Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L1127
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald1

(Klimakorrektionsfaktor til beregning af R1-faktoren)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1491 af 11. december 2013, bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014, bekendtgørelse nr. 1331 af 4. december 2014 og bekendtgørelse nr. 715 af 13. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, side 89 og Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015, EU-tidende 2015, nr. L 184, side 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 115, side 11, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest ændret ved Rådets direktiv 2011/97/EU af 5. december 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 328, side 49, Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald, EF-Tidende 2000, nr. L 226, side 3, som senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 370, side 44, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, EU-tidende 2012, nr. L 26, side 1. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, side 89. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4, 8 og 9, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 6, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. 7, § 80, stk. 1 og 2, § 88, stk. 1-3, § 89 b, § 90, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:«

3. I Bilag 5 B Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 40 indsættes følgende efter den eksisterende tekst i fodnote *:

»Energieffektivitetsformlens værdi multipliceres med en klimakorrektionsfaktor (CCF) som vist i det følgende:

1. CCF for anlæg, der er i drift, og hvortil der er udstedt tilladelse i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning inden den 1. september 2015:

CCF = 1 hvis HDD ≥ 3350

CCF = 1,25 hvis HDD ≤ 2150

CCF = - (0,25/1200) × HDD + 1,698, hvis 2150 < HDD < 3350

2. CCF for anlæg, hvortil der er udstedt tilladelse efter den 31. august 2015, og for anlæg under nr. 1 efter den 31. december 2029:

CCF = 1 hvis HDD ≥ 3350

CCF = 1,12 hvis HDD ≤ 2150

CCF = - (0,12/1200) × HDD + 1,335, hvis 2150 < HDD < 3350

(Den beregnede værdi af CCF afrundes til tre decimaler).

Værdien af HDD (graddage) bør tages som gennemsnittet af årlige graddageværdier for det sted, hvor forbrændingsanlægget er placeret, beregnet for en periode på 20 på hinanden følgende år før det år, for hvilket CCF beregnes. Til beregningen af HDD anvendes følgende metode fastlagt af Eurostat: HDD er lig med (18 °C - Tm) × d, hvis Tm er lavere end eller lig med 15 °C (opvarmningstærskel), og er nul, hvis Tm er højere end 15 °C, hvorved Tm er middeludetemperaturen (Tmin + Tmax)/2 over en periode på d dage. Beregningerne udføres dagligt (d = 1), summeret til et år.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 30. maj 2016

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2015, nr. L 184, side 13.