Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse
fordringer og forskellige andre love

(Automatisk modregning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, som ændret ved § 2 i lov nr. 307 af 19. april 2006, § 13 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »opkrævningen«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan helt eller delvis kalde en fordring tilbage, der er oversendt til inddrivelse, med henblik på at foretage modregning for kravet.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

3. § 2, stk. 6, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-6, herunder om fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, tilbagekaldelse af fordringer til opkrævningsmyndigheden, størrelsen af fordringer m.v., som der kan tillades afdragsvis betaling eller henstand med, og om tidsfrister for afdragsvis betaling og henstand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at overdragelse af fordringer kan ske elektronisk.«

4. I § 3, stk. 5, indsættes efter »hvorefter fordringshavere«: »og andre offentlige myndigheder«.

5. Efter § 3 c indsættes:

»Modregning m.v.

§ 3 d. Dækker en udbetaling fra det offentlige, der anvendes til modregning, kun delvis skyldners gæld til det offentlige, dækkes fordringerne i denne rækkefølge:

1) Fordringer under opkrævning, for hvilke den udbetalende myndighed er fordringshaver, i det omfang den udbetalende myndighed træffer afgørelse om modregning.

2) Fordringer modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse.

3) Andre fordringer under opkrævning.

Stk. 2. Dækker en udbetaling kun delvis fordringer omfattet af stk. 1, nr. 2, dækkes fordringerne efter dækningsrækkefølgen i § 3 a. Dækker en udbetaling kun delvis fordringer omfattet af stk. 1, nr. 3, dækkes fordringerne i den rækkefølge, de er registreret i Det Centrale Fordringsregister, således at den fordring, der først registreres, dækkes først.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, herunder om indberetning fra fordringshaverne til Det Centrale Fordringsregister.

§ 3 e. Er en fordring omfattet af denne lov, for hvilken en kommune eller region er fordringshaver, ikke betalt rettidigt, indtræder kommunen henholdsvis regionen i retten til udbetalinger fra staten for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.

Stk. 2. Er et privat krav på underholdsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger omfattet af denne lov ikke betalt rettidigt, indtræder det offentlige på vegne af den bidragsberettigede i retten til udbetalinger fra det offentlige for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.

§ 3 f. Tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand med betalingen afskærer ikke det offentliges adgang til at foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Stk. 2. En betalingsaftale fastsat af kommunen afskærer ikke kommunen fra at indtræde i retten til udbetalinger fra staten, jf. § 3 e.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved lov nr. 105 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 72 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Skattebeløb, for hvilke der efter stk. 2 kan foretages udlæg i ægtefællens ejendele, kan modregnes i udbetaling til ægtefællen af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter § 55.«

§ 3

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 1581 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 51, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

Beskæftigelsesministeriet

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 95, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 95, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

Finansministeriet

§ 5

I lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 449 af 22. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Med henblik på modregning i gæld til det offentlige kan oplysninger i det register, der er nævnt i § 4, stk. 1, om udbetalinger fra offentlige myndigheder videregives til et inddrivelsessystem administreret af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Udbetaling til betalingsmodtagerens Nemkonto eller til en anden konto finder ikke sted, hvis told- og skatteforvaltningen har anmodet om overførsel af udbetalingen med henblik på hel eller delvis modregning i udbetalingsbeløbet.

Stk. 3. Ved overførsel af en udbetaling til told- og skatteforvaltningen efter stk. 2 anses betaling at være foretaget med frigørende virkning for den udbetalende myndighed.

Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens udbetaling af overskydende beløb efter gennemført modregning anses told- og skatteforvaltningen som udbetalende myndighed.«

Justitsministeriet

§ 6

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 106 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 122 b, stk. 1, affattes således:

»Ubetalt parkeringsafgift med tillæg af omkostninger kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven samt ved modregning.«

Kulturministeriet

§ 7

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 33, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender

§ 8

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, som ændret ved § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 3, ophæves.

Socialministeriet

§ 9

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 101 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 158, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 165, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 eller 2«.

§ 10

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. § 49, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 11

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog § 12.

§ 12

Kildeskattelovens § 72, stk. 3, som indsat ved denne lovs § 2, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for overskydende skat, der vedrører indkomståret 2007 og senere indkomstår.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen