Den fulde tekst

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige
andre love

(Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 1581 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afgørelser, som er påklaget til skatteankenævnet efter stk. 1, nr. 2-9, kan efter klagerens valg påklages til Landsskatteretten efter § 11, stk. 1, nr. 1, hvis nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er modtaget.«

2. § 13, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»I sager, som vedrører registreringsafgiftsloven, skal mindst 3 retsmedlemmer deltage, og heraf skal mindst én være retspræsidenten eller en retsformand, mens mindst 2 skal være særligt motorsagkyndige medlemmer, der er udnævnt af skatteministeren efter § 12, stk. 4.«

3. § 14, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at told- og skatteforvaltningens afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Skatteministeren kan fastsætte regler om retten til at klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser i personalesager, herunder fastsætte regler om tidsfrister for indgivelse af klage.

Stk. 3. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at told- og skatteforvaltningens behandling af andre spørgsmål ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.«

4. § 40, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Anmodningen om behandling i Landsskatteretten skal være modtaget i Landsskatteretten senest 1 måned fra dateringen af den afgørelse, der ønskes behandlet. Bestemmelserne i § 42, stk. 2, og §§ 43-47 finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998, som ændret ved § 45 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 22 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og § 9 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, § 1, stk. 3, 2. pkt., og § 3 ændres »Økonomistyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«, og i § 5, 1. pkt., ændres »Økonomistyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 1 a, stk. 1, affattes således:

»Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Økonomistyrelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på statskassens vegne yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.«

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter § 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til restanceinddrivelsesmyndigheden på edb-medie.«

4. § 8, stk. 1, affattes således:

»De afgørelser, som restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe efter § 2, kan efter skatteministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til pengeinstitutterne og Økonomistyrelsen.«

5. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Landsskatteretten afgør klager over Økonomistyrelsens afgørelser efter denne lov. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landskatterettens virke og §§ 40-46 om klager til Landsskatteretten finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne om domstolsprøvelse m.v. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.«

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og senest ved lov nr. 105 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Skattepligten omfatter endvidere fratrædelsesgodtgørelser, løn i en opsigelsesperiode og lignende ydelser, når sådan indkomst erhverves i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold, der har omfattet arbejde udført her i landet, og lønindkomsten har været undergivet dansk beskatning. Vedrører en indkomst som nævnt i 4. pkt. arbejde udført såvel i som uden for Danmark, omfatter skattepligten kun den del, der forholdsmæssigt kan henføres til arbejde udført i Danmark.«

2. § 43, stk. 2, litra h, affattes således:

»h) Vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet.«

§ 4

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og § 9 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, litra a, affattes således:

»a) Personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, i Grønland eller på Færøerne for en arbejdsgiver eller hvervgiver her i landet, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller stk. 2, samt personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført i udlandet for en arbejdsgiver i udlandet, forudsat at de pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark, jf. stk. 3 eller 4, og at de pågældende er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1,«.

2. I § 8, stk. 1, litra j, ændres ».« til: », og«.

3. I § 8, stk. 1, indsættes som litra k :

»k) vederlag i penge samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h.«

§ 5

I lov om indkomstskat af personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1577 af 20. december 2006 og § 109 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, kan ikke overføres til ægtefællen.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 108 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 11, ændres » energibesparelser.« til: » energibesparelser,«.

2. § 7 F, stk. 1, nr. 12, affattes således:

»12) beløb, som sælgeren af en fast ejendom betaler til køberen til hel eller delvis dækning af præmie for ejerskifteforsikring i medfør af § 2, stk. 3, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., og«.

3. I § 7 F, stk. 1, indsættes som nr. 13 :

»13) tilskud, som i medfør af § 22, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 3, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om varmeforsyning ydes for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser.«

4. I § 33, stk. 1, ændres » jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 19, stk. 2« til: » jf. dog pensionsafkastbeskatningslovens § 19, stk. 2«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1 og § 2 har virkning fra den 1. maj 2007.

Stk. 3. Lovens § 3, nr. 2, og § 5 har virkning fra indkomståret 2008.

Stk. 4. Lovens § 6, nr. 3, har virkning for tilskud, der ydes den 15. juni 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen