Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven

(Adgang til udtræk af masseoplysninger og samkøring af registre)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992, § 12 i lov nr. 419 af 31. maj 2000 og senest ved lov nr. 216 af 22. april 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 50 c, stk. 5 og 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 50 c, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »efter stk. 2-6« til: »fra edb-registrene«.

3. I § 50 c, stk. 8, der bliver stk. 6, ophæves 2. pkt.

4. I § 50 f, stk. 4, udgår »uanset bestemmelserne i § 50 c, stk. 5 og 6,«.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 49 a indsættes:

»§ 49 b. Afgiften ved et samlet udtræk på flere ejendomme, køretøjer eller personer beregnes efter § 49 a, stk. 1-3. For den del af et samlet udtræk, der overstiger 500 opslag, betales dog alene 15 kr. pr. opslag.

Stk. 2. For personer og virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, finder § 49 a, stk. 4, tilsvarende anvendelse.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. april 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen