Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administrationsselskabers omlægning af indkomstår

I medfør af § 31 B, stk. 1, 4. pkt., i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1745 af 14. december 2006 som senest ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007, fastsættes:

§ 1. Afgørelser om omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, 3. pkt. træffes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk.1 kan påklages til Skatterådet.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 4. juni 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2005.

Skatterådet, den 22. maj 2007

Lida Hulgaard

/Ole Kjær

Redaktionel note
  • skat.dk