Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

(Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 3 a, 2. pkt., udgår »eller andre personers«.

§ 2

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 532 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 9 a, 2. pkt., udgår »eller andre personers«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind