Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en
arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven

(Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 12 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 3 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 4, litra a , ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

2. I § 5 A, stk. 1, ændres »og indtil det fyldte 65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år« til: », og indtil folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension«.

3. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres i 3. pkt. »inden forsikredes fyldte 60. år.« til: »inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, i 4. pkt. ændres »efter forsikredes fyldte 60. år« til: »efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen«, og i 7. pkt. ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen,«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »efter den forsikredes fyldte 85. år.« til: »25 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

5. I § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »ved forsikredes fyldte 60. år« til: », når forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og »end forsikredes fyldte 60. år« udgår.

6. I § 8, stk. 1, nr. 3, 3. pkt., ændres »før det fyldte 60. år.« til: », før efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

7. I § 8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., ændres »efter det fyldte 75. år.« til: »15 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

8. I § 10, stk. 1, nr. 1, ændres i 3. pkt. »inden forsikredes fyldte 60. år.« til: »inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og i 4. pkt. ændres »efter forsikredes fyldte 60. år« til: »efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen«.

9. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., ændres »efter det fyldte 70. år.« til: »10 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

10. I § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »efter det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen«.

11. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »før kontohaverens fyldte 60. år« til: », før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

12. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, ændres i 1. pkt. »Efter det fyldte 60. år« til: »Efter at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og i 3. pkt. ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen,«.

13. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres »det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år.« til: »kalenderåret 25 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

14. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., ændres »ved kontohaverens fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen,«, og »end kontohaverens fyldte 60. år« udgår.

15. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., ændres »før det fyldte 60. år« til: », før kontohaveren har nået efterlønsalderen,«.

16. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres i 1. pkt. »før kontohaverens fyldte 60. år« til: », før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og i 2. pkt. ændres »efter kontohaverens fyldte 60. år« til: »efter, at kontohaveren når efterlønsalderen«.

17. I § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »ved det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen«.

18. I § 15 A, stk. 5, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

19. I § 16, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »bonus og renter m.v.«: », overførsel efter § 49 A, stk. 4, og § 49 B, stk. 4,«.

20. I § 18, stk. 2, 5. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

21. I § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

22. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og »det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at efterlønsalderen er nået,«.

23. § 25, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7. 10 år efter, at ejeren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller«.

24. I § 26, stk. 1, ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

25. I § 26, stk. 2, ændres i 1. pkt. »end det fyldte 60. år« til: »end efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »før det fyldte 60. år« ændres til: »før det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås«, og i 2. pkt. ændres »inden ejerens fyldte 60. år« til: », inden ejeren når efterlønsalderen,«.

26. I § 29, stk. 4, ændres »efter den forsikredes eller medlemmets fyldte 60. år« til: »efter, at den forsikrede eller medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

27. I § 29 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »efter medlemmets fyldte 60. år« til: »efter, at medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

28. I § 41, stk. 1, nr. 6 og 8 , ændres »inden det fyldte 60. år« til: », inden efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

29. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i § 41 af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes aldersgrænserne for udbetaling m.v., medmindre den pågældende ved overførslen fravælger dette. Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v.«

30. I § 43, stk. 1 og 2 , ændres »det fyldte 60. år« til: », at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

31. I § 43, stk. 3, ændres »og det fyldte 60. år« til: »og tidspunktet, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »før det fyldte 60. år« ændres til: », før efterlønsalderen nås,«.

32. § 49 A, stk. 2-5, affattes således:

»Stk. 2. Af kontante udbetalinger af indbetalte bidrag efter § 77 a, stk. 2, nr. 1, stk. 4 og stk. 9, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. svares en afgift på 30 pct. af den kontante udbetaling.

Stk. 3. Kontante udbetalinger af indbetalte bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen.

Stk. 5. Ved overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i stk. 3, 2.-4. pkt.«

33. I § 49 A, stk. 6 og 7 , udgår »eller 5«.

34. I § 49 A, stk. 8, ændres »som følge af en tilbagebetaling« til: »som følge af kontant udbetaling«, og »tilbagebetalingen« ændres tre steder til: »den kontante udbetaling«.

35. I § 49 B, stk. 2, indsættes efter »Af«: »kontante«, og »§ 31, stk. 1,« ændres til: »§ 31, stk. 2, nr. 1, og stk. 4,«.

36. § 49 B, stk. 3-5, affattes således:

»Stk. 3. Kontante tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen efter § 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse medregnes i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen.

Stk. 5. Ved overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt.«

37. I § 49 B, stk. 6 og 7, udgår »eller 5«.

38. I § 49 B, stk. 8, indsættes efter »som følge af en«: »kontant«, og »tilbagebetalingen« ændres tre steder til: »den kontante tilbagebetaling«.

39. I § 49 B, stk. 9, udgår »efter stk. 2 og 5«.

40. I § 53 B, stk. 6, 2. pkt., ændres »efter ejerens fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 2

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og § 9 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, litra f, udgår »overgangsydelse eller«.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og § 10 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og senest ved lov nr. 105 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) Erhverver indkomst i form af udbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1 og 2, indkomstskattepligtige udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 46, stk. 1, indkomst i form af kontante udbetalinger af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 3 og 5, samt indkomst i form af kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 3 og 5.«

2. I § 5 A, stk. 3, udgår »overgangsydelse,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 29, træder i kraft den 1. maj 2007.

Stk. 3. § 1, nr. 32-39, og § 3, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for kontante udbetalinger af efterlønsbidrag og kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag samt for overførsler af efterløns- og fleksydelsesbidrag til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller til en udenlandsk pensionsordning, der sker den 1. juli 2007 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 1, 3-18, 20-28, 30, 31 og 40, har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. maj 2007 eller senere, og for pensionsordninger oprettet før dette tidspunkt, i det omfang den skattepligtige aftaler det med sit pensionsinstitut.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen