Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 25. maj 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af arkivloven

(Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen)

[af kulturministeren (Bertel Haarder)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. april 2016 og var til 1. behandling den 28. april 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 25. april 2016 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget finder det afgørende, at kongekronens særegne og afgrænsede brug bevares. Med lovforslaget holdes der fast i dette princip, samtidig med at man nu undgår de uhensigtsmæssige situationer, en række kroer, virksomheder og foreninger, der af historiske grunde har benyttet kongekronen, hvilket har været i strid med loven, har oplevet. Dermed værner lovforslaget om dansk kulturarv. Det fastslås i bemærkningerne til lovforslaget, at udmøntningen af kriterierne for anvendelsen af kongekronen lægger vægt på historisk tilknytning til kongehuset, der kan dokumenteres eller sandsynliggøres. Denne praksis er afgørende for Socialdemokraterne, da den sikrer en hensigtsmæssig forvaltning af virksomheder og foreningers brug af kongekronen.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Alex Ahrendtsen (DF) Morten Marinus (DF) Karin Nødgaard (DF) nfmd. Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Søren Espersen (DF) Britt Bager (V) Jan E. Jørgensen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Eva Kjer Hansen (V) Hans Andersen (V) Anni Matthiesen (V) Mette Bock (LA) Leif Mikkelsen (LA) Naser Khader (KF) Annette Lind (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Mogens Jensen (S) Orla Hav (S) fmd. Søren Søndergaard (EL) Pernille Skipper (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Zenia Stampe (RV) Marianne Jelved (RV) Ida Auken (RV) Holger K. Nielsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 174

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 174

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om udformningen af kriterier for, om en forening eller virksomhed må anvende kongekronen i deres logo, til kulturministeren, og ministerens svar herpå