Den fulde tekst

Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

(Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, § 7 og § 12, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »krigshandlinger« til: »terror- og krigshandlinger«.

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Forsvarsministeren kan bestemme, at Beredskabsstyrelsen efter anmodning kan indsættes på Færøerne, i Grønland eller i udlandet i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan endvidere bestemme, at udenlandske redningstjenester kan indsættes i Danmark i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale med statslige og regionale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker m.v.«

3. § 5, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Beredskabsstyrelsen skal udarbejde en plan for koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke.

Stk. 3. Planen, jf. stk. 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år.«

4. I § 9, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.:

»Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.«

5. I § 9, stk. 2, indsættes som 7. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen.«

6. I § 10, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.«

7. I § 10, stk. 2, indsættes som 6. pkt.:

»Kommunalbestyrelserne kan samlet udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af den fælles beredskabskommission.«

8. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 12:

»§ 11. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker m.v.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker m.v.«

9. I § 12 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens sikring af, at redningsberedskabet indsættes med nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommunegrænser.«

10. § 13, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

11. I § 14 indsættes efter »virksomhed,«: »alarmering,«.

12. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse af planer for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab, herunder at Beredskabsstyrelsen skal udtale sig om forslaget til plan, og at Beredskabsstyrelsens udtalelse skal forelægges kommunalbestyrelsen eller i et samordnet redningsberedskab beredskabskommissionen, såfremt de deltagende kommunalbestyrelser har henlagt kompetencen til at godkende planen til beredskabskommissionen.«

13. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forsvarsministeren kan i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte det kommunale redningsberedskab uden for eget udrykningsområde.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

14. I § 18, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

15. § 23 a affattes således:

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer i forbindelse med de i stk. 1 nævnte anlæg.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer.«

16. I § 36, stk. 1, indsættes efter »oplag«: », af særlige lagerbygninger«.

17. Efter § 69 indsættes:

»§ 69 a. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 og kapitel 16 finder tilsvarende anvendelse, når forholdet er begået mod eller af personel fra et andet lands redningstjeneste under udførelse af beredskabsopgaver i Danmark i henhold til multilaterale eller bilaterale aftaler efter § 3, stk. 3, eller aftaler mellem lokale myndigheder i de grænsenære områder efter § 11, stk. 1.

Stk. 2. Erstatning for skade, der forvoldes af personel fra et andet lands redningstjeneste under udførelse af beredskabsopgaver i Danmark, betales af den myndighed, der har rekvireret den udenlandske assistance.«

§ 2

I lov om beskyttelsesrum, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.«

§ 3

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 1499 af 23. december 2014 og § 2 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 2, indsættes efter »bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger mellem havnebestyrelsen,«: »den fælles beredskabskommission,«.

2. Efter § 37 indsættes i kapitel 11:

»§ 37 a. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter efter dette kapitel til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.«

§ 4

I lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013, som ændret ved lov nr. 267 af 25. marts 2014 og § 40 i lov nr. 525 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 b indsættes:

»§ 6 c. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen