Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

 

I medfør af § 9, stk. 3, og § 10 i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, § 14 i lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 15. september 1986 samt § 4, stk. 4, i lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 16. september 1986, som senest ændret ved § 22 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1)   fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner (fonde), som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger,

2)   stadfæstede fonde, som i medfør af § 1, stk. 4, i lov om fonde og visse foreninger ikke er omfattet af den nævnte lov, og

3)   successorfonde oprettet i henhold til § 4 i lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom og midler omfattet af lov om familiefideikommisers overgang til fri ejendom med de afvigelser, der følger af de nævnte midlers særlige karakter.

Stk. 2. For de midler, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, meddeles tilladelse efter denne bekendtgørelse af Civilretsdirektoratet.

Almindelige bestemmelser

§ 2. Midler, som tilhører fonde, skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Stk. 2. Midlerne anbringes i værdipapirer efter reglerne i §§ 5-14, jf. dog stk. 3 og § 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der er truffet anden bestemmelse i fondens vedtægt. Bestemmelsen finder heller ikke anvendelse på renter og andet afkast af fondens aktiver samt arv og gave, som arvelader eller giver har bestemt skal anvendes til uddeling. Midler, der er skænket eller udlagt på skifte, kan forblive i den form, i hvilken de er modtaget.

Stk. 4. Fondsmyndigheden kan tillade, at midlerne anbringes på anden måde.

§ 3. Kontante midler, der fremkommer ved udtrækning af obligationer, salg af aktiver, afdrag på eller indfrielse af pantebreve eller på lignende måde, skal indsættes på en særskilt bank- eller sparekassekonto (kapitalkonto). Indestående på kontoen anbringes snarest muligt efter reglerne i §§ 5-14 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten.

§ 4. Bestemmelser i en vedtægt, hvorefter fondens midler skal være anbragt som umyndiges midler, er ikke til hinder for, at midlerne anbringes efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt vedtægten eller stiftelsesdokumentet er oprettet før den 1. oktober 1966.

Anbringelse i værdipapirer

§ 5. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 7, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 11, kan anbringes i

1)   erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2)   udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,

3)   sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

4)   aktier.

§ 6. Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig indenfor et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Anbringelse kan ikke ske i præmieobligationer.

Stk. 4. Reglerne i § 10, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 7. Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller tilsvarende EU/EØS-lovgivning. Det er en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om

1)   at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,

2)   at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller

3)   at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2. Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 5, anbringes i andele i investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, hvis foreningen eller afdelingen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 6, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, og hvis der ikke kan investeres i præmieobligationer og konvertible obligationer. Det er endvidere en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægt ikke indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3.

§ 8. Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

Stk. 2. Reglerne i § 10, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig indenfor et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selvom den grænse, der er fastsat i § 5, overskrides, og selvom aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§ 10. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der ifølge beslutning truffet på selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling har givet et udbytte, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier i ét selskab.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.

Stk. 4. Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter §§ 208-217 i lov om finansiel virksomhed kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 209, stk. 2 og § 216, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet.

§ 11. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver som nævnt i § 5, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 5 overholdes.

§ 12. Ved erhvervelse af aktiver sker beregning af grænserne i § 5 og § 10, stk. 2, på grundlag af handelsværdien (kursværdi, eller for fast ejendom, den seneste offentlige kontantværdi) af de midler, som fonden ejer på erhvervelsestidspunktet. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den seneste kurs til grund, som skattevæsenet har godkendt.

§ 13. Anbringelse kan ske mod tinglyst pant i fast ejendom, hvis pantebrevet sammenlagt med foranstående prioriteter omregnet til kontantværdi har sikkerhed inden for 80 pct. af den seneste offentlige kontantvurdering, og hvis bygningerne er behørigt brandforsikret.

§ 14. Anbringelse mod pant i fast ejendom, der varigt helt eller delvist er indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje, kræver fondsmyndighedens godkendelse. Tilsvarende kræver anbringelse mod pant i bygninger, der tilhører en anden end grundens ejer, fondsmyndighedens godkendelse.

Bestyrelse og påtegning af aktiverne

§ 15. §§ 16-20 finder anvendelse på de fonde, som er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. § 16 finder dog ikke anvendelse på fonde, der bestyres af staten, en amtskommune eller en kommune. Disse fondes aktiver skal forsynes med en påtegning som nævnt i § 17 og § 18.

Stk. 3. Midler omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling som nævnt i § 16, stk. 1.

§ 16. Medmindre andet er bestemt i vedtægten, skal en fonds værdipapirer og kontante midler, jf. dog § 3, bestyres i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, som Justitsministeriet har godkendt efter § 35, stk. 1, i værgemålsloven eller § 61, stk. 1, i arveloven. Obligationer kan dog indskrives i et realkreditinstitut, som er godkendt af staten.

Stk. 2. Medmindre andet er bestemt i vedtægten, kan en fonds midler ikke bestyres i mere end én forvaltningsafdeling eller i mere end ét realkreditinstitut. Tilsvarende kan en fonds midler ikke bestyres i både en forvaltningsafdeling og i et realkreditinstitut.

§ 17. Depoter i en forvaltningsafdeling og indskrivningskonti i et realkreditinstitut, der er nævnt i § 16, skal forsynes med en påtegning om, at der ikke kan rådes over aktiverne ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden fondsmyndighedens tilladelse.

Stk. 2. Såfremt en fonds aktiver ikke er bestyret i en godkendt forvaltningsafdeling eller indskrevet i et realkreditinstitut, skal fondens konto i Værdipapircentralen forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1. Øvrige værdipapirer skal indsendes til fondsmyndigheden og forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Kapitalkontoen, jf. § 3, skal forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1.

§ 18. På fast ejendom tinglyses en bestemmelse om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden fondsmyndighedens tilladelse.

§ 19. Påtegning efter § 17, stk. 1, er ikke til hinder for ombytning af aktiverne, hvis de midler, der fremkommer som led i ombytningen, anbringes efter reglerne i §§ 5-13 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten. Det er yderligere en betingelse, at de aktiver, der erhverves ved ombytningen, bestyres i den forvaltningsafdeling eller indskrives i det realkreditinstitut, hvor aktiverne hidtil har været bestyret eller indskrevet.

Stk. 2. Ved ombytning, jf. stk. 1, forstås en omlægning af kapitalen ved salg af værdipapirer og køb af andre værdipapirer.

§ 20. Såfremt kapitalkontoen er oprettet i en forvaltningsafdeling, er påtegning efter § 17, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkontoen anbringes efter reglerne i §§ 5-13 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten.

Stk. 2. Såfremt kapitalkontoen ikke er oprettet i en forvaltningsafdeling, er påtegning efter § 17, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkontoen anbringes i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut, såfremt samtlige fondens midler er indskrevet i et realkreditinstitut, og såfremt kapitalkontoen er forsynet med en påtegning om, at midlerne på kontoen kun må investeres i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 809 af 23. oktober 1997 om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. ophæves.

§ 22. Reglen i § 2 er ikke til hinder for, at fondens midler kan forblive anbragt i den form, hvori de forelå den 30. marts 1985.

Justitsministeriet,, den 11. maj 2004

Lene Espersen

/Else Marie Thoustrup Sørensen