver efter kapitel 4 og tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal medregnes. Aktiviteter efter andre dele af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ikke medregnes.

Godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse omfatter behandling af godkendelsesansøgninger, behandling af sager om påbud og forbud efter §§ 41 eller 42 i lov om miljøbeskyttelse, herunder revurdering af godkendelser, og udtalelser om virksomheders PRTR-data. Behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller omfatter sagsbehandling efter denne bekendtgørelse. Behandling af ansøgninger om godkendelser, tilladelser og dispensationer efter andre kapitler i lov om miljøbeskyttelse samt efter bekendtgørelser udstedt med hjemmel i andre kapitler i lov om miljøbeskyttelse, medregnes ikke.

Godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter godkendelser efter lovens § 11, § 12 og § 16 samt påbuds-, forbuds- og revurderingssager efter lovens §§ 39-43. Dette gælder også, hvor et husdyrbrug revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men endnu ikke er omfattet af en godkendelse efter lovens § 11, § 12 eller § 16, jf. § 103, stk. 3. Behandling af sager om tilladelse efter lovens § 10 medregnes ikke.

Tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter tilsyn med konkrete virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v. Det gælder således tilsyn med overholdelse af disse love, regler udstedt med hjemmel i lovene samt vilkår i godkendelser, tilladelser, påbud og andre afgørelser truffet med hjemmel i lovene eller i regler udstedt med hjemmel i lovene. Dette gælder også tilsyn med overholdelse af afgørelser, hvor tidsforbruget til udstedelse af afgørelsen ikke medregnes, jf. ovenfor.

Der skal kun medregnes aktiviteter, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed m.v. eller det pågældende husdyrbrug m.v. Generel planlægning af tilsynsarbejde, generel vidensopbygning, efteruddannelse o. lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis, herunder ved behandling i udvalg, kommunalbestyrelse m.v., medregnes ikke. Dette gælder også, selv om f.eks. fastlæggelse af generel praksis sker med anledning i en konkret sag, eller selv om vidensopbygning sker i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvis der er tale om generel viden, som medarbejdere med de pågældende opgaver bør være i besiddelse af, f.eks. om lovgivning og vejledninger, eller generelt præget teknisk viden, og hvor den konkrete sag således blot er en anledning til at skaffe sig en mere generelt nødvendig viden.

Både aktiviteter på og uden for virksomheden m.v. eller husdyrbruget mv. skal medregnes. Kørsel skal dog ikke medregnes.

Forelæggelse for udvalg og anden politisk behandling medregnes i det omfang, det knytter sig til en bestemt virksomhed m.v. eller et bestemt husdyrbrug m.v., jf. ovenfor.

Dialog med virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. om forhold, der er fastsat regler om i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., eller som overvejes reguleret i påbud eller vilkår i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., skal medregnes. Vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed m.v. eller et husdyrbrug m.v. og om, hvordan man kan opfylde dem, skal således også medregnes.

Derimod skal dialog om ikke-regulerede emner som f.eks. frivillig indførelse af miljøledelsessystemer og renere produkter ikke medregnes, medmindre den er en integreret og nødvendig del af en godkendelses- eller tilsynsopgave, f.eks. fordi virksomhedens miljøledelsessystem vil have betydning for udformning af egenkontrolvilkår eller for den tilsynsmæssige kategorisering af virksomheden eller tilrettelæggelsen af tilsynet i øvrigt.

Arbejde hos 1. instans i forbindelse med behandling af klage i klageinstansen medregnes ikke.

Hvis en afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans, medregnes den nye behandling ikke.

Myndighedens aktiviteter i forbindelse med civile retssager medregnes ikke.

Aktiviteter, der indgår i beregningen af andre gebyrer m.v., medregnes ikke.

2.1 Nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter der medregnes som godkendelsesarbejde eller arbejde efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning efter lov om miljøbeskyttelse § 33, en anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller en godkendelsesansøgning efter § 11, § 12 eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug medregnes, herunder orienterende besøg på virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen eller anmeldelsen, prøvetagning, målinger, beregninger samt udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse.

Behandling af en godkendelsesansøgning eller anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, der senere trækkes tilbage, skal medregnes.

En ansøgning om godkendelse anses at foreligge, selv om ansøgningen ikke opfylder kravene til en ansøgning i bekendtgørelse om listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. En anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, anses at foreligge, selv om anmeldelsen ikke opfylder kravene til en anmeldelse i bekendtgørelsen.

Behandling af en ansøgning om godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller en ansøgning om godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug medregnes ikke, hvis det ansøgte ikke kræver godkendelse, eller kun kræver tilladelse efter en anden bestemmelse i loven. Behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse, medregnes dog. Behandling af en anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller medregnes ikke, hvis det ansøgte kun kræver tilladelse efter en anden bestemmelse i loven.

Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse eller anmeldelse, betragtes som tilsynsarbejde m.v.

Brugerbetaling skal betales for behandling af sager efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller efter § 11, § 12 eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, uanset om virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. fejlagtigt har indsendt ansøgning efter en forkert bestemmelse i lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der kan dog kun opkræves brugerbetaling for tiden efter, at myndigheden har gjort virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. opmærksom på, at den agter at behandle sagen som en sag om godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, en anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller som en sag om godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og at der vil blive opkrævet brugerbetaling herfor.

2.2 Nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter der medregnes som tilsynsarbejde m.v.

Tilsynsarbejde efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse eller kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn, tilsyn på og omkring virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde, jf. nærmere ovenfor, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse og politianmeldelser.

Tilsynsarbejde medregnes, uanset hvad anledningen til tilsynet er. Dette gælder også, hvis tilsynet er led i en kampagne eller er foranlediget af en akut forurening. Tilsynsarbejde, som alene udføres på baggrund af oplysninger fra naboer eller andre tredjeparter, medregnes dog ikke.

Et beredskab, herunder både miljøvagter og et særligt beredskab over for konkrete virksomheder, kan kun medregnes i det omfang, der foretages aktivt tilsynsarbejde i forhold til forurening fra en konkret virksomhed.

Under tilsyn m.v. medregnes også andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse end behandling af godkendelsesansøgninger. Dette gælder bl.a. revurdering af godkendelser og vurdering af behovet for samt udstedelse af påbud eller forbud efter lovens § 41 eller § 42, herunder orienterende besøg på virksomheden, prøvetagning, målinger og beregninger og udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse. Tilsvarende medregnes påbud, forbud og revurdering efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsmyndighedens ressourceanvendelse ved udarbejdelse af udtalelser om virksomheders PRTR-data medregnes i tilsynsarbejdet.

Endvidere medregnes håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse eller kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Selvhjælpshandlinger medregnes ikke. Udfærdigelse af politianmeldelser medregnes, men det gør aktiviteter, som myndigheden efter politianmeldelse foretager som led i den politimæssige efterforskning, ikke.

Afsnit 3. Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning

Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.

Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke.

For listevirksomheder omfattet af lov om miljøbeskyttelse opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

1) Godkendelse – aktiviteter på virksomheden.

2) Godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden.

3) Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden.

4) Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden.

For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

1) Behandling af anmeldelse – aktiviteter på virksomheden.

2) Behandling af anmeldelse – aktiviteter uden for virksomheden.

3) Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden.

4) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden.

For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

1) Godkendelse efter § 11 eller § 12 – aktiviteter på husdyrbruget.

2) Godkendelse efter § 11 eller § 12 – aktiviteter uden for husdyrbruget.

3) Godkendelse efter § 16 – aktiviteter på bedriftens arealer.

4) Godkendelse efter § 16 – aktiviteter uden for bedriftens arealer.

5) Tilsyn m.v. – aktiviteter på husdyrbruget.

6) Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for husdyrbruget.

7) Tilsyn m.v. efter § 16 – aktiviteter på bedriften.

8) Tilsyn m.v. efter § 16 – aktiviteter uden for bedriften.

For andre husdyrbrug m.v. opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

1) Tilsyn m.v. – aktiviteter på husdyrbruget.

2) Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for husdyrbruget.

For andre virksomheder opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

1) Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden.

2) Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden.

Alle omfattede aktiviteter, der ikke består i behandling af en godkendelsesansøgning eller anmeldelse, medregnes under tilsyn m.v.

Når myndighederne opkræver brugerbetaling, skal det samlede tidsforbrug for det pågældende år eller den pågældende godkendelsesbehandling eller behandling af anmeldelse oplyses, opdelt i de ovenfor nævnte kategorier. For så vidt angår fremmede tjenesteydelser, skal det samlede beløb oplyses, opdelt i de oven for nævnte kategorier.

1) Der skal ikke betales moms af brugerbetalinger.