Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven,
aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og
ligningsloven

(Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1745 af 14. december 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 A indsættes:

»§ 2 B. Hvis et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 har gæld el.lign. til en person eller et selskab, som er hjemmehørende i udlandet, og fordringen m.v. efter udenlandske skatteregler anses for at være indskudt kapital, anses gælden m.v. ligeledes for at være egenkapital ved den danske indkomstopgørelse. 1. pkt. finder kun anvendelse, hvis den udenlandske person eller det udenlandske selskab har bestemmende indflydelse over selskabet, eller hvis selskaberne er koncernforbundne, jf. ligningslovens § 2.

Stk. 2. Kvalifikation efter stk. 1 medfører, at selskabets rentebetalinger og kurstab anses for at være udbytteudlodninger.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på selskaber omfattet af § 2, stk. 1, litra a og b.«

2. I § 13 F indsættes som stk. 6 og 7 :

»Stk. 6. Ved afhændelse af fast ejendom erhvervet før den 1. januar 1998 beskattes den del af skattepligtig fortjeneste eller tab, der vedrører perioden fra erhvervelsestidspunktet til den 1. januar 1998, efter reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Afskrivninger foretaget efter indkomståret 1997 tillægges den skattepligtige indkomst efter stk. 1.

Stk. 7. Ved afhændelse af fast ejendom erhvervet den 1. januar 1998 eller senere tillægges foretagne afskrivninger den skattepligtige indkomst efter stk. 1.«

3. I § 31 A, stk. 10 , 3. og 6. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »5. pkt.« til: »6. pkt.«

4. I § 31 A, stk. 10 , indsættes efter 3. pkt.:

»Genbeskatningssaldoen nedbringes ikke med skatteværdien af overskud, i det omfang overskuddet skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på selskaber i sambeskatningen.«

5. I § 31 A, stk. 10 , 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »1.-4. pkt.« til: »1.-5. pkt.«.

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 10. oktober 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, og som ændres ved § 2 i det af Folketinget den 12. april 2007 vedtagne forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »beskatning som udbytte«: », og i tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 12,«.

2. I § 2, stk. 3, indsættes som nr. 6:

»6) Når aktierne er afstået af et selskab, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter reglerne i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2.«

3. I § 8, stk. 2, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»I tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 12, og ligningslovens § 16 B, stk. 3, 2. pkt., kan tab ikke fradrages, hvis selskabet m.v. ejer aktier i det pågældende selskab efter afståelsen. Tab som nævnt i 5. pkt. tillægges anskaffelsessummen for selskabets resterende aktier i det pågældende selskab.«

4. I § 17, stk. 2, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»I tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 12, og ligningslovens § 16 B, stk. 3, 2. pkt., kan tab ikke fradrages, hvis selskabet m.v. ejer aktier i det pågældende selskab efter afståelsen. Tab som nævnt i 4. pkt. tillægges anskaffelsessummen for selskabets resterende aktier i det pågældende selskab.«

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af 21. november 2005, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, § 5 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 11 i lov nr. 509 af 7. juni 2006 og senest ved § 5 i lov nr. 514 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 15 b, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »som udbytte«: », jf. dog ligningslovens § 16 A, stk. 12,«.

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 , indsættes efter 1. pkt.:

»Dette gælder tillige tab på fordringer på sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes, jf. selskabsskattelovens §§ 31 og 31 A.«

2. I § 8, 1. pkt., indsættes efter »koncernforbundne selskaber, jf. § 4, stk. 2,«: »og sambeskattede selskaber, jf. selskabsskattelovens §§ 31 og 31 A,«.

3. I § 8, 3. pkt., indsættes efter »koncernforbundne selskaber, jf. § 4, stk. 2,«: »og sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31 A,«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 A indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Uanset stk. 1 behandler selskaber, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2, fortjeneste og tab ved udlodninger som nævnt i stk. 2 og 3 efter de almindelige regler om beskatning af fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier m.v.«

2. I § 16 B, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Stk. 1 finder ikke anvendelse, når aktierne m.v. afstås af et selskab, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2.«

§ 6

I lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen), som ændret ved § 5 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 8 , indsættes efter 9. pkt.:

»Genbeskatningssaldoen nedbringes ikke med skatteværdien af overskud, i det omfang overskuddet skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på moderselskabet eller selskaber, der er sambeskattet med moderselskabet.«

2. I § 15, stk. 9, 4. pkt. , ændres »8. og 9. pkt.« til: »9. og 10. pkt.«

3. I § 15, stk. 9 , indsættes efter 4. pkt.:

»Genbeskatningssaldoen nedbringes ikke med skatteværdien af overskud, i det omfang overskuddet skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på hovedkontoret eller selskaber, der er sambeskattet med hovedkontoret.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3-5, og §§ 4 og 6 har virkning for renter, der påløber, og gevinst og tab, der realiseres den 13. december 2006 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for fast ejendom, der afstås den 13. december 2006 eller senere.

Stk. 4. § 2 og § 3 har virkning for aktier, som afstås den 2. marts 2007 eller senere.

Stk. 5. § 5, nr. 1 og 2, har virkning for aktier, som afstås den 13. december 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen