Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven og ligningsloven

(Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 347 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 A. Ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift medregnes ikke i bidragsgrundlaget efter § 10, stk. 1.

Stk. 2. Til personer, som er omfattet af § 10, stk. 2, og som modtager ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift, ydes en godtgørelse. For personer, for hvem der opkræves særlig pensionsopsparing efter § 17 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, udgør godtgørelsen 9,9 pct. af den modtagne biblioteksafgift. For andre personer udgør godtgørelsen 8,7 pct. af biblioteksafgiften.

Stk. 3. Godtgørelsen ydes i det indkomstår, hvor biblioteksafgiften modtages. Det er en betingelse, at modtageren på det tidspunkt, hvor biblioteksafgiften modtages, er omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 2.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 og 3 indgår i bidragsgrundlaget efter denne lov og medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår. Godtgørelsen betragtes som indbetalt foreløbig skat og modregnes i modtagerens slutskat for det pågældende indkomstår, jf. kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra j.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 2-4.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 347 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 60, stk. 1, indsættes som litra j:

»j) Beløb efter § 10 A, stk. 2, i lov om en arbejdsmarkedsfond.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 345 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 19, 2. pkt., ændres » samt kulturelle fonde og lign.« til: », kulturelle fonde og lign. samt af erhvervsvirksomheder«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for indkomst erhvervet i indkomståret 2007 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen