Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt

 

I medfør af § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, og § 15, stk. 3, i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), jf. lov nr. 572 af 19. december 1985, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Told- og skatteforvaltningen kan som sekretariat for Skatterådet, Spillenævnet, skatte-, vurderings- og motorankenævnene træffe afgørelse i sager om aktindsigt.

Stk. 2. Landsskatteretten kan træffe afgørelse i sager om aktindsigt uden medvirken af ordinære retsmedlemmer.

§ 2. Afgørelse om aktindsigt truffet af told- og skatteforvaltningen eller spillemyndigheden i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang til Skatteministeriet i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, kan ikke påklages til Skatteministeriet, jf. dog stk. 2. Klage over disse afgørelser kan i stedet ske til Landsskatteretten.

Stk. 2. Afgørelse om aktindsigt truffet af told- og skatteforvaltningen i ansættelses- og personalesager kan påklages til Skatteministeriet.

Stk. 3. Afgørelse om aktindsigt truffet af Skatterådet, Spillenævnet, skatte-, vurderings- eller motorankenævnene i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Skatteministeriet, den 1. maj 2007

Kristian Jensen

/Kaj-Henrik Ludolph