Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dødsboskatteloven

(Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 63, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Der beregnes indkomstskat på grundlag af hver af de to ansættelser, idet den kommunale indkomstskat og kirkeskatten, for så vidt angår afdødes skatteansættelse, beregnes med de procenter, der gjaldt for afdøde, og for så vidt angår den efterlevende ægtefælles skatteansættelse, beregnes med de procenter, der gælder for den efterlevende ægtefælle.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2007.

Stk. 2. Loven finder anvendelse ved beregning af den efterlevende ægtefælles indkomstskatter, når afdøde er afgået ved døden efter påbegyndelsen af ægtefællernes indkomstår 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen