Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002, § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1049 af 17. december 2002 og lov nr. 432 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 60 a, stk. 1, ændres »§ 126, stk. 4,« til: »§ 126, stk. 6,«.

2. I § 60 a, stk. 1, indsættes efter »§ 126, stk. 1, nr. 1-3 eller 6,«: »eller stk. 3,«.

3. I § 60 a, stk. 2, ændres »§ 126, stk. 4,« til: »§ 126, stk. 6,«.

4. I § 60 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 126, stk. 2, nr. 1,« til: »§ 126, stk. 4, nr. 1,«.

5. I § 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 126, stk. 1,« til: »§ 126, stk. 1-3,«.

6. I § 60 a, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »stk. 1, nr. 1-3,«: »eller stk. 3,«.

7. I § 60 a, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »§ 126, stk. 1, nr. 1-3,«: »eller stk. 3,«.

8. I § 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 126, stk. 2, nr. 3 eller 5.« til: »§ 126, stk. 4, nr. 3 eller 5.«

9. I § 118, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 6«.

10. I § 118 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af §§ 42 og 43, jf. stk. 3, udmåles en særlig skærpet bøde ved hastighedsovertrædelser på andre veje end motorveje, hvis hastighedsoverskridelsen er på 30 pct. eller derover.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 6-10.

11. I § 118, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »§ 126, stk. 2, nr. 1,« til: »§ 126, stk. 4, nr. 1,«.

12. I § 119, stk. 2, nr. 3, ændres »jf. § 126, stk. 4,« til: »jf. § 126, stk. 6,«.

13. I § 119 a, stk. 1, ændres »eller om overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt efter § 126, stk. 1, nr. 4,« til: »om overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt i § 126, stk. 1, nr. 4, eller om overtrædelse af bestemmelserne i § 126, stk. 2 eller 3,«.

14. I § 126, stk. 1, nr. 2, ændres »70 pct.« til: »60 pct.«

15. I § 126, stk. 1, nr. 3, ændres »70 pct.« til: »60 pct.«

16. I § 126 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Føreren skal endvidere frakendes retten til at føre de i § 125 nævnte køretøjer, hvis føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i 3 forhold, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten efter stk. 1, men som er omfattet af

1)   § 5, stk. 2, § 15, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1-3, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1, § 25, § 37, stk. 4, § 80, stk. 4, og § 81, stk. 3,

2)   § 4, stk. 1 og 2, hvis overtrædelsen udgør fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor,

3)   § 23 eller forbud mod overhaling fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning,

4)   § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning,

5)   §§ 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, hvis hastighedsoverskridelsen er på mere end 30 pct., eller

6)   § 53, stk. 3, hvis alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen ikke overstiger 0,80 promille.

Stk. 3. Under samme betingelser som nævnt i stk. 2 skal retten til at føre de i § 125 nævnte køretøjer frakendes føreren af et sådant køretøj, hvis føreren har gjort sig skyldig i to forhold omfattet af stk. 2 og forholdene er begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

17. § 126, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, affattes således:

»2)   har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig medfører frakendelse af førerretten efter stk. 1, nr. 1-5, eller stk. 2 eller 3,«.

18. I § 126, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

19. I § 126, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »§ 126, stk. 1, nr. 1-3, 5 eller 6,«: »eller stk. 3,«.

20. Efter § 133 a indsættes:

»Kapitel 18 b

Straf m.v. ved ændret regulering

§ 133 b. Spørgsmålet om straf og frakendelse af førerret samt pålæggelse af kørselsforbud i anledning af hastighedsovertrædelser, jf. §§ 42-43 a, eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning afgøres efter de på gerningstidspunktet gældende regler.«

21. I § 134, stk. 4, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 9, 10, 14, 15, 20 og 21, træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1-8, 11-13 og 16-19.

Givet på Amalienborg, den 21. april 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen