Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Regnskabsreglementet for flyvepladser, der har indført en trafikledelsesordning og som opkræver betaling herfor
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor

I medfør af § 57 a, stk. 5 og 6, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret ved lov nr. 1896 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Trafikledelsesordninger, jf. luftfartslovens § 57 a, stk. 2: Enhver ordning på offentlige flyvepladser på offentlig eller privat grund med henblik på at organisere adgangen til flyvepladsens ankomst- og afgangsterminaler fra landsiden, herunder f. eks. bomme, signaler, særlige baner eller lignende, der eventuelt indebærer betaling eller har administrative konsekvenser såsom krav om tilmelding eller krav om særligt udstyr i køretøjet.

2) Offentlige flyvepladser: En flyveplads, der er godkendt efter § 55, stk. 1, i luftfartsloven.

3) Proportional: Sammenhæng mellem den trafikale gevinst (de til enhver tid gældende principper, der anvendes i Trafik- og Bygningsministeriets manual om samfundsøkonomiske analyser) ved at etablere en trafikledelsesordning og størrelsen af den administrative byrde og den betaling, transport af personer pålægges ved at være omfattet af ordningen.

4) Gennemsigtighed: Alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om trafikledelsesordning mellem virksomheder, som udfører erhvervsmæssig personbefordring ad vej, og flyvepladsen er tilgængelige for alle virksomheder, for hvem det kan være relevant at tilslutte sig ordningen.

5) Ikke-diskriminerende: En virksomhed, som udfører erhvervsmæssig personbefordring ad vej, har adgang til at tilslutte sig en trafikledelsesordning, når virksomheden opfylder de af flyvepladsen fastsatte objektive krav, herunder blandt andet krav til adfærd og eventuel betaling m.v. og i overensstemmelse med taxi- og buslovgivningen. Flyvepladsens administrative procedurer i forbindelse med tilslutning til en trafikledelsesordning må hverken direkte eller indirekte hindre adgangen til at tilslutte sig for virksomheder, herunder virksomheder som kun lejlighedsvist betjener kunder til eller fra flyvepladsen, når det er i overensstemmelse med taxi- og buslovgivningen. En lejlighedsvis bruger skal normalt kunne tilslutte sig en trafikledelsesordning inden for en tidsramme på ca. 10 minutter fra ankomsten til lufthavnen.

6) Produktøkonomiregnskab: Ved et produktøkonomiregnskab forstås en opstilling af det samlede regnskab for de produkter, der indgår i hovedforretningsområdet.

Godkendelse af trafikledelsesordninger

§ 3. Trafik- og Byggestyrelsen godkender trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder.

Stk. 2. Godkendelse kræves, hvis trafikledelsesordningen indebærer betaling eller har administrative konsekvenser såsom krav om tilmelding, krav om særligt udstyr i køretøjet eller lignende.

Stk. 3. En trafikledelsesordning kan godkendes, hvis hensigten med ordningen er at forbedre opsamling og afsætning af passagerer og udnyttelse af flyvepladsens adgangsveje, opholdsarealer, faciliteter til parkering m.v.

Stk. 4. Trafikledelsesordningen og eventuelle betalingsopkrævninger eller øvrige administrative byrder i forbindelse med trafikledelsesordningen skal være proportionale, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

Betaling for trafikledelsesordninger

§ 4. Offentlige flyvepladser kan i medfør af luftfartslovens § 57 a, stk. 3, opkræve betaling fra virksomheder, der udfører erhvervsmæssig personbefordring ad vej, og som er omfattet af en godkendt trafikledelsesordning efter § 3.

Stk. 2. En betalingsordning kan ikke pålægges sygetransport og offentlig servicetrafik.

Stk. 3. Betaling kan kun opkræves i det omfang, den dækker omkostninger direkte forbundet med etablering og drift af en godkendt trafikledelsesordning, og betalingsordningen skal være proportional, gennemsigtig og ikke-diskriminerende. De omfattede virksomheders samlede betalinger må ikke overstige flyvepladsens samlede direkte omkostninger over et kalenderår til etablering og drift af en ordning med betaling.

Stk. 4. En trafikledelsesordning med betaling godkendes, hvis flyvepladsen dokumenterer følgende:

1) Et retvisende budget for etableringen af trafikledelsesordningen ved flyvepladsen, herunder forventede driftsomkostninger for de kommende tre år med en specificering af de væsentligste omkostningselementer. For eksisterende ordninger skal fremsendes et revisorgodkendt regnskab og et retvisende budget med driftsomkostninger for de kommende to år med en specificering af de væsentligste omkostningselementer.

2) En treårig prognose for antal køretøjer, der forventes at benytte trafikledelsesordningen.

3) Beregning af den betaling flyvepladsen agter at opkræve hos dem, der benytter ordningen.

4) Beskrivelse af hvorledes flyvepladsen agter at administrere ordningen.

Stk. 5. Dokumentationen efter stk. 4, nr. 1 - 3, skal udspecificeres således, at det er muligt at foretage en kontrol af beregningens metode og forudsætninger.

Stk. 6. Trafik- og Byggestyrelsen afgør, om oplysningerne, jf. stk. 4, udgør fyldestgørende dokumentation og kan påbyde, at flyvepladsen afgiver nærmere bestemte oplysninger til brug for godkendelsen.

Regnskab

§ 5. Flyvepladser, der har indført en trafikledelsesordning og opkræver betalinger herfor, udarbejder et årligt produktøkonomiregnskab, jf. § 2, nr. 6, som sendes til godkendelse hos Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabet opstilles i form af et delregnskab for direkte omkostninger forbundet med etablering eller drift af en ordning, jf. bilag 1.

Stk. 3. Ved opkrævning af betaling for etablering og drift af trafikledelsesordninger skal flyvepladsen hvert år overfor Trafik- og Byggestyrelsen dokumentere, at de omfattede virksomheders samlede betalinger ikke overstiger flyvepladsens samlede direkte omkostninger til etablering og drift af trafikledelsesordningen.

Stk. 4. Efterlever flyvepladsen ikke kravene i stk. 1-3 og i regnskabsreglementet, jf. bilag 1 kan godkendelsen tilbagekaldes.

Tilbagebetaling

§ 6. Ved opkrævning af betalinger i strid med bestemmelserne om proportionalitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination og ved manglende offentliggørelse af betingelserne for tilmelding og betaling af trafikledelsesordningen, skal tilbagebetaling ske direkte til den enkelte virksomhed.

Stk. 2. Tilbagebetaling af en for høj betaling for et år i strid med bestemmelserne nævnt i stk. 1, kan ske ved, at betalingerne nedsættes i et af de følgende år.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen kan pålægge flyvepladserne at tilbagebetale opkrævede betalinger, hvis de ikke overholder kravene i §§ 3-5, § 6, stk. 1, §§ 7-8 og bilag 1 om godkendelse af trafikledelsesordninger og betaling herfor.

Stk. 4. Ved ophør eller ved bortfald af godkendelse af en trafikledelsesordning, jf. § 9, stk. 3, skal tilbagebetaling ske med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for godkendelse ikke længere var til stede.

Proces

§ 7. Flyvepladsen skal senest 3 måneder forud for ønsket ikrafttrædelse af trafikledelsesordningen sende en ansøgning om trafikledelsesordning inklusiv eventuel betalingsordning til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation i henhold til kravene i denne bekendtgørelse, herunder til kravene fastsat i § 3, stk. 2-4, og § 4, stk. 2-5.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen indhenter de nødvendige oplysninger fra flyvepladsen til brug for behandlingen af ansøgningen om godkendelse og til dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 2.

Stk. 4. Flyvepladsen skal mindst en gang om året afholde konsultation med brugerne af trafikledelsesordningen, dvs. de til ordningen tilmeldte virksomheder, der udfører erhvervsmæssig personbefordring ad vej.

Stk. 5. Flyvepladsen skal ved konsultationerne fremlægge dokumentation, der følger af § 4, stk. 4.

Stk. 6. Trafik- og Byggestyrelsen kan deltage som observatør ved konsultationerne.

Offentliggørelse

§ 8. Flyvepladser skal i medfør af luftfartslovens § 57 a, stk. 4, offentliggøre oplysninger om godkendte trafikledelsesordninger på deres område.

Stk. 2. Oplysningerne skal være gennemskuelige og indeholde en beskrivelse af ordningen i forhold til, hvad den indebærer for brugerne således, at virksomheder, der ønsker at udføre erhvervsmæssig personbefordring ad vej, kan orientere sig om ordningerne, herunder de administrative procedurer, betingelserne for tilmelding og eventuel betaling.

Stk. 3. Offentliggørelse kan ske på flyvepladsens hjemmeside.

Tilsyn

§ 9. Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med trafikledelsesordninger, jf. § 3, herunder med opkrævning af betalinger herfor.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen kan påbyde, at flyvepladsen afgiver nærmere bestemte oplysninger til brug for tilsynet.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en trafikledelsesordning, hvis Trafik- og Byggestyrelsen i forbindelse med et tilsyn konstaterer, at betingelserne i §§ 3-5, § 6, stk. 1, og §§ 7-8 ikke længere er opfyldt.

Straf

§ 10. Overtrædelse af kravene i § 3, stk. 2 og stk. 4, § 4, stk. 3, § 6, stk. 1, og § 9, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 149, stk. 14, i lov om luftfart.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aftaler om trafikledelse, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, før de kan opsiges til ophør af begge parter, dog senest den 1. juli 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 30. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Regnskabsreglementet for flyvepladser, der har indført en trafikledelsesordning og som opkræver betaling herfor

1. Regnskabsreglementet for flyvepladser, der har indført en trafikledelsesordning og som opkræver betaling herfor (regnskabsreglementet) fastlægger supplerende regler til de bestemmelser, der er angivet i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m. v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10/12/2015 (årsregnskabsloven).

2. Flyvepladsen skal sikre, at der udarbejdes sådanne regnskaber og etableres sådanne regnskabsrelaterede systemer, at det fornødne datagrundlag er til stede til at kunne vurdere, om den opkrævede betaling er proportional.

3. Flyvepladsens aktiviteter opdeles i hhv. etablering og drift af trafikledelsesordningen.

4. I supplement til regnskabsføringen efter årsregnskabsloven udarbejder flyvepladsen et internt produktøkonomiregnskab, jf. § 5, der opstilles i form af et delregnskab for direkte omkostninger forbundet med drift af en ordning.

4.1 Delregnskabet udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven og under anvendelse af samme regnskabsprincipper, som anvendes ved udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab, jf. dog punkt 3 - 4.

4.2 Delregnskabet udfærdiges efter anerkendte og ensartede principper og metoder for indtægts- og omkostningsallokering, i henhold til årsregnskabsloven, og skal resultere i et retvisende billede. Fordelingen af såvel indtægter som omkostninger på de enkelte produkter skal ske i forhold til de enkelte produkters aktivitet, såfremt indtægter og omkostninger ikke direkte kan henføres til et enkelt produkt.

5. Følgende typer af direkte omkostninger kan indgå til kostpris i flyvepladsens betalingsordning vedr. etablering af en godkendt trafikledelsesordning efter § 3 og § 4: Planlægning, anskaffelse af teknisk vejsideudstyr og kabelføringer, anskaffelse af it-løsninger samt finansieringsomkostninger. Andre lignende etableringsomkostninger kan indgå mod behørig dokumentation.

5.1 Ved den initiale anskaffelse og ved alle følgende nyanskaffelser ansættes på et fagligt grundlag en levetid, hvorefter udgifter til etablering fordeles over trafikledelsesordningens driftsperiode. Udgifter til planlægning kan i alle tilfælde maksimalt andrage 20 pct. af etableringsomkostningerne.

6. Følgende typer af direkte omkostninger kan indgå til kostpris i de enkelte kalenderår i flyvepladsens betalingsordning vedr. drift af en godkendt trafikledelsesordning efter § 3 og § 4:

Udstyr, mærkater eller lignende, som skal være monteret i de tilmeldte køretøjer, drift og vedligeholdelse af teknisk vejsideudstyr samt drift og vedligeholdelse af it-løsningen. Udgifter til personale (ekskl. overhead) kan desuden indgå i det omfang, personalet udfører arbejde i forbindelse med drift af en trafikledelsesordning. I de tilfælde, hvor en medarbejder både udfører arbejde i forbindelse med en trafikledelsesordning samt andet arbejde, anvendes et beregnet gennemsnit for den medgåede tid, som kan lægges til grund. Det er alene den forholdsmæssige arbejdstid, som medarbejderen har anvendt til at udføre arbejde i forbindelse med drift af en trafikledelsesordning, der kan henføres hertil.

7. Følgende udgifter kan ikke anses for at medgå til drift af en trafikledelsesordning:

Udgifter til medarbejdere, der eksempelvis guider flyvepladsens passagerer, sørger for renhold på lufthavnens område eller i øvrigt udfører opgaver, som i almindelighed må antages at være i flyvepladsens egen interesse. Ligeledes anses tab som følge af omlægning af lufthavnens arealer, udgifter til ombygning eller tilbygning af eksisterende terminalbygninger, samt udgifter til omlægning af eksisterende veje og stier ikke for at være udgifter medgået direkte til etablering eller drift af en trafikledelsesordning.

8. Trafik- og Byggestyrelsen kan stille krav til flyvepladsen om efterprøvning af de principper, som flyvepladsen har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af produktøkonomiopgørelsen.

9. Allokeringen af flyvepladsens etablerings- og driftsomkostninger til ordningen skal være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, herunder være proportional, gennemsigtig og ikke-diskriminerende.

10. En flyveplads foranlediger fremsendt en erklæring fra dens statsautoriserede revisor om, at flyvepladsens regnskabsførelse og forretningsvirksomhed er sket i overensstemmelse med nærværende regnskabsreglements bestemmelser. Erklæring skal være afgivet med moderat grad af sikkerhed (review), jf. §§ 9-13 i bekendtgørelse nr. 385 af 17/04/2013 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (erklæringsbekendtgørelsen).

11. Produktøkonomiregnskabet og revisorerklæringen sendes til Trafik- og Byggestyrelsen til godkendelse samtidig med, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven.

12. Princip- og fortolkningsspørgsmål vedrørende regnskabsreglementet afgøres af Trafik- og Byggestyrelsen.